Byggesøknad for garasje og uthus


Oppføring av frittliggende garasjer og uthus kan være søknadspliktig. Dette betyr at du som tiltakshaver må undersøke om det må innhentes tillatelse fra kommunen før du kan føre opp byggverket. Hvilke garasjer er unntatt søknadsplikt? Hvilken type byggesøknad skal benyttes ved søknadsplikt?

Ønsker du bistand til din byggesak? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for hjelp til din byggesøknad for garasje.

 

Garasjer og uthus som er unntatt søknadsplikt

1. juli 2015 ble det åpnet for at garasjer og uthus opp til 50 m2 kan oppføres uten tillatelse fra kommunen.

Byggesøknad for garasje

Unntaket fra søknadsplikt gjelder frittstående garasjer og uthus som tilfredsstiller følgende krav:

 • Unntaket gjelder for eiendommer som er bebygd med bolig-, fritids- eller næringsbygg.
 • Bygget må være i samsvar med plan- og bygningsloven, gjeldende plan (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og/eller bebyggelsesplan), vegloven og jernbaneloven. Dersom tiltakshaver nøyer seg med å søke om dispensasjon, og søknaden innvilges, kreves det ikke byggesøknad.
 • Bygget kan ikke inneholde rom til varig opphold eller beboelse (for eksempel kjøkken, stue, soverom og våtrom).
 • Arealet må ikke overskride 50 m2 (samlet BRA og BYA).
 • Avstand til nabogrense må være minimum 1 meter (dersom annet ikke fremgår av gjeldende plan).
 • Avstand til annen bygning må være minimum 1 meter.
 • Mønehøyde maks 4 meter.
 • Gesimshøyde maks 3 meter.
 • Bygget kan bygges i 1+0,3 måleverdig plan.


Vi anbefaler alle å rådføre seg med kommunen for å avklare søknadsplikt og søknadsform.


Les mer: Bygge uten å søke

 

Byggesøknad for garasje og uthus opp til 70 m2

Dette krever en byggesøknad uten ansvarsrett; du som tiltakshaver kan selv være ansvarlig for både planlegging, byggesøknad og oppføring av bygget. Bygget kan ikke benyttes til beboelse, noe som innebærer at du ikke kan overnatte i bygningen, men den kan benyttes til personopphold på dagtid (jevnfør SAK10 § 3-1, bokstav b). Garasjen eller uthuset kan oppføres i 1+0,3 måleverdig plan, og kan i tillegg være underbygget med kjeller, men merk at himlingen i kjelleren ikke kan stikke høyere enn 1,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Kjellerens BRA regnes ikke med i begrensningen på 70 m2.

Normalt vil en byggesøknad være bygget opp slik:


Flere vedlegg kan være nødvendig i enkelte byggesaker. Dette kan være:

 • Søknad om dispensasjon fra gjeldende plan (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og/eller bebyggelsesplan), vegloven og jernbaneloven
 • Kart med inntegnede frisiktlinjer (se bilde)
 • Søknad om avkjørselstillatelse

 

Byggesøknad for garasje og uthus over 70 m2

Et bygg av denne størrelsen krever en byggesøknad med ansvarsretter; dette betyr at du som tiltakshaver kan normalt ikke være ansvarlig for verken søknad eller oppføring. Kravet til ansvarsretter gjelder også om bygget får et areal på loft som er større enn 1/3 av underliggende etasjes areal.

Situasjonsplan

Om garasjen eller uthuset skal benyttes sammen med tiltakshavers enebolig kan tiltakshaver søke om personlig ansvarsrett som selvbygger.

Normalt vil en byggesøknad være bygget opp slik:

Flere vedlegg kan være nødvendig i enkelte saker. Dette kan være:

 • Søknad om dispensasjon fra pbl., gjeldende plan (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og/eller bebyggelsesplan), vegloven og jernbaneloven
 • Kart med inntegnede frisiktlinjer (se bilde)
 • Søknad om avkjørselstillatelse

 

Plassering av garasjer og uthus

Loven åpner for at frittstående garasjer og uthus på inntil 50 m2 (samlet BRA og/eller BYA) kan plasseres nærmere nabogrense enn fire meter. De fleste kommuner tillater én meters avstand fra nabogrense, uten at det er behov for samtykke fra nabo (samtykkeerklæring). Denne plasseringen utløser da ikke krav om dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i pbl. § 29-4.

Frittstående garasjer og uthus der et av rommene er større enn 50 m2 BTA, vil få avstandskrav også til bygg på egen eiendom. Avstanden skal da være minimum 8 meter.


