Endring av byggesaksforskrifter – Våtrom

Spørsmål eller kommentar til innholdet? Legg igjen en kommentar nederst på siden.

Søknadsplikten for våtrom har vært et tidkrevende og fordyrende moment i byggeprosessen. Kommunal- og regionaldepartementet har derfor gjort endringer i byggesaksforskriften slik at arbeider med våtrom skal være enklere fra 2012

  • Fullstendig ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
  • Bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
  • Bygging av våtrom i nytt tilbygg, hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal for tilbygget er over 50 m², og hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig bruksenhet.
  • Ombygging og nybygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter (f. eks. i blokker) så lenge arbeidene ikke berører skille mellom bruksenhetene (at brannskillene ikke brytes).

Arbeider som fortsatt er søknadspliktige

Bygging av våtrom i nybygg følger søknadsplikten for nybygg og inngår i søknadsplikten med krav om ansvarlige foretak for nybygget. Våtrom i nytt tilbygg over 50 m² og i påbygg følger også søknadsplikten med krav til ansvarlige foretak. For egen bolig eller fritidseiendom gjelder selvbyggerbestemmelsene.

Ikke uten ansvar

Når byggearbeider ikke  lenger er søknadspliktige, er eier ansvarlig for at våtrommet tilfredsstiller forskriftskravene. Foretak som utfører byggearbeidene vil ha et privatrettslig ansvar for sitt arbeid, men vil ikke være ansvarlig overfor bygningsmyndighetene i kommunen. Eier må påse at arbeidene vil være innenfor en bruksenhet (ikke bryter branncelle), for eksempel ved skifte av sluk.

Fram Ingeniørkontor AS