Nabovarsel – Hvem, hva, hvorfor og hvordan

Spørsmål relatert til nabovarsel eller kommentar til innholdet? Legg igjen en kommentar nederst på siden.

Ved utvendige arbeider – og ved enkelte innvendige søknadspliktige arbeider – skal naboer varsles i form av et nabovarsel. Hva et nabovarsel skal inneholde er beskrevet i byggesaksforskriften (SAK10).

Nabovarsel – Hva og hvorfor?

Intensjonen med nabovarsling er at naboer og gjenboere skal gis en anledning til å ivareta sine interesser. Derfor skal også et nabovarsel inneholde mange av de samme opplysninger som gis i byggesøknaden, i den grad det berører naboer i nevneverdig grad. Plan-, snitt- og fasadetegninger, inntegnet situasjonskart og eventuelle dispensasjonssøknader, er elementer som bør vedlegges et nabovarsel.

Nabovarsel – Hvordan og hvem?

Normalt skal byggeblankett 5154 benyttes. Denne inneholder mye av den samme informasjonen som gis kommunen – blant annet adresse, gnr/bnr, type tiltak, størrelse, kontaktinformasjon og vedleggsoversikt. Det fremgår også av byggeblankett 5154 hvilken frist naboer gis for eventuelle nabomerknader.

Last ned redigerbare skjemaer her: Nabovarselpakke

Nabovarselet kan overleveres på tre måter: Enten via personlig oppmøte, ved sending via epost (svar fra nabo er da påkrevd) eller ved rekommandert sending. Disse tre metodene kan kombineres.

Dersom nabovarslene leveres personlig, skal berørte naboer signere på byggeblankett 5156. Sender man nabovarselet rekommandert, vil postkontoret signere for dette, samtidig som et gult kvitteringsmerke limes på blanketten (se bilde for beskrivelse –>).

Alle naboer og gjenboere skal i utgangspunktet varsles, men SAK10 gir rom for at nabovarsling kan unnlates om en nabo eller gjenboer ikke står oppført i offentlige registre, eller tiltaket åpenbart ikke er av naboers interesse. Vi anbefaler at man rådfører seg med kommunen vedrørende et eventuelt fritak for nabovarsling til én eller flere naboer.

Les mer: Har du mottatt et nabovarsel?

Nabovarsling er en viktig del av søknadsprosessen. En av de vanligste årsakene til mangler i en byggesøknad er at naboer ikke har fått de opplysningene de trenger, og man bør derfor ikke være sparsom med opplysninger som gis i et nabovarsel.

Klikk deg rundt på nettsiden vår for å lese mer om byggesøknad