Forholdet til øvrige myndigheter

Dersom byggesøknaden er avhengig av uttalelse fra annen myndighet skal kommunen oversende saken for uttalelse. Dette er  i henhold til veiledningen til SAK10 § 6-2 som sier at ”bygningsmyndigheten har plikt til å innhente eventuelle tillatelser, samtykker og uttalelser fra de myndighetene som berøres av det aktuelle tiltaket.”
Selv om plikten til å innhente uttalelser hviler på kommunen, vil det normalt være tidsbesparende om tiltakshaver eller ansvarlig søker gjør dette i forkant av innsendelse av byggesøknaden.

35 kommentarer om “Byggesøknad for garasje og uthus

  1. Hei og takk for Deres kommentar. Om garasjen er over 50 kvm vil kravet til avstand i utgangspunktet være 8 meter til egen bolig. Avstand til naboeiendom vil være 4 meter.

   Rådgiver

 1. Hva hvis man ønsker å bygge garasjen slik at den henger sammen med huset? Planlegger en garasje på over 70 kvm. Byr dette på problemer?

 2. Hei
  Har en skrånende tomt hvor jeg ønsker å bygge garasje, hvor høy kan en grunnmur til garasje være 2 m fra nabogrense ?
  Bygge høyden til garasje i våres komune er 4,5 m.
  Mvh Bjørn Tvedt

  1. Plan- og bygningsloven sier ikke hvor høy selve grunnmuren kan være. Lokale planer kan derimot sette begrensninger til dette.

   Rådgiver

 3. Hei
  jeg har allerede i dag en garasje som er noe sliten, jeg har lyst til å pusse den opp og bygge den ut mot min side av tomten (innover i hagen).
  trenger jeg å søke dersom den ikke skal verken nermere naboen eller mot vegen?

  Mvh
  Tim Falch

 4. Hei. Vi tenker å bygge nytt hus med en dobbelgarasje. Garasjen skal ligge langs veien, mot nabotomta, hvor det er >4m fra grensa til naboens hus.
  Hvor nær veien og nabogrensa kan garasjen bygges?
  Er det forskjell på denne avstanden dersom garasjen er mindre enn 50m2 og mindre enn 70m2 ?

  Vennlig hilsen Stein

  1. Hei. Garasjer med størrelse inntil 50 kvm kan normalt legges én meter fra tomtegrense mot nabo.
   Avstanden til veg er ofte beskrevet i reguleringsplanen for området.
   Er garasjen over 50 kvm skal den i utgangspuntet plasseres fire meter fra tomtegrense mot nabo. Merk at detaljprosjektering kan åpne for mindre avstander til grense.

   Rådgiver

   1. Hei.
    Jeg skal sette nytt garasje på min eiendom. Garasje er brukt, størrelse inntil 15 kvm, høy til 3 m. Mitt hus er enderekkehus og nabohus er også enderekkehus.
    Hvilken avstand til nabo grense og avstand til eget bygg garasje må ha?
    Hva trenger jeg mer som nabovarsel – og hvor mange naboer må spørre om?
    Mvh
    Aleksandra

    1. Hei og takk for dine spørsmål. Et bygg skal som hovedregel legges 4 meter unna grense mot nabo, men for garasjer under 50 kvm kan kommunen tilltale plassering med bare 1 meter fra tomtegrense.
     Angående nabovarsler så vil du finne svaret i artikkelen: Nabovarsel – Hvem, hva, hvor og hvordan

     Rådgiver

 5. Hei. Tenker på å bygge en garaje (på ca 47 kvm) ved siden av huset.Men det er litt høydeforskjell fra veien og der garasjen skal stå. Tenker da å bygge en kjeller med garasjen oppå. Er dette noe som kan gjennomføres?
  Kan jeg søke om dette selv?
  Og hvor kan jeg lese reguleringsplanen for området jeg bor i?(Fyllingsdalen/Bergen)

  Mvh Ørjan

  1. Hei. Om dette lar seg gjøre avhenger av flere forhold, blant annet av det som tillates iht reguleringsbestemmelsene for området. Disse får du ved å henvende deg til kommunen.

 6. Hei. Jeg har søkt om å sette opp garasje og en støttemur i forlenging av garasjen i en og samme søknad. Jeg har blitt belastet gebyr for både oppsett av garasjen og støttemuren. Er dette vanlig prosedyre? For 10 år siden søkte jeg om bygging av basseng og terasse/veranda i samme søknad, og ble da bare belastet med 1 gebyr. Kan noen svar meg på dette? Har lest PLB, men klarer ikke å finne noe konkret på dette.

