Nabovarsel – Hvem, hva, hvorfor og hvordan

Ved utvendige arbeider – og ved enkelte innvendige søknadspliktige arbeider – skal naboer varsles i form av et nabovarsel. Hva et nabovarsel skal inneholde, er beskrevet i denne artikkelen.

Trenger du bistand til nabovarsling? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for bistand til din byggesak.

Nabovarsel – Hva og hvorfor?

Intensjonen med nabovarsling er at naboer og gjenboere skal gis en anledning til å ivareta sine interesser. Derfor skal også et nabovarsel inneholde mange av de samme opplysninger som gis i byggesøknaden, i den grad det berører naboer i nevneverdig grad. Plan-, snitt- og fasadetegninger, inntegnet situasjonskart og eventuelle dispensasjonssøknader, er elementer som bør vedlegges et nabovarsel.

Nabovarsel – Hvordan og hvem?

Normalt skal byggeblankett 5154 benyttes. Denne inneholder mye av den samme informasjonen som gis kommunen – blant annet adresse, gnr/bnr, type tiltak, størrelse, kontaktinformasjon og vedleggsoversikt. Det fremgår også av byggeblankett 5154 hvilken frist naboer gis for eventuelle nabomerknader. Merk at denne fristen (14 dager, eller mer) gjelder fra sendingsdato var varselet, og at dette kun er å regne som en frist for når ansvarlig søker kan sende byggesøknaden til kommunen. Merknader som som søker mottar etter denne fristen, skal behandles på samme måte som merknader søker mottok før søknaden ble sendt inn.

Last ned redigerbare skjemaer her: Nabovarselpakke

Nabovarselet kan overleveres på fire måter: Enten via personlig oppmøte, ved sending via epost (svar fra nabo er da påkrevd), ved digital varsling via Altinn eller ved rekommandert sending. Disse metodene kan kombineres.

Dersom nabovarslene leveres personlig, skal berørte naboer signere på byggeblankett 5156. Sender man nabovarselet rekommandert, vil postkontoret signere for dette, samtidig som et gult kvitteringsmerke limes på blanketten (se bilde for beskrivelse –>).

Nabovarsling kan unnlates

Alle naboer og gjenboere skal i utgangspunktet varsles, men SAK10 gir rom for at nabovarsling kan unnlates om en nabo eller gjenboer ikke står oppført i offentlige registre, eller tiltaket åpenbart ikke er av naboers interesse. Vi anbefaler at man rådfører seg med kommunen vedrørende et eventuelt fritak for nabovarsling til én eller flere naboer.

Les mer: Har du mottatt et nabovarsel?

Nabovarsling er en kritisk del av søknadsprosessen. En av de hyppigste mangler i en byggesøknad er at naboer ikke har fått de opplysningene de trenger. Feil utført nabovarsling vil forsinke/stanse byggesaken, og man bør derfor ikke være sparsom med opplysninger som gis i et nabovarsel.

Trenger du bistand til nabovarsling? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for bistand til din byggesak.

Klikk deg rundt på nettsiden vår for å lese mer om byggesøknad

91 kommentarer om “Nabovarsel – Hvem, hva, hvorfor og hvordan

  1. Hei og takk for Deres kommentar.
   Veiledning til byggesak § 5-2, 2 ledd sier: «Varsel skal inneholde de opplysninger etter § 5-4 som skal gis ved søknad, i den grad det berører naboers eller gjenboeres interesser. Målsatt situasjonsplan, snitt- og fasadetegninger skal vedlegges varselet, med mindre det ikke er relevant«.
   Vår erfaring er at naboer ønsker å se plantegninger over tiltaket. Grunnen til dette varierer, men én grunn kan være for å kunne vurdere om tilstøtende rom vil være til sjenanse for berørte naboer. Det er f.eks av interesse for naboer om nærmeste rom i omsøkte bolig skal benyttes til øvningslokale eller som bod. Oftest vil ikke naboens mening om dette ha innvirkning på utfallet av byggesaken, men det blir spesielt aktuelt om den samme naboen også må ta stilling til et tiltak som er avhengig av dispensasjon. Det at naboer føler seg inkludert og hensyntatt i denne prosessen kan være akkurat det som skal til for å unngå uønskede tilbakemeldinger til tiltaket.
   Det siste man vil er at naboinnsigelser forsinker byggeprosessen, og derfor legger vi med alt vi mener vil være av interesse for naboer og gjenboere.

   Administrator

  1. Hei og takk for Deres kommentar. Situasjonskartet viser hvilken plassering garasjen vil få på eiendommen. Målsatt garasje og nødvendige avstander tegnes inn på situasjonskartet. Påse at situasjonskartet er godkjent for bruk til byggesak, og at det ikke er eldre enn ett år.

   Administrator

 1. Vi ønsker å bygge ut rekkehuset vårt (østover) som er grenset mot et friluftsområde tilhørende Oslo Kommune. Hvem skal vi sende nabovarsel til da? Mvh. G.nr/Br.nr. 185/60 Oslo kommune.

  1. Hei og takk for Dere kommentar. Ved henvendelse til kommunen vil man få tilsendt naboliste som viser hvem som skal varsles. Ofte er det flere enn man skulle tro.

