Byggesøknad for terrasse

Artikkelen gir informasjon om de regler som gjelder ved innsendelse av byggesøknad for terrasse. Artikkelen er oppdatert etter forskriftsendringen av 1. mai 2021.

Ønsker du bistand med tegninger eller byggesøknad for terrasse? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for et uforpliktende tilbud.

 

Terrasse eller platting – hva er hva?

Platting

En terrasse defineres som «planert avsats for uteopphold, med eller uten platting, og med direkte atkomst fra terreng, ikke overbygd.» – DIBK.

Betegnelsen platting benyttes om terrasser som ikke på noe punkt er høyere enn 0,5 meter over planert terreng.

Dersom konstruksjonen er høyere enn 0,5 meter over planert terreng, benyttes betegnelsen terrasse. En terrasse må ikke forveksles med veranda eller balkong.

 

Platting er unntatt søknadsplikt

Bygging av platting er unntatt søknadsplikt. En slik platting inngår ikke i begrepet «tiltak», og faller dermed utenfor byggesaksdelen i plan- og bygningsloven. Plandelen i loven er likevel aktuell, og det må avklares om plattingen er i tråd med planbestemmelsene for eiendommen.

Tips: Kontakt kommunen for å avklare om din platting er avhengig av dispensasjon.

 

Terrasser unntatt søknadsplikt

Betegnelsen terrasse brukes der konstruksjonen er høyere enn 0,5 meter over planert terreng. Etter 1. mai 2021 er det gjort unntak fra søknadsplikt for terrasser som er forbundet med bygning. Du slipper altså å søke dersom

 • terrassen er i tråd med alle lokale planbestemmelser (byggegrenser, utnyttelsesgrad mv.). Dersom det søkes dispensasjon, og søknaden innvilges, kreves det ikke byggesøknad
 • terrassen hensyntar tillatelser som tidligere er gitt for eiendommen
 • terrassen er forbundet med bygning
 • terrassen ikke på noe punkt er høyere en 1,0 meter fra terrenget
 • terrassen ikke stikker lenger ut fra bygningens fasadeliv enn 4,0 meter
 • terrassens rekkverk ikke er høyere en 1,2 meter (målt fra terrassegulvet)
 • terrassen ikke er overbygd
 • avstanden til nabogrensen er minst 1,0 meter

 

Søknadspliktige terrasser uten krav til ansvarsretter

Skal du bygge en terrasse som ikke tilfredsstiller kriteriene i SAK10 § 4-1 for terrasser som er unntatt søknadsplikt, må terrassen omsøkes.

Terrasse over 0,5 m

Byggesøknad for terrasse i denne kategorien gjelder kun for frittstående terrasser opp til 70 m2 BYA, eller for terrasser som tilbygg opp til 50 m2. BYA. En slik terrasse vil inngå i beregning av bebygd areal (BYA), men kun for de deler som stikker høyere enn 0,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng rundt konstruksjonen (se bildet).

Innholdet i byggesøknaden for terrasser i denne kategorien kan variere noe, men som regel ser oppsettet slik ut:

En terrasse i denne kategorien er begrenset av alle bestemmelser i både lov og forskrift. Dette betyr at du blant annet må undersøke følgende:

 • Tillatt utnyttelse på eiendommen
 • Minste avstand fra terrasse til eiendomsgrense
 • Minste avstand fra terrasse til veg/sporveg

 

Søknadspliktige terrasser med krav om ansvarsretter

Skal du bygge en terrasse som ikke oppfyller kriteriene i SAK10 § 4-1 for terrasser som er unntatt søknadsplikt, vil terrassen være søknadspliktig med krav til ansvarlige foretak. Om terrassen skal bygges i tilknytning til bolig (tilbygg) vil kravet til ansvarsrett(er) gjelde fra terrasser fra 50 m2. Om terrassen skal være frittliggende vil kravet til ansvarsrett(er) gjelde terrasser fra 70 m2. At det stilles krav til ansvarlige foretak betyr at du i utgangspunktet må overlate prosjektering (skriftlig planlegging), byggesøknad og utførelse til kvalifiserte foretak. Dersom terrassen skal tilhøre en enebolig vil du kunne søke om personlig ansvarsrett som selvbygger. Terrasse vil inngå i beregning av bebygd areal (BYA).

Innholdet i en byggesøknad for terrasse i denne kategorien kan variere noe, men som regel ser oppsettet slik ut:


Kontakt Fram Ingeniørkontor AS om du ønsker et tilbud på tegning, prosjektering og byggesøknad for terrasse.

Klikk deg gjerne rundt på nettsiden for å lese mer om byggesøknad