Opprettelse av ny boenhet

Opprettelse av ny boenhet kan gi en sikker og stabil inntektskilde, og som ofte er unntatt skatteplikt. Mange iverksetter større ombygginger uten først å undersøke hvilke krav som gjelder og uten å sende inn byggesøknad, noe som som fort kan bli en dyr affære.

OBS: Artikkelen tar utgangspunkt i TEK10. Revidert artikkel er under utforming.

 

Ønsker du å få profesjonell bistand fra pionerene innen byggesak? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for tilbud på bistand til din byggesøknad.

 

Opprettelse av ny boenhet – er det mulig i min bolig?

I teorien er det nok mange som, med en del ombygging, kunne klart å fremskaffe et areal som egner seg for utleie. I dagens byråkrati er det derimot ikke automatisk samsvar mellom teori og praksis, og her må huseier være særlig oppmerksom.

Gjeldene byggtekniske bestemmelser (tekniske krav til byggverk: TEK10) gir føringer for hvilke krav som gjelder ved opprettelse av ny boenhet. Parkering, utearealer, romhøyde, rømningsveier, utsyn og lysforhold er blant elementene som kommunen ser ekstra nøye på ved behandling av en byggesøknad for et slikt tiltak. Plan- og bygningsloven (pbl.), byggesaksforskriften (SAK10) og TEK10 er lovverk som gir rikelig med informasjon om hvilke lover man må forholde seg til.

Tips: Om man selv ikke innehar byggteknisk kompetanse vil det være fornuftig å innhente hjelp fra en rådgivende ingeniør for å få vurdert sine muligehter.

 

Hvilke byggtekniske krav gjelder for opprettelse av ny boenhet?

Ved opprettelse av ny boenhet må man ta hensyn til kravene som til enhver tid gjelder. Det kan være en omfattende prosess å finne frem til alle krav som gjelder, og derfor tar vi her med de viktigste kravene til opprettelse av ny boenhet:

 1. Egen inngang
 2. Fysisk adskilt fra resten av boligen
 3. Alle nødvendige romfunksjoner
 4. Romhøyde
 5. Lysforhold
 6. Utsyn
 7. Innemiljø
 8. Lagringsplass
 9. Brannsikring
 10. Parkering og uteområder

Veiledning:

1.  Egen inngang

Opprettelse av ny boenhet - Egen inngangVed opprettelse av ny boenhet må man sørge for at boenheten har egen inngang; dette vil i praksis si at man ikke skal trenge å benytte en annen bruksenhet sitt areal for å komme til egen boenhet

 
2.  Fysisk adskilt fra resten av boligen

Boenheten må videre være fysisk adskilt fra øvrig boligareal i den eksisterende boligen. Det vil si at det ikke er intern forbindelse mellom ”enhetene”.

 
3.  Alle nødvendige romfunksjoner

En selvstendig boenhet må inneha alle rom som går under definisjonen ”hovedfunksjon”; det vil si stue, kjøkken, soverom (soveplass), bad og toalett.

 

4.  Romhøyde

Ved etablering av nye boenheter i eksisterende småhus vil kravet til romhøyde være som for nybygg; det vil si romhøyde 2,4 meter, men med mulighet for høyde ned mot 2.2 meter på deler av arealet (for eksempel i bod, bad og toalett). Deler av et rom kan ha skrå himling med lavere høyde enn 2,2 meter. Ved  bruksendring og nødvendig ombygging av eksisterende byggverk kan kommunen gi tillatelse også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til  tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader. Det er en forutsetning at endringen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk.

Hensynene bak kravet om tilstrekkelig romhøyde tilsier at den uansett ikke bør være lavere enn 2,1 m for å ivareta faktorer som lysforhold, romopplevelse, møbleringshensyn, mulighet for ordinær dørhøyde mv.

Rom for varig opphold skal ha et volum på minst 15,0 m³ (jfr. NBI 330.114 «Små boliger»).

