Byggesøknad for terrasse

Artikkelen gir informasjon om de regler som gjelder ved innsendelse av byggesøknad for terrasse. Spørsmål eller kommentar til innholdet? Legg igjen en kommentar nederst på siden.

Ønsker du hjelp? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS om du ønsker et tilbud på tegning, prosjektering og byggesøknad for terrasse.

Byggesøknad for terrasse – definisjoner

En terrasse defineres som «planert avsats for uteopphold, med eller uten platting, og med direkte atkomst fra terreng, ikke overbygd.» – DIBK.

Betegnelsen platting benyttes om terrasser under 0,5 meter. Dersom konstruksjonen er høyere enn 0,5 meter over ferdig planert terreng, benyttes betegnelsen terrasse. I denne artikkelen omtales begge deler som terrasse.

En terrasse må ikke forveksles med veranda eller balkong.

Terrasse unntatt søknadsplikt

Bygging av terrasse kan være unntatt søknadsplikt. For at dette skal gjelde må man passe på at terrassegulvet ikke på noe punkt er høyere enn 0,5 meter over ferdig planert terreng. En slik terrasse (platting) inngår ikke i begrepet «tiltak», og faller dermed utenfor lovens krav og bestemmelser. Avstandsbestemmelsene i plan- og bygningslovens § 29-4 gjelder ikke for en terrasse unntatt søknadsplikt (veiledning til SAK10 § 4-1, bokstav b).
Mindre terrasser på inntil 15 m2, med terrassegulv som er høyere enn 0,5 meter over planert terreng, kan være unntatt søknadsplikt. Terrassen må da være oppført som et tilbygg.

OBS: Lokale bestemmelser (kommuneplanens arealdel og/eller reguleringsplan) kan inneholde begrensninger ut over dette.

Tips: Kontakt kommunen for å avklare om din terrasse er unntatt søknadsplikt.

Byggesøknad for mindre terrasser

Skal du bygge en terrasse hvor terrassegulvet på noe punkt er høyere 0,5 meter over ferdig planert terreng, og den ikke tilfredsstiller kriteriene for tilbygg som er unntatt søknadsplikt, må terrassen omsøkes. Byggesøknad for terrasse i denne kategorien gjelder kun for frittstående terrasser opp til 70 m2, eller for terrasser som tilbygg opp til 50 m2 BYA. En slik terrasse vil inngå i beregning av bebygd areal (BYA), men kun for de deler som stikker høyere enn 0,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng rundt konstruksjonen (se bildet).

Byggesøknad for terrasse - høydebegrensninger

Innholdet i byggesøknaden for terrasser i denne kategorien kan variere noe, men som regel ser oppsettet slik ut:

En terrasse i denne kategorien er begrenset av alle bestemmelser i både lov og forskrift. Dette betyr at du blant annet må undersøke følgende:

  • Tillatt utnyttelse på eiendommen
  • Minste avstand fra terrasse til eiendomsgrense
  • Minste avstand fra terrasse til veg/sporveg

Byggesøknad for større terrasser

Skal du bygge en terrasse som på noe punkt er høyere enn 0,5 meter over ferdig planert terreng, og opp til overkant dekke, og den i tillegg er over en størrelse som er nevnt under, vil den alltid være søknadspliktig med krav til ansvarlige foretak. Dette betyr at du i utgangspunktet må overlate prosjektering (skriftlig planlegging), byggesøknad og utførelse til kvalifiserte foretak. Dersom terrassen skal tilhøre en enebolig vil du kunne søke om personlig ansvarsrett som selvbygger. Terrasse vil inngå i beregning av bebygd areal (BYA).

Om din terrasse skal bygges i tilknytning til bolig (tilbygg) vil kravet til ansvarsrett(er) starte på >50 m2.

Om din terrasse skal være frittliggende vil kravet til ansvarsrett(er) starte på >70 m2.

Innholdet i en byggesøknad for terrasse i denne kategorien kan variere noe, men som regel ser oppsettet slik ut:

Kontakt Fram Ingeniørkontor AS om du ønsker et tilbud på tegning, prosjektering og byggesøknad for terrasse.

Klikk deg gjerne rundt på nettsiden for å lese mer om byggesøknad