  1. Hei. Kommunen skal fakturere selvkost. I dette tilfellet ville vi bedt kommunen om en redegjørelse for beløpet som er fakturert.

   Rådgiver

 7. Hei!

  Jeg har en garasje på 42m2 og lurer på hvordan det er å bygge på en etasje på garasjen?
  Kan dette la seg gjøre?
  Må jeg søke?
  Hvordan og hva trenger jeg for å søke?
  Har kommunen mål på hvor høy garasjen egentlig er?
  Garasjen ligger ca 1 meter mot en nabo, og togstasjon som andre nabo ca 20m fra sporet.

  1. Hei Petter, og takk for ditt spørsmål.
   Det tiltaket du her nevner er et påbygg. Påbygg er alltid søknadspliktig, og man kan i utgangspunktet ikke søke selv. En mulighet er å søke som selvbygger; du finner en egen artikkel om dette i vårt artikkelarkiv.

   Jeg ser at nevner avstand til jernbane. JBL § 10 sier at det skal være minimum 30 meters avstand mellom tiltaket og nærmeste spors midtlinje.
   Merk at dette kun gjelder om det bygges utenfor regulert byggegrense.

   Følg denne linken for å lese mer om denne søknadsformen i artikkelen «Byggesøknad for påbygg» som du også finner i vårt arkiv.

   Kontakt oss gjerne om du ønsker tilbud fra oss på byggesøknad og/eller prosjektering.

 8. Hei.

  Jeg har i dag en garasje på ~50kvm som har en litt ukurrant størrelse, noe som gjør at jeg ikke får inn to biler. På grunn av dette kunne jeg tenkt meg å utvide den noe i bredden mot mitt eget hus, men når jeg først er i gang kunne jeg tenkt meg å forlenge den i bakkant i samme slengen, slik at den går ca. mot nabogrensen der (~3m). Dette utløser at man må følge brannkrav og litt slikt, men det er greit nok.

  Garasjen står i dag helt inntil (en annen) nabogrense med langsiden, noe den har gjort siden den ble bygget på 80-tallet. Om jeg så vil forlenge den videre, vil det da være nødvendig med dispensasjonssøknad, eller holder det med nabovarsel?

  Kan man som selvbygger bygge 50kvm på en garasje som allerede er 50kvm, eller vil grensen på 70kvm «slå inn» her, slik at jeg maks kan bygge på 20kvm?

  1. Hei Anfinn. Tillatelsen som i sin tid ble gitt var på bakgrunn av de tegninger som da forelå, og med den angitte plassering. Ved tilbygg vil man også måtte forholde seg til lov og forskrift, eller søke omgåelse av disse (dispensasjonssøknad). Alternativt kan man innhente samtykke fra berørte naboer, og ved det slippe dispensasjonssøknad fra avstandsbestemmelsene. Merk at de tekniske kravene fortsatt gjelder, selv ved samtykke (f.eks brannkrav.

   Når det kommer til oppføringen av tilbygget så kan du være ansvarlig for denne som tiltakshaver (inntil 50 kvm BRA/BYA). Begrepet «selvbygger» kommer først til sin anvendelse om du søker personlig ansvarsrett for fagområder som normalt ville blitt utført av ansvarlige foretak.

   Ps: den artikkelen som er aktuell for denne byggesøknaden er «Byggesøknad for tilbygg». Du finner denne på vår nettside.

 9. Hei.
  Vi planlegger å bygge garasje på ca 40 kvadratmeter. Vi har fått samtykke fra nabo til å bygge med grunnmur i tomtegrensen ettersom det planlegges levegg/gjerde i forlengelse av garasjeveggen. Ifht utforming på planlagt garasje vil dette da innebære takutstikk noen cm over på naboens tomt. Vi har som sagt samtykke fra nabo til dette. Vil dette være gjennomførbart, eller vil kommunen stikke kjepper i hjulene ifht dette. Det vil jo absolutt være finest kosmetisk med vegg og gjerde som flukter i tomtegrensen. Forøvrig er det 10-20 meter fra grensen og mot bebyggelse på naboens side av tomtegrensen.
  Mvh Jon

  1. Hei Jon. Dette er noe vi ikke kan svare på uten først å ha sett planbestemmelsene for området. I utgangspunktet gir ikke loven noen begrensninger på dette, så lenge det gjøres riktig overfor kommunen og nabo.