 
5.  Lysforhold

Stue og soverom skal ha tilstrekkelig lys og utsyn. Valg av glass-type i vinduet gir konsekvenser for krav til vindusareal i en bolig. For å regne ut kravet til vindusarealet etter TEK 17 må du vite mengden av lys som passerer gjennom glasset (glassflatens lystransmisjon / «LT»). H-Fasader AS forklarer utregningen slik:

«Arealet i rommet deles på lystransmisjonen til vinduet, og ganges med 0,07. Du vil da få svar på minstekravet til glassareal mot det fri, med høyde 0,8 meter over bakken. Om du for eksempel ønsker å regne ut glassarealet på et rektangulært rom som er 15 m2Opprettelse av ny boenhet - Dagslys og utsyn og der glasset har en lystransmisjon på 0,7 (blir ofte oppgitt i % i tabeller over lystransmisjon 70% vil da si 0,7). Regnestykket blir da 0,07X15/0,7. Minste kravet er da 1,5 m2 glassareal. Har glasset en annen LT for eksempel et soldempende glass med lystransmisjon på 0,5 blir regnestykket; 0,07X15/0,5, og minstekravet vil da bli 2,1 m2 glassareal. Valg av glass-type i vinduet gir konsekvenser for krav til vindusareal i en bolig

 
6.  Utsyn

Rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende utsyn. Velger man å følge preaksepterte ytelser, er man innenfor kravet i forskriften.  Disse sier at stue må ha minst ett vindu med underkant glassflate maksimum 1,0 m over gulvnivå slik at det oppnås tilfredsstillende utsyn for både stående og sittende. For øvrige rom for varig opphold er det ikke gitt preaksepterte ytelser. Det bør tilstrebes sikt til grøntområder der dette er mulig. At det bare er gitt preaksepterte ytelser for hovedstue, tilsier at kravet til utsyn for øvrige rom for varig opphold ikke fortolkes så strengt. Det må foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfelle basert på rommets funksjon, beliggenhet, antall vinduer og kvaliteten på utsyn.

På generelt grunnlag kan likevel anføres at kravet til utsyn ikke vil være oppfylt dersom det kun er utsyn til vegger i lysgrav, om utsynet er tildekket av snø eller om bare høye  personer har mulighet for utsyn fra stående stilling mv. Det må også tas hensyn til muligheter for rømning der det er krav om dette.

 
7.  Innemiljø i kjellerleiligheter

Godt innemiljø er et viktig element ved opprettelse av ny boenhet. Dette gjelder for alle boenheter, enten de ligger over bakken eller under. Fukt og luftkvalitet er et prioritert område ved godkjenning fra kommunens side.

Fukt er ofte et problem i kjellere, spesielt i boliger bygget før 1970. I eldre boliger var ikke kjellerne ment å brukes til oppholdsrom, noe som preger fuktsikringen. Før man i det hele tatt kan begynne å tenke på å innrede kjelleren, må man derfor sørge for at fuktgjennomslag fra gulv eller vegger og eventuelle lekkasjer blir utbedret. Utvendig isolering av kjellervegger gir normalt best sikkerhet mot fuktskader. Oppgraving, utvendig isolering og oppgradering av utvendig drenering anbefales derfor også for tilsynelatende tørre kjellere. Høy luftfuktighet kan gi fuktskader, og derfor er det viktig å sørge for god ventilasjon og oppvarming i kjelleren om den skal brukes til oppholdsrom. Det betyr at rommene både skal ha tilførsel av frisk luft (f.eks. gjennom ventiler i ytterveggene) og avtrekksventilasjon (for eksempel naturlig avtrekk. Mekanisk avtrekk er å foretrekke).

 
8. Lagringsplass

En boenhet skal ha tilstrekkelig lagringsplass. Kravet til lagringsplass er klart definert i TEK10:

  • Opprettelse av ny boenhet - BodInnvendig bod: Leiligheter med ett eller flere soverom skal ha innvendig bod på minimum 3,0 m² bruksareal (BRA) gulvareal. For ettroms leiligheter er det kun krav om innvendig bod på minimum 1,5 m² BRA gulvareal. Innvendig bod skal være tilgjengelig fra egen boenhet. Dybden på boden skal ikke være mindre en 0,8 m. Arealet kan deles opp i to, men da skal hver del ha minimum 2,0 m² BRA gulvareal.

Sportsbod: Leiligheter med ett eller flere soverom skal ha sportsbod på minimum 5,0 m² BRA gulvareal. For ettroms leiligheter er det kun krav om  sportsbod på minimum 2,5 m² BRA gulvareal. Sportsbod er for lagring av utstyr som brukes utendørs (sesongavhengig).

 
9.  Brannsikring

Dersom en del av bolig skilles ut som en selvstendig boenhet, blir de ulike enhetene egne brannceller som må skilles fra hverandre med branncellebegrensende bygningsdeler. Hver av boenhetene/branncellene må tilfredsstille krav til rømningsveier, røykvarslere og slokkeutstyr.