   Administrator

 2. Jeg er eier av et hus (enebolig) tilhørende et borettslag. Hvem er ansvarlig søker eller tiltakshaver, jeg eller borettslagets leder ifm. en søknad som krever nabovarsel?

  1. Hei og takk for Deres kommentar. Om tiltaket er ansvarsbelagt (Pbl. § 20-1) stilles det krav til en ansvarig søker med formell kompetanse. Dette skal i utgangspunktet være en bedrift, men kan i noen tilfeller være en selvbygger. Tiltakshaver er kundens representant overfor ansvarlig søker. Her står dere helt fritt til å velge den dere vil.

   Administrator

 3. Hei
  Spørsmål om nabovarsling.
  I forbindelse med utbygging av en sttandpromenade, ca. 1000 meter strand- og kailinje er det dukket opp spørsmål omkring kravet til nabovarsling. Planen som promenaden skal anlegges etter er behandlet på ordinær måte med nabovarsling osv., men der kan, etter at planen ble vedtatt være mange nye eierinteresser langs promenaden i form av at leiligheter og boenheter er solgt, mv.. Finner i utgangspunktet ikke i §21-3 vedrørende fritak for varsling at antall anboer unntar varsling, ei heller at dette skjer ihht en vedtatt plan. Det vil her være snakk om å varsle inntil 200 interessenter/ anboer og gjenboere.

  1. Hei og takk for Deres kommentar. § 21-3 sier: «Kommunen kan kreve at også andre eiere eller festere … skal varsles». I dette tilfellet vil vi tro at nye naboer er godt informert om de planene som foreligger, og at dette trolig har blitt benyttet som et salgsargument. Vi har tidligere kontaktet noen av de nye naboene i et område, for ved det å få et bilde av om de er blitt orientert av tidligere eier. Kanskje noe lignende kan gjøres i denne saken også?

   Administrator

 4. Hei – jeg skal bygge en søknadspliktig hagestue og har stor tomt (5 mål). Hvordan definerer man hvilke naboer som må varsles? Er dette basert på skjønn, eller må jeg varsle alle som grenser til tomten min? Noen av de som grenser til tomten vil ikke kunne se tiltaket, og er over 100 meter borte.

  1. Hei og takk for din kommentar. Plan- og bygningslovens § 21-3 sier: «Kommunen kan frita søkeren fra å varsle naboer og gjenboere når deres interesser ikke eller i liten grad berøres av arbeidet«. Nabolisten fås fra kommunen, og deretter kan man i søknaden redegjøre for hvorfor enkelte naboer er holdt utenfor varslingen.

   Rådgiver

 5. Hvis naboen ikke varsler, bare tar seg til rette uten å få våre underskrifter, kan vi da forlange at arbeidene omgjøres, evt endres til noe alle kan enes om? Og hvor lang tid har vi på oss til å reagere?

  1. Hei. Om Deres nabo har unnlatt å varsle om et søknadspliktig tiltak, og dere ønsker å klage på dette, vil kommunen være den riktige instansen å rette seg til. Kommunen vil da be den nevnte naboen om en forklaring, og hvis det er gjort ulovligheter vil naboen få anledning til å rette opp i forholdene. Dette kan være ved å 1) rive tiltaket, 2) få det godkjent i ettertid (da med nabovarsling til berørte naboer) eller 3) få kommunens aksept for at tiltaket kan unntas nabovarsling/søknadsbehandling. Merk: Kommunen gir som regel ut informasjon om hvem som har framsatt klagen; dette bør ta med i vurderingen før man går til det skritt å klage.

   Rådgiver

    1. Hei. I utgangspunktet er det ikke foreldelsesfrist for ulovlig oppførte bygg.

     Rådgiver

 6. Hei, det er et ektepaar som vi har som nabo. Bolig er registrert på navnet til mannen. Vi har fått signatur for mottatt nabovarsel av kona til mannen. Holder dette eller må vi ha signatur av eieren, dvs. mannen hennes?

  1. I utgangspunktet skal hjemmelshaver signere. Vi anbefaler at dere ber om ny signatur, eller en bekreftelse fra mannen til hun som signerte.

   Rådgiver

 7. Til hvilken adresse skal et nabovarsel til meg sendes? Til min folkeregisteroppførte adresse eller til min eiendoms adresse der det nabovarsles (Vi bor ikke på eiendommen). Hva gjelder dersom vi bor i utlandet?

  1. Hei. Nabovarsel skal sendes til nabo/gjenboers folkeregistrerte adresse. Vi ser ofte at nabo har bostedsadresse i utlandet, og da må vi sende varselet til denne adressen. Merk at dere kan sende merknader også etter at fristen er utløpt.

   Rådgiver

 8. Hei, skal bygge et anneks på hytta på 26 m2. Der skal det sendes med en situasjonsplan og tegninger når nabovarselet skal sendes. Hvilken blankett er situasjonsplanen på ?

  1. Hei. Situasjonskartet er ikke en blankett; dette er et kart du får fra kommunen, og som må inntegnes med tilstrekkelig informasjon slik at kommunen tydelig kan vurdere tiltakets plassering.

