Ansvarlig søkers ansvar

Artikkelen gir informasjon om funksjonen, ansvaret og rollen til ansvarlig søker.

 Trenger du en ansvarlig søker? Fram Ingeniørkontor tilbyr rollen som ansvarlig søker for kunder over hele landet. Se www.framingenior.no

 

Ansvaret til ansvarlig søker

Når det er tatt beslutning om gjennomføring av et tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-3, må tiltakshaver (den som får prosjektet utført) engasjere et kvalifisert foretak som kan ta ansvaret som ansvarlig søker. Dette med mindre det er gitt personlig ansvarsrett som selvbygger for denne rollen. Ansvarlig søker har en stor rolle i alle byggeprosjekter som stiller krav til ansvarlige foretak. Søker skal koordinere hele byggesaksprosessen, og har i den forbindelse en rekke oppgaver:

 1. Kartlegge dokumentasjonskrav og ansvarsoppgaver/fagområder
 2. Gjennomføre forhåndskonferanse med kommunen, eller gjennomgang av referat fra allerede avholdt forhåndskonferanse
 3. Gjennomgå og katalogisere all dokumentasjon fra kommunen og de øvrige aktørene i byggesaken, herunder:
  1. gjeldende planbestemmelser for området (reguleringsplan, kommuneplan mm.)
  2. tegninger
  3. byggets plassering i høyden
  4. byggets plassering på eiendommen
  5. oversikt over ansvarlige bedrifter, og med det påse at alle fagområder (tømrerarbeid, rørarbeid etc) håndteres av kvalifiserte bedrifter, og at disse tydelig har påtatt seg ansvaret
 4. Utforme byggesøknad med underlag
 5. Varsle naboer og gjenboere om det planlagte tiltaket

 6. Koordinere hele byggesaken fra byggesøknad til ferdigattest, det vil si å:
  1. være bindeledd mellom prosjektet og kommunen
  2. formidle henvendelser og pålegg fra kommunen
  3. sørge for nødvendig informasjonsflyt mellom de prosjekterende og utførende
  4. innhente samsvarserklæringer fra alle prosjekterende og utførende.
 7. Rapportere avvik og ulovlige forhold i byggesaken til kommunen.
 8. Være mottaker av eventuelle pålegg og andre sanksjoner fra kommunen og videresende disse til den ansvarlige bedriften de er rettet mot.
 9. Anmode om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse når byggearbeidene er ferdige.

 

Byggesaksprosessen

Normalt ser byggesaksprosessen slik ut:

 1. Nødvendig saksgrunnlag fra kommunen og ansvarlige bedrifter i tiltaket innhentes.
 2. Nabovarsler sendes ut (for tiltak som utløser krav til nabovarsling).
 3. Byggesøknaden utformes, og erklæringer om ansvarsrett innhentes fra ansvarlige foretak.
 4. 14 dager etter nabovarsling kan byggesøknaden oversendes kommunen, om følgende vilkår er oppfylt:
  1. Tiltakshaver har signert byggesøknaden, og ansvarlige aktører har signert erklæringer om ansvarsrett og relevante samsvarserklæringer for prosjektering.
  2. Eventuelle merknader fra naboer og gjenboere er implementert i byggesøknaden, sammen med søkers redegjørelse.
 5. Kommunen behandler byggesøknaden og kontrollerer at dokumentasjonskravet i SAK10 § 5-4, tredje ledd er oppfylt.
 6. Kommunen fatter et vedtak i byggesaken. Ansvarlig søker oversender vedtaket til ansvarlige bedrifter i prosjektet, samt tiltakshaver.

Trenger du en ansvarlig søker? Fram Ingeniørkontor bistår i små og store prosjekter over hele landet. Se www.framingenior.no

Les mer om byggesøknad

Bildet i artikkelen er hentet fra Oslo kommune.