Nabovarsel – Hvem, hva, hvorfor og hvordan

Spørsmål relatert til nabovarsel, eller kanskje en kommentar til innholdet? Legg igjen en kommentar nederst på siden.

Trenger du bistand til nabovarsling? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for bistand til din byggesak.

Ved utvendige arbeider – og ved enkelte innvendige søknadspliktige arbeider – skal naboer varsles i form av et nabovarsel. Hva et nabovarsel skal inneholde, er beskrevet i byggesaksforskriften (SAK10).

Nabovarsel – Hva og hvorfor?

Intensjonen med nabovarsling er at naboer og gjenboere skal gis en anledning til å ivareta sine interesser. Derfor skal også et nabovarsel inneholde mange av de samme opplysninger som gis i byggesøknaden, i den grad det berører naboer i nevneverdig grad. Plan-, snitt- og fasadetegninger, inntegnet situasjonskart og eventuelle dispensasjonssøknader, er elementer som bør vedlegges et nabovarsel.

Nabovarsel – Hvordan og hvem?

Normalt skal byggeblankett 5154 benyttes. Denne inneholder mye av den samme informasjonen som gis kommunen – blant annet adresse, gnr/bnr, type tiltak, størrelse, kontaktinformasjon og vedleggsoversikt. Det fremgår også av byggeblankett 5154 hvilken frist naboer gis for eventuelle nabomerknader. Merk at denne fristen (14 dager, eller mer) gjelder fra sendingsdato var varselet, og at dette kun er å regne som en frist for når ansvarlig søker kan sende byggesøknaden til kommunen. Merknader som som søker mottar etter denne fristen, skal behandles på samme måte som merknader søker mottok før søknaden ble sendt inn.

Last ned redigerbare skjemaer her: Nabovarselpakke

Nabovarselet kan overleveres på fire måter: Enten via personlig oppmøte, ved sending via epost (svar fra nabo er da påkrevd), ved digital varsling via Altinn eller ved rekommandert sending. Disse metodene kan kombineres.

Dersom nabovarslene leveres personlig, skal berørte naboer signere på byggeblankett 5156. Sender man nabovarselet rekommandert, vil postkontoret signere for dette, samtidig som et gult kvitteringsmerke limes på blanketten (se bilde for beskrivelse –>).

Nabovarsling kan unnlates

Alle naboer og gjenboere skal i utgangspunktet varsles, men SAK10 gir rom for at nabovarsling kan unnlates om en nabo eller gjenboer ikke står oppført i offentlige registre, eller tiltaket åpenbart ikke er av naboers interesse. Vi anbefaler at man rådfører seg med kommunen vedrørende et eventuelt fritak for nabovarsling til én eller flere naboer.

Les mer: Har du mottatt et nabovarsel?

Nabovarsling er en kritisk del av søknadsprosessen. En av de hyppigste mangler i en byggesøknad er at naboer ikke har fått de opplysningene de trenger. Feil utført nabovarsling vil forsinke/stanse byggesaken, og man bør derfor ikke være sparsom med opplysninger som gis i et nabovarsel.

Trenger du bistand til nabovarsling? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for bistand til din byggesak.

Klikk deg rundt på nettsiden vår for å lese mer om byggesøknad