   Rådgiver

 9. Hei.
  Vi kjøpte boligen for to år siden. Vår septiktank er plassert på eiendom til naboeren. Jeg er ikke sikker, men tror at septiktanken har stått der siden huset ble byggt i 1970. Han skal bygge ny innkjørsel og er redd at septiktanken bli ødelagt når lastebiler skulle kjøre der.
  Først krevte han tiltak for at lastebiler kunne kjøre over. Men nå krever han at jeg flytte tanken til min eiendom.
  Kan han kreve at jeg flytte tanken eller ikke.

  1. Hei. Dette er noe vi ikke har kompetanse til å svare på. Spørsmålet er privatrettslig, og vi arbeider kun med emner innen Plan- og bygningsloven.
   Jeg vil tro at dette er noe kommunen vil kunne gi svar på.

   Rådgiver.

 10. Hei,
  vi har kjøpt og tinglyst parkeringsplass litt unna vår bolig. Nå har vi fått vite at parkeringsplassen må graves opp og parkeringsplassene flyttes. Det er sendt inn forslag til ny reguleringsplan hvor man hevder at nabovarsel ikke er nødvendig siden vi ikke er gjenboere eller har felles tomtegrense. Arbeidet og flytting vil i høy grad påvirke oss. Er det da ikke en unnlatelse å ikke sende nabovarsel?

  1. Hei. Byggesaksforskriftens § 5-2, første ledd, sier:

   Kommunen kan kreve at andre eiere eller festere enn naboer og gjenboere blir tilsendt nabovarsel, jf. pbl. § 21-3 andre ledd. Dette forutsetter at vedkommende berøres av tiltaket.

   Om man føler at man berøres av et tiltak vil det være fornuftig å kontakte ansvarlig søker, eller i deres tilfelle de som håndterer omreguleringen av området. Om disse ikke innfrir deres krav/ønske vil det være fornuftig å kontakte kommunen for å be om å bli hensyntatt.

   Rådgiver

 11. Hei 🙂
  Regnes 14-dagers fristen fra man sender posten rekommandert eller 14 dager fra naboene får hentet brevet?
  Vh Kristin

  1. Hei. Fristen gjelder fra man sender nabovarsel til alle berørte naboer og gjenboere. Plan- og bygningslovens § 21-3 sier:
   «Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker hvis ikke disse skriftlig har meddelt at de ikke har merknader til søknaden. I varselet skal det gis melding om at mulige merknader må være kommet til søker innen en frist på minst 2 uker etter at varselet er sendt og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig.»

   Rådgvier

 12. Hei.
  Slik jeg forstår det har naboen 14 dager til eventuelt å påklage byggingen?
  Når nabovarsel er sendt, må arbeidet påbegynnes innen en hvis frist ?
  Eller kan jeg vente ca 1 år før jeg starter byggingen?
  Gjelder tillbygg under 15 m2. Ikke til boligformål. Men tilbygget plasseres inntil naboens vegg. Bor i atriumshus der yttervegg går langs grenselinjen.

 13. Hei,
  Vi har vanlige vinduer på soverommet. Nå har vi tenkt å bytte dem til terrassedør som åpner seg mot en liten franskbalkong. Er dette noe som må registreres hos kommunen? Må vi sende varsel til naboene?

  Mvh,
  Mary

 14. Hei. Må det sendes ut nabovarsel når man forandrer forretningsadresse tilbake til en tidligere adresse? Dette gjelder en blikkenslagerforretning med både verksted og utsalg i samme bygning.
  Anne

  1. Hei Anne. Beklager sent svar; vi har hatt problem med svarfunksjonen på vårt nettsted. Så til ditt spørsmål: Dette faller utenfor plan- og bygningslovens rammer, og er på den måten ikke avhengig av nabovarsling.

 15. Hei. En venn av meg har en gård og eier områder som er regulert til hytter. Noen av hytteeierne har i utgangspunktet kjøpt tomten hytta deres står på mens andre fester (leier) tomten de disponerer. Alle tomtene er målt opp. Nå vil en hytteeier som fester en av tomtene kjøpe denne av min venn. Må hun sende ut nabovarsel når det kun dreier seg om
  å overdra denne til fester?
  (Håper denne tråden er åpen ennå)
  På forhånd takk.
  Mvh. Oddvar Mørk

  1. Hei Oddvar. Beklager sent svar; vi har hatt problem med svarfunksjonen på vårt nettsted. Så til ditt spørsmål: Dette faller utenfor rammene til plan- bygningsloven, og på den måten ikke varslingspliktig.

 16. Skal kun kommentere at plan-tegninger sendes ikke til naboer (kun fasade og snitt). Naboer har ikke anledning til å kommentere planløsning! (det står feil i 2. avsnitt)

  1. Hei Dorota. Beklager sent svar; vi har hatt problem med svarfunksjonen på vårt nettsted. Så til din kommentar: Vi besvarte en lignende kommentar for rundt ett år siden. SAK10 setter ikke krav til plantegning, men vi har tatt dette med av flere grunner.

