Uavhengig kontroll – økt fokus på kvalitet!

(Artikkelen «Uavhengig kontroll – økt fokus på kvalitet» er en sammenfattelse av byggesaksforskriften av 2010 (SAK10), plan- og bygningsloven (pbl.) og Temaveileder for uavhengig kontroll. Vi har begrenset innholdet til å dekke uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet innen tiltaksklasse 1.)

Spørsmål til innholdet? Legg igjen en kommentar nederst i artikkelen.

 

Til tiltakshavere og huseiere:

Etter 1. januar 2013 skal det etter plan- og bygningsloven gjennomføres uavhengig kontroll av søknadspliktige våtrom og av lufttetthet i nye boliger.

Det forventes at ressursene som brukes på kontroll, kan tas ut i produktkvalitet på en måte som gir et positivt regnestykke for tiltakshaver og samfunnet.
Ved siden av å øke fokus på kvalitet er kontrollen ment å bidra til å heve kvaliteten på foretakenes arbeid generelt.

Ansvarlig søker skal gi råd til tiltakshaver om hvilke områder som skal underlegges uavhengig kontroll.

Tiltakshaver (normalt huseier) må sørge for at det blir engasjert ett eller flere kontrollforetak for gjennomføring av uavhengig kontroll. Det skal være tydelig uavhengighet mellom kontrollforetaket og det foretaket som har utført prosjekteringen og/eller byggearbeidet som skal kontrolleres. For å sikre dette krever plan- og bygningsloven at kontrollerende og kontrollert foretak skal være separate juridiske enheter. Det kreves videre at det ikke skal være personlig eller økonomisk tilknytning mellom de to foretakene på en måte som kan bidra til å påvirke kontrollen. Dette vil i hovedsak være et ansvar som kontrollforetakene vil måtte ivareta.

UAVHENGIG KONTROLL AV VÅTROM (FUKTSIKRING):

For boliger blir det kontroll av fuktsikring ved søknadspliktig bygging av nye våtrom, eller der arbeidet med rehabilitering/ombygging av eksisterende våtrom bryter brannskiller. Det er bare fuktsikringen som omfattes av kontrollen, ikke konstruksjonen for øvrig.

For fuktsikringen av våtrom er det lagt vekt på at det først og fremst er utførelsen som skal kontrolleres, og at utførelsen er i henhold til prosjekteringen. Når det gjelder prosjekteringen, skal ansvarlig kontrollerende bare konstatere at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering, og at det foreligger nødvendig produksjonsunderlag.

For at uavhengig kontroll av fuktsikring skal kunne fungere etter hensikten, bør den gjennomføres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer forseglet, og før overflatematerialer som fliser, belegg mv. er montert.

Ved uavhengig kontroll av våtrom skal følgende sjekkes:

    • plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert
    • visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk
    • utløp til gulv for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget cisterne
    • samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene benyttes

 

UAVHENGIG KONTROLL AV LUFTTETTHET:

Lufttetthet i nye boliger skal også kontrolleres. Den samme kontrollen skal gjøres for fritidsboliger som har mer enn én boenhet.

Når dette kravet bare gjelder nye boliger, har det sammenheng med at lufttetthetsmålinger er vanskeligere og mindre sikre ved ombygging og tilbygg.

 

For at kontrollen av lufttetthet skal fungere etter hensikten, må den gjennomføres etter at både utvendig vindsperre og innvendig dampsperresjikt er montert, og når arbeid med gjennomføringer i tak og yttervegg er ferdig.

Det vil være tilstrekkelig å påse at det foreligger dokumentasjon fra tetthetsprøvning (som del av kvalitetssikringen) av tilnærmet ferdigstilt bygning, og at måltallet er innenfor forskriftskravet.

FRAM utfører på nåværende tidspunkt ikke uavhengig kontroll. For uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark henviser vi til Prosjektbygg AS (+47 906 96 336 / espen@prosjektbygg-takst.no).