Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel – og motsatt

Artikkelen inneholder nyttig informasjon om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Dette er en form for bruksendring som normalt kan besørges av tiltakshaver. 

Spørsmål eller kommentar til innholdet? Legg igjen en kommentar nederst på siden.

Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for en fast pris på søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.

 

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel – Hva loven sier

Byggesaksforskriftens (SAK10) § 2-1, sier:

En må søke om tillatelse til bruksendring når et byggverk skal tas i bruk til noe annet enn det byggverket opprinnelig var godkjent for eller lovlig brukt til. Tilsvarende gjelder for tilrettelegging for annen bruk. Det gjelder også når bruksendringen gjelder del av en bygning, for eksempel å innrede kjellerboder til kjellerstue.”

Den type bruksendring som er nevnt i denne artikkelen kan forestås av tiltakshaver (se SAK10 § 3-1, bokstav c).

Teknisk forskrift (TEK17) § 1-2, åttende ledd, gir unntak gir unntak fra enkelte av kravene ved slik bruksendring, men bare ved bruksendring av rom som har tak, vegg eller gulv direkte mot hoveddel i boenheten. Unntaket gjelder kun bruksendring i bolig der oppføring av boligen ble omsøkt før 1. juli 2011.

 

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel – Oversatt til norsk

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel

Rommene i en bolig kan plasseres i to kategorier: hoveddel og tilleggsdel.

Med hoveddel menes: Oppholdsrom, soverom, kjøkken, kjølerom, entre, vindfang, bad, dusjrom, toalett, vaskerom, badstue, rom for svømmebasseng, trimrom, solenergirom som brukes som oppholdsrom også om vinteren (isolert, f.eks innglasset balkong, vinterhage e.l.), rom for kommunikasjon, inklusive trapp, mellom disse rommene.

Med tilleggsdel menes: Boder, oppbevaringsrom, garasje, tekniske rom (ventilasjonsrom, fyrrom, heismaskinrom, søppelrom eller liknende), solenergirom som ikke kan brukes som oppholdsrom om vinteren (uisolert, f.eks innglasset balkong, vinterhage e.l.), balkonger, terrasser, portrom, arkader og andre åpne arealer, rom for kommunikasjon, inklusive trapp, mellom disse rommene, og mellom disse rommene og hoveddel.

Begreper som ”primærrom” og ”oppholdsrom” er ikke reelt for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven.

Å ta tilleggsdel av bygning i bruk som hoveddel, eller omvendt, er en søknadspliktig bruksendring. Dette er en bruksendring som kan forestås av tiltakshaver. Det vil i praksis si at tiltakshaver selv kan være ansvarlig for prosjektering (skriftlig planlegging), byggesøknad og utførelse.

 

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel –  byggesøknad med vedlegg

Byggesøknad for denne type bruksendring skal ha de nødvendige vedlegg som gir kommunen nok informasjon til å kunne behandle byggesøknaden. Hvilke vedlegg som er nødvendig kan variere.

Situasjonskart: kommunen vil som regel ha situasjonskart som viser tiltaket tydelig markert. Her er det som regel få markeringer som er påkrevd.

Tegninger: Det må vedlegges tegninger som viser nøyaktig hva bruksendringen går ut på. Snitt- og plantegninger er vesentlig.

Snittegning viser bygningsmyndighetene hvilken romhøyde det omsøkte arealet vil få. Vindushøyder vil også fremgå av snitt. Snitt er mest relevant om tiltaket gjelder bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, da det aktuelle arealet trolig vil få skjerpende tekniske krav (m2, m3, lys og utsyn med mer). Merk at tekniske krav er endret etter 01.01.2016.

Plantegninger forteller bygningsmyndighetene hvordan planløsningen vil bli, og om det omsøkte arealet tilfredsstiller gjeldende forskrifter.

Fasadetegninger vil også være aktuelt om tiltaket gjelder bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Bygningsmyndighetene vil se om rommene har tilfredsstillende egenskaper for lys, utsyn og rømning.

Dokumentasjon på nabovarsling kan også være aktuelt om bruksendringen vil berøre naboers interesser. For eksempel vil nok de fleste naboer sette pris på å få vite at det nærmeste rommet ikke lenger skal være bod for oppbevaring av klær, men snart et øvningsrom for familiens tenåring. Normalt vil det derimot ikke være påkrevd med nabovarsling.

 

Unngå fellene ved bruksendring!

Å bruksendre et areal kan utløse ny søknadsplikt. For eksempel kan bruksendring fra bod til våtrom (bad/wc/vaskerom) gjøre at arealet tilfredsstiller kravet til egen boenhet. Denne boenheten vil da utløse søknadsplikt.

Les mer: Opprettelse av selvstendig boenhet

Ved bruksendring må man også påse at nødvendige romfunksjoner ikke forsvinner. Etter dagens forskrifter stilles det krav til innvendig lagringsplass, og ved å fjerne denne må man synliggjøre hvordan lagringskapasiteten ivaretas.

 

Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for en fast pris på søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.