   Her er hva vi svarte til den nevnte kommentaren:

   «Veiledning til byggesak § 5-2, 2 ledd sier: «Varsel skal inneholde de opplysninger etter § 5-4 som skal gis ved søknad, i den grad det berører naboers eller gjenboeres interesser. Målsatt situasjonsplan, snitt- og fasadetegninger skal vedlegges varselet, med mindre det ikke er relevant».
   Vår erfaring er at naboer ønsker å se plantegninger over tiltaket. Grunnen til dette varierer, men én grunn kan være for å kunne vurdere om tilstøtende rom vil være til sjenanse for berørte naboer. Det er f.eks av interesse for naboer om nærmeste rom i omsøkte bolig skal benyttes til øvningslokale eller som bod. Oftest vil ikke naboens mening om dette ha innvirkning på utfallet av byggesaken, men det blir spesielt aktuelt om den samme naboen også må ta stilling til et tiltak som er avhengig av dispensasjon.
   Det at naboer føler seg inkludert og hensyntatt i denne prosessen kan være akkurat det som skal til for å unngå uønskede tilbakemeldinger til tiltaket.
   Det siste man vil er at naboinnsigelser forsinker byggeprosessen, og derfor legger vi med alt vi mener vil være av interesse for naboer og gjenboere.»

 17. Ved endring av fasade, skal man legge ved dobbelt sett av tegninger (situasjonsplan, fasade og snitt) tilsvarende før og etter tiltak?

  1. Hei Lina Marie. Om man har disse tegningene lett tilgjengelig så kan man godt legge dem ved nabovarselet. Men naboene ser jo hvordan bygget ser ut i dag, og hvis ikke kan man vel ikke kalle den for en «berørt nabo». Vi vedlegger som regel ikke tegninger/bilder av eksisterende fasade ved nabovarsel.

 18. Har naboer angrefrist når de har signert nabovarsel og egenerklæring på bygging nærme tomten? I såfall, hvor lang tid er det snakk om?

  1. Hei Hanne. Om naboer har angrerett, eller ikke, er et privatrettslig spørsmål. Plan- og bygningslovens § 21-6 sier:

   «Dersom det framstår som klart for
   bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter,
   kan søknaden avvises.»

   Merk at byggetillatelsen ikke nødvendigvis avhenger av naboens samtykke. Dersom argumentene veier for at dispensasjon kan gis, bør søknad om dispensasjon vurderes i dette tilfellet.

 19. Hei. Jeg ble nylig fortalt at man kan sende nabovarsel på e-post. Jeg trodde at dette måtte sendes rekommandert eller leveres personlig. Stemmer det at reglene er endret på dette området?

  1. Hei Per Erik. Veiledningen til SAK10 § 5-4, tredje ledd, bokstav n, sier følgende:

   «Nabovarsling kan foretas pr e-post der det foreligger sikre opplysninger om personlig e-postadresse. Dersom det i forkant av varselet er en kontakt mellom søker og nabo som sikrer at varselet sendes riktig e-postadresse og e-postadressen er personlig, bør dette gi tilstrekkelig sikkerhet for at riktig vedkommende er varslet. E-post fra nabo om at varsel er mottatt vil være tilstrekkelig som kvittering etter denne bestemmelsen. Rekommandert sending kan fortsatt brukes der det er usikkerhet med hensyn til e-postadresse eller e-postadresse ikke foreligger».

   Vi håper dette var oppklarende.

 20. Hei. må man sende ut nabovarsel for montering av rullestolrampe ? det gjelder i en tomannsbolig. der rampen blir på fellesområdet.

  1. Hei Janina. En rampe kan være søknadspliktig, men bare dersom den stikker høyere enn 50 cm over bakkenivå. Merk at det da kun er den bygningsdelen som ligger høyere enn 0,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå
   rundt bygningsdelen som medregnes i bebygd areal.
   Om rampen da viser seg å være søknadspliktig vil man også måtte varsle naboer.

 21. Pbe har uttalt at jeg må søke om dispensasjon. Nabovarsel og byggesøknad er allerede sendt. Eneste jeg må gjøre er å skrive en dispensasjonssøknad, tegninger er som før, må jeg sende nytt nabovarsel? Problemet er at 2 av naboene er offentlige og må sende rekomandert sending som tar lang tid.

  1. Hei Christine S. Det er kun om dispensasjonssøknaden absolutt ikke angår naboene at du kan be om fritak fra ny nabovarsling. Men i de fleste tilfeller kommer man ikke utenom ny nabovarsling.

 22. Hei. Vi overtok huset vårt 10.01.15, og det ble sendt ut nabovarsel 02.01.15, altså før vi juridisk overtok huset. Da vi fikk beskjeden om nabovarselen fra våre naboer prøvde vi gjentatte ganger å kontakte byggefirma for at vi også skulle få nabovarselet, men ingen tok tlf eller kontaktet oss tilbake. Fristen for å klage gikk ut, og alle påstår at den andre hadde ansvar for å gi oss nabovarselen.. Hvem er den ansvarlige her?