 10. Hei Lars-Erik. Om dette er søknadspliktig eller ikke avhenger av mange faktorer. Avstand til nabo og veg er to av faktorene som skal hensyntas.

  Det er verdt å vite at det er de aller færreste som kan bygge uten å søke, og dette er ikke noe vi ville tatt sjansen på uten først å få skriftlig svar fra kommunen.

   1. Hei igjen Lars-Erik. Man kan bygge inntil 50 kvm uten å søke dersom tiltaket er i henhold til alle nasjonale og lokale bestemmelser.

    – Tiltaket må være i samsvar med plan- og bygningsloven

    – Tiltaket må være i samsvar med gjeldende plan (kommuneplanens arealdel og/eller reguleringsplan/bebyggelsesplan) (herunder begrensninger for utnyttelse

    – Tiltaket må være i samsvar med vegloven og jernbaneloven (minimum 50/15 meter fra fylkes/kommunal vegs veimidte, så fremt ikke annet er beskrevet i lokale bestemmelser)

    – Garasjen kan ikke inneholde rom til varig opphold eller beboelse (kjøkken, stue, soverom, våtrom eller andre rom som inngår i begrepet “hoveddel”

    – Garasjen areal må ikke overskride 50 kvm (samlet BRA og BYA)

    – Avstand til nabogrense må være minimum 1 meter (dersom annet ikke fremgår av gjeldende plan)

    – Avstand til annen bygning må være minimum 1 meter

    – Mønehøyde maks 4 meter

    – Gesimshøyde maks 3 meter

    – Garasjen kan bygges i én etasje, samt et mindre lagringsloft

 11. Vi er to naboer som skal bygge hver vår dobbeltgarasje. Naboen har begynt og vi skal starte. Tomta er litt dum slik at jeg skulle hatt hjelp til å plassere min garasje fornuftig ihht best utnyttelse. Er det noen som kan hjelpe meg med dette. Har akkurat fått kart etter oppmåling. Sender gjerne filen om noen kan hjelpe meg.
  may.ljungqvist@bbnett.no

 12. Hei!
  Vi skal bygge garasje og lurer på hvor langt det må være fra garasjen og til midten av veien. Veien er privat men ikke vår

  1. Hei Marte Haug Trøen. Avstandsbestemmelsene i veglovens § 29 kommer ikke til sin anvendelse på private veier. Men plan- og bygningslovens § 29-4 sier at det ikke kan bygges nærmere naboeiendom enn fire meter, så fremt ikke annet er nedfelt i plan (reguleringsplan og/eller kommuneplan).

 13. Hei. Skal bygge garasje på 50 kvm grunnflate, og i 2 etasje skal det være plass sånn at 1 liten bil går inn, da med tilfylling til 2 etasje. ser man kan ha maks 1/3 areal i 2 etasje. Stemmer dette, da jeg ønsker å utnytte hele arealet. Skal bli med garasjeport i 2 etasje og, og lurer på lovligheten med dette. Ser maks høyde skal være 4.5m, og skal ikke bli høyere enn dette.

  1. Hei Kjell Vidar Johansen. Om garasjen skal omsøkes uten krav til ansvarsretter må garasjen ikke være større enn 70 kvm, og kun i én måleverdig etasje. Etasje som ikke er større enn 1/3 av underliggende etasje vil ikke regnes med. Garasjer som ikke tilfredsstiller disse kriteriene må omsøkes med ansvarsretter. Hva som kan godkjennes av kommunen bestemmes av opplysninger i lokale bestemmelser.

 14. Hei! Vi bor i en tomannsbolig, og vurderer å føre opp en helt enkel carport (Noe slikt: https://www.bauhaus.info/carports/ximax-carport-portoforte-170-/p/23005428).

  TU for tomten er 30% i flg. reguleringsplanen. P-rom for huset er 154 og Bruksareal 159 m2. Tomten er 532 m2. Vi har gruset gårdsplass, med plass til ca. 3 biler. Hvis tomteutnyttelse er bruksareal delt på tomtestørrelse, er vi akkurat på 30% allerede. Imidlertid må man jo ha bilen et sted uansett. Hvordan er det med biloppstillingsplass? Vil man kunne føre opp en carport selv om TU (hvis jeg har forstått utregningen riktig) er 30% fra før av? Må det søkes om dispensasjon?

 15. Hei skal bygge garasje eg ligger ved hoved vei men ligger ca 6 metter over ellers er det privat vei oss oss er det problem då å bygge så lenge eg ligger så høyt i forhold til veien ca 14 meter i fra senter hoved vei blir garasjen stående

Kommentarfeltet er stengt.