Byggesøknad for garasje og uthus

Spørsmål eller kommentarer vedrørende byggesøknad for garasje og uthus og andre frittliggende mindre bygg? Legg igjen en kommentar nederst på siden. Vi kan ikke avklare søknadsplikt basert på informasjon som gis i kommentarfeltet.

Ønsker du bistand til din byggesak? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for hjelp til din byggesak.

Nærmest alle garasjer og uthus er søknadspliktige. Hvilken type byggesøknad skal benyttes? Vi anbefaler alle å rådføre seg med kommunen for å avklare søknadsplikt og søknadsform.

 

Garasjer og uthus som er unntatt søknadsplikt

1. juli 2015 ble det åpnet for at garasjer og uthus opp til 50 m2 kan oppføres uten tillatelse fra kommunen.

Byggesøknad for garasje

Endringen gjelder frittstående garasjer og uthus som tilfredsstiller følgende krav:

 • Unntaket gjelder for eiendommer som er bebygd med bolig-, fritids- eller næringsbygg.
 • Bygget må være i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl.), gjeldende plan (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og/eller bebyggelsesplan), vegloven og jernbaneloven. Dersom tiltakshaver nøyer seg med å søke om dispensasjon, og søknaden innvilges, kreves det ikke byggesøknad.
 • Bygget kan ikke inneholde rom til varig opphold eller beboelse (kjøkken, stue, soverom, våtrom eller andre rom som inngår i begrepet «hoveddel»).
 • Arealet må ikke overskride 50 m2 (samlet BRA og BYA).
 • Avstand til nabogrense må være minimum 1 meter (dersom annet ikke fremgår av gjeldende plan).
 • Avstand til annen bygning må være minimum 1 meter.
 • Mønehøyde maks 4 meter.
 • Gesimshøyde maks 3 meter.
 • Bygget kan bygges i 1+0,3 måleverdig plan.

Les mer: Bygge uten å søke

 

Byggesøknad for garasje og uthus opp til 70 m2

Dette krever en byggesøknad uten ansvarsrett; du som tiltakshaver kan selv være ansvarlig for både planlegging, byggesøknad og oppføring av bygget. Bygget kan ikke benyttes til beboelse, noe som innebærer at du ikke kan overnatte i bygningen, men den kan benyttes til personopphold på dagtid (jevnfør SAK10 § 3-1, bokstav b). Garasjen eller uthuset kan oppføres i 1+0,3 måleverdig plan, og kan i tillegg være underbygget med kjeller, men merk at himlingen i kjelleren ikke kan stikke høyere enn 1,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Normalt vil en byggesøknad være bygget opp slik:

Flere vedlegg kan være nødvendig i enkelte byggesaker. Dette kan være:

 • Søknad om dispensasjon fra gjeldende plan (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og/eller bebyggelsesplan), vegloven og jernbaneloven
 • Kart med inntegnede frisiktlinjer (se bilde)
 • Søknad om avkjørselstillatelse

 

Byggesøknad for garasje og uthus over 70 m2

Et bygg av denne størrelsen krever en byggesøknad med ansvarsretter; dette betyr at du som tiltakshaver kan normalt ikke være ansvarlig for verken søknad eller oppføring. Kravet til ansvarsretter gjelder også om bygget får et areal på loft som er større enn 1/3 av underliggende etasjes areal. Om garasjen eller uthuset skal benyttes sammen med tiltakshavers enebolig kan tiltakshaver søke om personlig ansvarsrett som selvbygger.

Normalt vil en byggesøknad være bygget opp slik:

Flere vedlegg kan være nødvendig i enkelte saker. Dette kan være:

 • Søknad om dispensasjon fra pbl., gjeldende plan (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og/eller bebyggelsesplan), vegloven og jernbaneloven
 • Kart med inntegnede frisiktlinjer (se bilde)
 • Søknad om avkjørselstillatelse

 

Byggesøknad for garasje og uthus – plassering

Loven åpner for at frittstående garasjer og uthus på inntil 50 m2 (samlet BRA og/eller BYA) kan plasseres nærmere nabogrense enn fire meter. De fleste kommuner tillater én meters avstand fra nabogrense, uten at det er behov for samtykke fra nabo (samtykkeerklæring). Denne plasseringen utløser da ikke krav om dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i pbl. § 29-4.

Frittstående garasjer og uthus der et av rommene er større enn 50 m2 BTA, vil få avstandskrav også til bygg på egen eiendom. Avstanden skal da være minimum 8 meter.

Byggesøknad for garasje og uthus – forholdet til øvrige myndigheter

Dersom byggesøknaden er avhengig av uttalelse fra annen myndighet skal kommunen oversende saken for uttalelse. Dette er  i henhold til veiledningen til SAK10 § 6-2 som sier at ”bygningsmyndigheten har plikt til å innhente eventuelle tillatelser, samtykker og uttalelser fra de myndighetene som berøres av det aktuelle tiltaket.”