  1. Hei Kata Strømsland. Dette er dessverre en mer vanlig situasjon enn mange er klar over. Vi er ikke kyndige på lovverk vedrørende salg av eiendom, men det virker opplagt at selger skal fremlegge relevante opplysninger til kjøper. Man kan vel trygt si at et nabovarsel er relevante opplysninger.
   Det er ansvarlig søkers plikt til å sørge for at naboer får ivaretatt sine interesser. Dersom entreprenøren er ansvarlig søker vil denne en veiledningsplikt, og vil dermed være det naturlige kontaktpunktet opp mot tiltaket (byggeprosjektet).
   Dersom dette ikke fører frem vil vi anbefale dere å sende en klage til kommunen. Kommunen vil da videreformidle klagen til rette vedkommende.
   Lykke til med nye naboer 🙂

 23. Hei, vi har en 190 x 200 cm levegg som skiller oss og naboe. Denne leveggen ønsker vi forlenge med 145 cm i glass som en del av en innglasing av vår terasse. (Det er kun snakk om et hjørne) Skal dette varsles?

 24. Hei!
  En venn av meg er gjort kjent med at naboen har gjort om på sitt kloakkanlegg(byttet ut gammelt betong-anlegg med septiktank) for en snau måned siden. Dette anlegget ligger rett ovenfor hans borhull for drikkevann. Det er ikke gitt nabovarsel til hans eiendom for tiltaket, men til andre naboer. Han ønsker ikke å ha naboens septiktank, med de muligheter for forurensning dette gir, ved sin drikkevannskilde. Hva er hans rettigheter i dette tilfellet? Kan han klage og forlange at tiltaket blir omgjort? Hva er i så fall fristen for slik klage?

 25. Hei, hva skjer dersom man har sendt nabovarsel og det er kun én nabo som ikke vil underskrive pga egen interesse og ikke pga etter loven?

  1. Hei Julie. Om nabovarslene er sendt rekommandert er dere ikke avhengig av underskrifter fra naboer. Byggesøknaden kan sendes to uker etter at nabovarsler er sendt (se postens stemplingsdato). Tilsvar til eventuelle nabomerknader må vedlegges byggesøknaden.

 26. Et spørsmål. Har tatt over et hus som står inne på et gårdsbruk. Dette huset grenser kun til dette gårdsbruket i alle retninger. Er det da kun eier av dette gårdsbruket som skal varsles eller skal de som også grenser til selve gårdsbruket varsles? De som grenser til dette gårdsbruket er vel etter reglene ikke mine naboer siden jeg ikke har noen tomtegrenser til dem.

  1. Hei Tor Inge Sporstøl. Man skal varsle eiere til tilstøtende eiendommer (les: naboer og gjenboere). Du skal altså varsle eierne av de tomtene (ikke husene) som grenser til eiendommen du skal bygge på. Merk at dette også gjelder ubebygde tomter. Naboliste får du av kommunen, og de vil også kunne informere deg om hvilke naboer du eventuelt ikke trenger å varsle.

 27. Hei, Er det plikt å sende nabovarsel dersom en privat grusvei skal asfalteres? Asfalteringen vil sannsynligvis påvirke drenering til naboeiendommene i negativ retning.

 28. Hei!
  Hvis vi ønsker å gjøe fasadeendringer på ei hytte etter at nabovarsel er sendt, må nytt varsel sendes? Evt hvor store endringer kan gjøres uten å sende nytt varsel?

  1. Hei Mette. Fasadeendringer er kun varslings- og søknadspliktige dersom fasadeendringengen ikke fører til at bygningens karakter endres. Dette blir altså et definisjonsspørsmål, og du er kanskje selv best til å gi svaret på dette. Spør du kommunen så vil normalt svaret være «ja» til alle slike spørsmål, så det er noe man kun gjør i høyst usikre tilfeller.

   Byggesaksforskriften sier om dette: «Alminnelig forståelse av hva som menes med ”bygningens karakter” er ofte knyttet til stilarter. Bygninger som i seg selv ikke representerer en egenverdi bør kunne gjennomgå mindre fasadeendringer uten at bygningens karakter anses å være endret.»

 29. Hei. Hvordan forholder man seg når man får et nabovarsel om noe man er negativ til?

 30. hei.
  Bor i seksjonert tomannsbolig, med fellestomt..Er to biloppstillingsplasser i hver ende av boligen, er vertikalt delt bolig..så er to plasser på hver ende av huset..
  Jeg har bygd garasje på min side av huset, der hvor det var inntegnet oppstillingsplass..
  Når vi bygde garasjen fikk vi ingen klager på byggesøknaden, alle ble varslet med alt av papirer som ble sendt til kommune, deriblandt var hun som har den andre delen av tomannsboligen, hun skrev under på at hun mottok varselet, hadde ingen innsigelser, jeg fikk godkjent søknaden av kommunen..

  Nå to år senere kommer det brev fra naboen, via advokat..der hun mener vi har gjort det vanskelig for henne å snu bilen der hvor garasjen står.. så det jeg lurer på er om hun kan komme no vei med bruksrett på garasjen, riving etc?
  Hun har syv meter til rådighet foran garasjen å snu på!

  1. Hei Sigbjørn. Dette berører et lovverk vi ikke har kompetanse på (seksjoneringsloven og granneloven). Om garasjen er oppført på et areal som tilhører din seksjon så høres det ut som du ikke har noe å frykte. Men igjen, dette er ikke noe vi kan svare på med sikkerhet.

   1. hei, takk for kjapt svar..
    Tomta er fellesareal, men hun har jo gitt samtykke til å bygge den da hun mottok nabovarselet og ikke la inn klage?