Det er tilstrekkelig med én utgang direkte til sikkert sted, dvs. direkte til det fri. Veiledningen til TEK10 sier likevel at det i byggverk hvor det er tilstrekkelig med én utgang til sikkert sted, i tillegg bør være rømningsvinduer i minst annethvert rom. Dersom boenheten i kjeller ikke har egen utgang direkte til det fri, men har rømning via trapp til overliggende etasje må minst annethvert rom for varig opphold ha rømningsvindu.

Rømningsveier, for eksempel korridor eller trapp, som er felles for flere boenheter, må utføres som egne brannceller. Vindu som ligger høyere enn 5,0 m over planert terreng kan benyttes som en av rømningsveiene, når det er truffet tiltak som gir tilsvarende sikkerhet (brannstige, redningstau, rømningsstige av typegodkjent materiale).

Vinduer som regnes som rømningsvei må være lette å åpne uten bruk av spesialverktøy og være hensiktsmessig fordelt i lokalene. Vindu i skrå takflater er vanligvis ikke egnet som rømningsvindu.

Rømningsvindu, mål tatt på innsiden av innerkarm

Vindu som regnes som rømningsvei bør være sidehengslet for å gi god funksjon ved rømning. Rømningsvindu må ha høyde minimum 0,6 m og bredde minimum 0,5 m, målt på innsiden av innerkarmen på vinduet. Summen av høyde og bredde bør være minimum 1,5 m. Svingvinduer med dreieakse, må ha tilsvarende effektiv åpning. Rømningsvindu som fører til lysgrav må vurderes særskilt i det enkelte tiltak. Slik rømning kan vanskeliggjøres på grunn av snøfall og lignende, noe som betinger vedvarende tiltak, slik som systematisk fjerning av snø. Slike ”organisatoriske tiltak” som del av forutsetningene anses ikke å oppfylle lovverket.

En selvstendig boenhet må ha  røykvarsler, samt håndslokkeapparat og/eller egnet brannslange. Les mer om brannkonsept

 
10.  Parkering og uteområder

Kommunen stiller til krav til parkering for nye boenheter, og det samme gjelder som oftest for uteoppholdsområder. Gjeldende planstatus for det aktuelle området gir nærmere føringer for hva man må ta med i beregningen ved opprettelse av ny boenhet.

Husk: Prosjektering (planlegging), søknad, utførelse og kontroll i forbindelse med opprettelse av ny boenhet må i utgangspunktet håndteres av ansvarlige foretak.

 

Klikk deg rundt på nettsiden vår for å lese mer om byggesøknad.
Bilder i artikkelen er hentet fra SINTEF.

8 kommentarer om “Opprettelse av ny boenhet

 1. Hei

  Hvis man skal etablere ny enhet i eksisterende bygg som foreksempel kjeller. Må man da følge energi og ventilasjons kravene i TEK 10 ? Dette kan i en del tilfeller være ganske utfordrende å få til.

  1. Hei knut, og takk for ditt spørsmål. På generelt grunnlag kan man si at gjeldende TEK må følges i sin helhet. For de fleste eksisterende bygg vil dette bety uforholdsmessige kostnader ved etablering av en ny boenhet.

   E.H.

 2. Må man hente inn en godkjenning fra komunen før man leier ut .. og hva skjer om man leier ut uten godkjenning..

  1. Hei Chris Dunbar. Plan- og bygningsloven definerer ikke utleie, og det gjør ikke kommunen heller. Det eneste som kan være aktuelt er skatteregler, men de reglene kan verken vi eller bygningsmyndighetene 🙂 Lykke til med utleie!

 3. Jeg har en enebolig og har mulighet for å leie ut deler av kjelleren. Her kan jeg få til alle funksjoner, som eget kjøkken, bad, inngang og parkering. Men, jeg har også innvendig dør fra oss og inn til dette arealet. Bør jeg prøve å få dette definert inn som en egen boenhet? Evt hvorfor og hvorfor ikke? Klarer ikke å finne gode begrunnelser for å opprette en ny boenhet.

 4. Hva slags krav stilles det til materiale for brannsikring mellom etasjer? Tenker da på utleienhet i sokkeletasjen.
  Vil det være tilstrekkelig med dobbelt lag med gipsplater, eller må man ha spesielle brannplater? Takk for god hjelp!

  1. Hei Tor Stiansen. Vi kan nok ikke svare på dette. Brannprosjektering er for komplekst, og vi må her henvise deg til produktleverandørene om det ønsket svar på produktegenskaper. Se f.eks Rockwool sine nettsider.

Kommentarfeltet er stengt.