Ansvarlig søkers ansvar

Artikkelen gir informasjon funksjonen og rollen til «ansvarlig søker». Trenger du en ansvarlig søker? Fram Ingeniørkontor tilbyr rollen som ansvarlig søker for kunder over hele landet. Se www.framingenior.no

 

Ansvaret til ansvarlig søker

Når det er tatt beslutning om gjennomføring av et tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-3, må tiltakshaver (den som får prosjektet utført) engasjere en kvalifisert bedrift som kan ta ansvaret som ansvarlig søker. Ansvarlig søker har en stor rolle i alle byggeprosjekter som stiller krav til ansvarlige foretak.

Søker skal koordinere hele prosessen rundt kartlegging, utforming, innsending og oppfølging av byggesøknaden, og har i den forbindelse en rekke oppgaver:

 1. Gjennomføring av forhåndskonferanse med kommunen, eller gjennomgang av referat fra allerede avholdt forhåndskonferanse
 2. Gjennomgang av all dokumentasjon fra de øvrige aktørene i byggeprosjektet, herunder:
  1. gjeldende bestemmelser for området (reguleringsplan, kommuneplan mm.)
  2. tegninger
  3. byggets plassering i terrenget (i form av terrenglinjer og kotehøyder)
  4. byggets plassering på eiendommen (sett ut ifra inntegnet situasjonskart)
  5. oversikt over ansvarlige bedrifter, og med det påse at alle fagområder (tømrerarbeid, rørarbeid etc) håndteres av kvalifiserte bedrifter, og at disse tydelig har påtatt seg ansvaret
 3. Utforming av byggesøknad med underlagAnsvarlig søker
 4. Varsling og informasjon om det planlagte tiltaket til naboer og gjenboere
 5. Koordinering av hele byggesaken fra byggesøknad til ferdigattest, det vil si:
  1. å være bindeledd mellom prosjektet og kommunen
  2. å formidle henvendelser og pålegg fra kommunen
  3. å sørge for nødvendig informasjonsflyt mellom de prosjekterende og utførende
  4. å innhente samsvarserklæringer fra alle prosjekterende og utførende.
 6. Rapportere avvik og ulovlige forhold i byggesaken til kommunen
 7. Være mottaker av eventuelle pålegg og andre sanksjoner fra kommunen og videresende disse til den ansvarlige bedriften de er rettet mot
 8. Anmode om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse når byggearbeidene er ferdige.

 

Ansvarlig søker styrer byggesaksprosessen

Normalt ser en saksgang slik ut:

 1. Ansvarlig innhenter nødvendig saksgrunnlag fra kommunen og ansvarlige bedrifter i tiltaket
 2. Nabovarsler sendes ut (for tiltak som utløser krav til nabovarsling)
 3. Faktura sendes til kunde
 4. Byggesøknaden utformes, og erklæringer om ansvarsrett sendes ut for signering av ansvarlige foretak
 5. 14 dager etter nabovarslingsdato sendes byggesaken til kommunen, om følgende vilkår er oppfylt:
  1. Tiltakshaver har signert byggesøknaden, og ansvarlige aktører har signert erklæringer om ansvarsrett og relevante samsvarserklæringer for prosjektering
  2. Eventuelle merknader fra naboer og gjenboere er besvart
  3. Innbetaling fra kunde er registrert
 6. Kommunen behandler byggesaken. Kommunen kan be om tilleggsopplysninger.
 7. Kommunen fatter et vedtak i byggesaken. Ansvarlig søker oversender vedtaket til ansvarlige bedrifter i prosjektet, samt tiltakshaver.

Trenger du en ansvarlig søker? Fram Ingeniørkontor bistår i små og store prosjekter over hele landet. Se www.framingenior.no

Les mer om byggesøknad