 31. Hei,
  Sammen med våre naboer planlegger vi ombygging av vår tommansbolig (tilbygg og påbygg på hver side) Vi har fått et prosjekt fra arkitekt og vi skulle snart søke til kommunen. Vi har fått alt signert fra andre naboer (nabovarsel og avstandserklæring). Våre naboer som vi skal bygge sammen med har ikke fått samtykke ang. avstanderklæring på deres side (avstand mindre enn 4 meter). De er i dialog med naboene eller de tenker å søke om dispensasjon. Vi lurer på om vi kan søke til kommunen (rammesøknad) separat siden alt er ferdig fra vår side? Hvilken sjanse har vi for å få godkjenning fra kommunen hvis våre naboer får ikke dispensasjon?

  1. Hei Magda, og takk for ditt spørsmål. Om alle deler av tiltaket omsøkes i én søknad, risikerer dere avslag på hele søknaden om kommunen ikke gir dispensasjon. Det kan derfor være lurt å omsøke de delene av tiltaket som dere er trygge på først, og så kan de det hersker en viss usikkerhet rundt omsøkes separat.

 32. Hei, takk for et raskt svar. I dag har vi hørt fra kommunen at pga at vi eier hver vår eiendom (vertikalt tommansbolig), søknaden ville uansett blitt delt opp i to saker i deres arkiv og at vi kan altså sende inn søknad for vår tomt og få denne behandlet. Siden vi har prøvd å prosjektere begge sider ganske symetriskt dvs ganske likt garasje,påbygg og tilbygg derfor vi er ganske avhengige av hverandre ang. godkjenning fra kommunen., tror vi. Som jeg har nevnt tilbygget blir nærmere enn 4 meter fra nabogrense på hver side , vi har fått signert avstandærklaring men ikke våre naboer. Tenker dere at hver av oss kan søke om garasje og påbygg i en søknad ( vi er ganske trygge på det) og om tilbygg i en annen søknad ? kan vi sende alle søknader samtidig? Trenger vi også dispensasjon på tilbygg selv om har vi fått signert avstandavklaring? P.S Det er vår arkitekt som søker på vår vegne .

  1. Svarene på disse spørsmålene er noe som deres søker bør kunne svares på med letthet.
   Kommunen kan dele dette opp i så mange tiltak/byggesaker de vil, men merk at dere kan velge å se på dette som ett tiltak – uavhengig av hva kommunen sier – og det samme gjelder byggesaksgebyret. Her må man være obs, for det er mye å tape på denne slags oppdeling. Vær derfor nøye med å be kommunen om en hjemmel for de prosessuelle avgjørelser de tar underveis.

   Vedørende antall søknader, om hva som kan sendes inn og i hvilken rekkefølge, så er dette helt opp til søker. Det som må tas med i betraktningen er at kommunen kan avslå alt i en søknad fordi ett av elementene (for eksempel tilbygget) ikke kan godkjennes. Om det hersker oe tvil om muligheten for å få deler av tiltaket godkjent, så ville vi utelatt dette, og så omsøkt dette i en runde nummer 2.

   Vedrørende dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i pbl 29-4, så er ikke dette nødvendig om signert samtykke foreligger.

 33. Jeg mottok et nabovarsel jeg hadde merknader til tidligere i sommer. Etter en kort stund fikk jeg svar fra kommunen at så lenge utbygger holder seg innenfor gjeldende reguleringsplan for området, er det ingen grunn til å klage. De vil uansett på medhold og godkjenning.
  Jeg lurer på hva som er vitsen med nabovarsel da, om man likevel ikke kan klage?
  De har nå begynt utbygging.
  Er det virkelig slik at om man følger reguleringsplanem så får man uansett godkjenning? Trenger man kun å varsle naboer når det avviker fra denne?
  Er det den samme personen som mottar merknader på nabovarsel og som godkjenner byggesøknader? Eller er det ofte flere involverte?
  På forhånd takk for svar!

  1. Hei «Heimdall316». Et nabovarsel skal gjøre naboer og gjenboere kjent med hvilke tiltak som er planlagt utført, slik at disse skal gis muligheten til å ivareta sine interesser. Én av disse interessene er bestemmelser i kommune- og reguleringsplan med hensyn sin hva man skal kunne forvente av bygningsutforming og tomteutnyttelse innen for planens virkeområde. Med unntak av tiltak som er prosjektert i samsvar med en helt ny plan, skal det nabovarsles. Det er som regel den samme saksbehandler som behandler hele byggesaken, inkludert eventuelle merknader.

   Nabovarselet skal tydelig informere om det søkes omgåelse av en eller flere bestemmelser i planen (dispensasjonssøknad), samt planlagt plassering og bygningsutforming. Kommunen skal gi godkjenning om tiltaket er i tråd med planen og lovverk for øvrig – for eksempel at tiltaket skal inneha gode visuelle kvaliteter (pbl § 29-2). Om en merknad ikke retter seg mot én eller flere av punktene i verken lov eller forskrift så vil ikke kommunen ha anledning til å vektlegge merknadene. Man bør derfor vokte seg mot å gi en irrelevant merknad til et tiltak som i beste/værste fall gir tiltakshaver økte kostnader og forlenget behandlingstid. For mange er det starten på et årelangt uvennskap.

