Behandlingstid for byggesøknad

Hvor lang kan kommunens behandlingstid for byggesøknader være? Her vil nok mange utbyggere svare ”3 uker”, men det er ikke alltid tilfellet.

Ønsker du å få profesjonell bistand fra pionerene innen byggesak? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for tilbud på bistand til din byggesøknad.

Behandlingstid for byggesøknad – 3 uker:

Ved utforming av en byggesøknad skal søker krysse ”JA” eller ”NEI” i følgende felt: ”Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd?” Her er det fristende å krysse av for “JA”, men vær obs på hvilke kriterier som gjelder for tre ukers behandlingstid for byggesøknader (frist for vedtak):

 • Tiltaket må være i samsvar med gjeldende regelverk og bestemmelser.
 • Det er ikke behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet eller naboer.
 • Det foreligger ikke nabomerknader eller protester til byggesøknaden (gjelder ikke for søknader etter § 20-4).
 • Det søkes om tillatelse i ett trinn , eventuelt endring av gitt rammetillatelse.
 • Byggesøknaden er levert komplett. Med komplett menes at kommunen har nok informasjon til å kunne realitetsbehandles.

Behandlingstid for byggesøknad – 12 / 16 uker:

Behandlingstiden (frist for vedtak) forlenges til 12 uker dersom:

 • det søkes om rammetillatelse
 • det søkes om dispensasjon
 • det er  behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet
 • det er behov for nabosamtykke ved plassering nærme nabogrense
 • det foreligger nabomerknader eller protester til byggesøknaden (gjelder ikke for søknader etter § 20-4)

Tips 1: Kommunen skal fatte et vedtak i saken innen 12 uker. For hver påbegynte uke kommunen overskrider denne fristen reduseres gebyret med 25 %.

Tips 2: Saksbehandlingstiden er maksimalt 12 uker. Dette betyr også at en tillatelse kan gis raskere. Få kontakt med din saksbehandler, og gjør ditt for at kommunens del av jobben blir enkel.

Obs 1: Behandlingstiden løper fra byggesøknaden er registrert komplett av kommunens saksbehandler. Med komplett menes at kommunen har nok informasjon til å kunne realitetsbehandles. Søknaden må altså være godt nok dokumentert til å kunne tas under behandling, herunder at dokumentasjonskrav etter byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4 er ivaretatt. Dersom nødvendig dokumentasjon mangler, vil ikke tidsfristen starte før kommunen har mottatt «fullstendig» søknad. 12 ukers-fristen starter dermed ikke å løpe når en søknad har grunnleggende mangler.

Obs 2: Fristen på 12 uker løper ikke den tid regionale og statlige sektormyndigheter (for eksempel Statens vegvesen) har saken til behandling. Det samme gjelder ikke for kommunale sektormyndigheter.

Behandlingstid for byggesøknad – søknader med krav om dispensasjon

Byggesøknader som krever dispensasjon skal behandles av kommunen innen 12 uker. Fristen løper ikke så lenge søknaden ligger til uttalelse hos statlige og regionale myndigheter.

Klikk deg rundt på nettsiden vår for å lese mer om byggesøknad

5 kommentarer om “Behandlingstid for byggesøknad

 1. Byggesøknad ble levert kommunen 3. juli 2013. Reguleringsplan for området var godkjent 5. desember 2012. Svar fra saksbehandler 5. august og 16. september. Det er fortsatt mange ting som mangler, men det kan jeg ikke svare på da mine medarbeidere er på ferie.
  Så måtte den kommunaltekniske vurderes på nytt da kommunen ville bytte en brannkum inne i området. Da var denne planen ferdig 5. desember 2013. Da kunne ikke saken behandles da tomten som skulle bebygges ikke var fradelt. Så krevde kommunen en bankgaranti for opparbeidelse av det kommunaltekniske anlegget for at vi skulle få byggetillatelse før dette anlegget var ferdig. Det ble ordnet. Så fikk vi krav om at vi måtte tinglyse en heftelse på vår tomt om at denne ikke kunne bebygges før kommunalteknisk anlegg var ferdig.????? Kommunen skjønte heldigvis til slutt at her hadde de bommet.
  Nå kreves nabovarsel nr. ørten for at vi skal få IG for det kommunaltekniske anlegget som skal graves på egen grunn.
  Finnes det ingen grenser for hva en kommune kan gjøre for å trenere og komme med stadig nye påfunn???

  1. Har opplevd akkurat det samme. Va bygger du? dette bør din ansvarlige søker ta hånd om!

  2. Hei og takk for Dere kommentar. Kommunen kan be om det de trenger for å kunne behandle en byggesøknad. Når det er sagt, så forteller din historie om dårlig forvaltningsskikk. Kommunen har plikt på seg til å gi god og entydig informasjon, samt å behandle byggesøknaden når tilstrekkelig grunnlag foreligger (se forvaltningslovens § 11). Forvaltningslovens § 11a, sier:

   «Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares,
   skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes
   «.

   Vårt tips er å engasjere en erfaren ansvarlig søker som kan legge det riktige presset på kommunen.

   Administrator

 2. Er det et krav at kommunen må svare innen tre uker når alt er korrekt? Har pratet så vidt med de for 1 ikke siden da sa de at søknaden kom til å bli godkjent og at alt var som det skulle de manglet bare å skrive byggetillatelsen. Det er nå 5 uker siden vi leverte inn og har desverre ikke fått tak i saksbehandleren denne uken og de har heller ikke begrunnet hvorfor den er forsinket.

  1. Hei «Samen86». Plan- og bygningslovens § 21-7 sier at byggesaken skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt. Merk at dette kun er relevant om byggesaken er å anse som «ren» det vil si uten behov for dispensasjon og/eller avklaring mot øvrige myndigheter (vann og avløp, veg, kulturminne etc.). Svar innen 3 uker kan ikke presses gjennom, men kommunen bruker å få det travelt om du gir beskjed om at du starter med arbeidene. Vær obs på at kommunen alltids vil finne feil med byggesaken om de leter lenge nok, og da vil de ha hjemmel for å utsette behandlingen.

Kommentarfeltet er stengt.