   Les mer her: http://byggesoknad.no/relevant-informasjon/har-du-mottatt-et-nabovarsel/

 34. Hei

  Vi planlegger å bygge et anneks (med sovemuligheter) på tomten til hytta vår. Vi har fått lov av vår nærmeste nabo (nabo 1) å bygge dette helt inntil hans tomt, eller rettere sagt inntil hans adkomstvei, som er 2 m bred. På andre siden av vår nabos adkomstvei er det en ubebygd tomt med bredde 5 meter som en annen nabo (nabo 2) har. Denne tomten er ikke bebygd, den er for liten til å bebygges, men nabo 2 dyrker litt grønnsaker der. Vil 4 meters grenens for bygging gjelde også mot tomten til nabo 2? Dvs vi må bygge to meter fra grensen til nabo 1?

  1. Hei «tenketim». Dette var et morsomt spørsmål; om det er relevant for artikkelen om nabovarsel kan diskuteres 😉

   Rundskriv H-8/15 «Til plan- og bygningsloven § 29-4. Byggverks plassering, høyde og avstand fra nabogrense» forklarer formålet med plan- og bygningslovens § 29-4 slik:

   «Formålet bak plan- og bygningsloven § 29-4 er bl.a. brannvernhensyn og behovet for å sikre lys og luft mellom bygg og en viss avstand mellom nabobebyggelse, samt hensyn til terreng og omgivelsestilpasning»

   I utgangspunktet mener vi at § 29-4 gjelder som normalt i dette tilfellet, fordi det senere kan komme endringer i form av grensejusteringer/sammenføyninger som vil påvirkes negativt av bebyggelse nærmere enn 4 meter, for eksempel ved at eiendommen til nabo 2 overdras til nabo 1 sin tomt.
   Vårt beste tips er her å innhente et nabosamtykke fra nabo 1 og nabo 2, men avtale om at din bolig bil brannsikres ved fremtidig ønske om bebyggelse på en av nabotomtene.

 35. Det skal bygges en stor veranda i andre etasje på et nabohus. Det er en smal eiendoms-stripe mellom min eiendom og den aktuelle eiendommen. Jeg har ikke fått nabovarsel, men verandaen vil føre til direkte innsyn rett over mine uteplasser og vesentlig sjenerende endring av innsyn og støypotensiale. Har jeg rett til nabovarsel selv om jeg ikke har direkte nabogrense?

  1. Hei Lars. Det følger av byggesaksforskriften at naboer og gjenboere skal motta nabovarsel ved søknadspliktige tiltak som kan berøre deres interesser. I ditt tilfelle vil nok du også være en naturlig mottaker av det samme varselet, og du bør kontakte den som er oppnevnt som ansvarlig søker. Om du møter problemer med dette vil vi anbefale deg å kontakte kommunen. Enhver søker med respekt for seg selv vil ikke holde tilbake informasjon for en nabo som ønsker kopi av byggesaken.
   Veiledningen til byggesaksforskriftens § 5-2, første ledd, sier: «Kommunen kan kreve at andre eiere eller festere enn naboer og gjenboere blir tilsendt nabovarsel, jf. pbl. § 21-3 andre ledd. Dette forutsetter at vedkommende berøres av tiltaket. Gjenboereiendom er eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom».

 36. Hei,
  Vi skulle levere en søknad om dispensasjon pga avstand til vei fordi vi skal utvide en eksisterende garasje hos pbe i Oslo i dag. Vi hadde avtalt time i forkant og blitt forsikret at dette var en «over disk sak» som ble stemplet på stedet.
  Da vi ankom møtet hadde damen i pbe lest seg opp på vår særdeles kranglete nabo og konkludert med at vi pga naboen må sende nabovarsel om dispensasjonssøknaden.
  Har dere noengang hørt om noe lignende? Finnes det hjemmel for denne type behandling?

  Foe ordens skyld – garasjen er godkjent der den står i dag, slik den har stått de siste 25 årene. Vi ønsker å utvide vegger lengst vekk fra veien, men ble rådet av pbe å likevel søke om disp fra avstand til vei. Garasjen ligger og mer enn 6 meter fra nabogrensen.

  1. Hei Katrine Selsø, og takk for ditt spørsmål. Det kan virke som om det har blitt en misforståelse mellom deg og Plan- og bygningsetaten (PBE), eller at du har fått feil informasjon ved første henvendelse. Det er ikke uvanlig at kommuner blingser noe med muntlige tilbakemeldinger, og vi anbefaler av den grunn at man alltid ber om skriftlige tilbakemeldinger.

   Prosessen skulle vært slik:

   1. Nabovarsel, med nødvendige vedlegg, oversendes alle naboer. Søknaden kan sendes inn etter 14 dager, regnet fra datoen for sending av nabovarsel. Om søknaden sendes inn uten at naboer er varslet tilstrekkelig bør søknaden avvises.
   Plan- og bygningslovens §§ 21-3 og 21-2. SAK10 § 5-4, tredje ledd, bokstav n

   2. PBE har 12 uker på seg til å behandle søknaden. I tillegg til dette har vegmyndighet 4 uker på seg til å gi uttalelse til søknaden. PBE er den som skal oversende saken til uttalelse.
   Plan- og bygningslovens §§ 21-5 og 21-7.

   OBS: Vi regner med at det ikke er regulert inn byggegrenser som tillater bygging nærmere vei enn de begrensninger veglovens § 29 setter (15 / 50 meter fra kommunal veg / fylkesvegs senterlinje); i motsatt fall vil det ikke være hjemmel for å kreve dispensasjonssøknad. Dette er et viktig moment, for dette er noe PBE har rotet mye med tidligere.

 37. Hei.
  Jeg skal utvide en balkong og skal gi nabovarsel til naboene.
  Her har jeg to spørsmål:
  1. Mange av naboene bor på motsatt siden av huset der balkongen skal utvides. Kan jeg søke noe dispensasjon for å enkludere de i varselet, da de ikke kommer til å se balkongen i det hele tatt?
  2. Den ene naboen jobber til sjøs og er borte flere måneder i slengen. Han sier alt er greit, men får ikke signert. Hva kan jeg gjøre her?

  1. Hei og takk for ditt spørsmål. Plan- og bygningslovens § 21-3 åpner for at nabovarsling kan unntas, og du vil nok tjene på å sette deg godt inn i denne paragrafen. Vedrørende den naboen som ikke er tilgjengelig så kan du be han eller henne om å sende deg en e-post der han tydelig opplyser om at han enten har fått varselet, eller at han samtykker til tiltaket (jevnfør SAK10 § 5-2, annet ledd).

 38. Hei, vi ska bygge en garasje og den er slik jeg forstår det ikke søknadspliktig. Trenger jeg da sende nabovarsel? Den settes opp 1m fra nabogrense på det nærmeste.

  1. Hei Jon Egil. Om garasjen er unntatt søknadsplikt er det ikke krav til nabovarsling, men det er å anbefale for fredens skyld. Jeg vil anbefale deg å få avklart eventuell søknadsplikt med kommunen før du iverksetter arbeidet. Lykke til 🙂

 39. Hei! Vi skal bygge inntil 0-grensen av naboens bod/hønsehus og har fått godkjenning av naboen. Men kommunen opplyste at det er en til som må varsles. Det er en avdød person som står oppført som eier av en liten stripe tomt, den berører 1/3 av hønsehuset… Så da må denne «avdøde» også varsles. Vi fant etterhvert ut at han døde uten etterkommere, og at dette lille tomtestykket automatisk gikk over til å eies av brorens etterkommere – 17 stykker i alt! Må vi finne ut hvem alle disse 17 er, sende dem nabovarsel rekommandert ( og betale nesten 3000 kr) eller er dette en situasjon som gir grunnlag for å søke om fritak fra nabovarselet? De 17 eierne bor ikke i samme by som tomten de eier.

 40. Vi driver en kafe på andre side av veien for et hus som skal oppføre altaner med innsyn mot oss. Vi leier bare lokalet, men har investert betydelige summer i lokalet. Skal vi varsles eller er det eier av bygården som skal bli varslet?

 41. Hei. Skal bygge terrasse på 49,5 m2 som vil si at tilbygget er søknadspliktig, men valgfritt om man ønsker et ansvarlig foretak. Eksisterende terrasse, samt planlagt ny terrasse vurderer vi å utgjøre ingen eller minimal påvirkning på naboer. Over 4 meter fra nabogrensen, over 10 meter fra naboens hus osv. Ut i fra informasjonen ovenfor, er byggesøknaden fritatt for nabovarsling?

 42. Hei, det er planer å utvide eiendommen (toetasjes tomannsbolig på 110 m2) til ytterlige 25 m2 i første etasje. Hvor mange naboer skal varsle i tilleg til den jeg deler bolig med?

 43. Hei! Vi har en nabo som skal bygge ut mot oss (utover 4 meter grensa). Han har fått underskrift av samboer, men ikke av meg ( har ikke blitt spurt). Det papiret samboeren min skrev under på viser seg å være det naboen skal sende til kommunen og ikke selve varselet. Hvordan gjør vi med merknader? Hvordan rettigheter har vi når det er nærmere enn 4 meter? Det er snakk om tilbygg over 3 etg, med store vinduer mot oss I hver etg. Vi vil ikke ha store vinduer nederst, da det gir veldig innsyn til oss, og kan forringe verdien på vår bolig når det blir så nærme. Er varselet gjeldene når han har underskrift på feil ark? Og ikke av begge oss som eier huset 50/50?

  Hilsen Hege

  1. Hei Hege. Vi vurderer det slik at alle naboer og gjenboere skal motta nabovarsel. Om du er registrert som nabo, og du ikke har mottatt nabovarsel, bør du informere søker om dette. Dette gjelder også om du «kun» er medeier i eiendommen. Søker plikter å gi deg et slikt varsel, og hvis dette ikke gjøres vil det være grunn til å frata søker ansvarsretten i byggesaken. Dere bør følge med på saksinnsyn for å sikre at søker ivaretar deres/dine interesser.

   Om dere er i mot at nabo skal bygge nærmere dere enn minimum fire meter må det svært gode grunner til for å få gjennom en dispensasjon fra avstandskravet.

Kommentarfeltet er stengt.