Behandlingstid for byggesøknad

Hvor lang kan kommunens behandlingstid for byggesøknader være? Her vil nok mange utbyggere svare ”3 uker”, men det er ikke alltid tilfellet.

Spørsmål eller kommentar til innholdet? Legg igjen en kommentar nederst på siden.

Behandlingstid for byggesøknad – 3 uker:

Ved utforming av en byggesøknad skal søker krysse ”JA” eller ”NEI” i følgende felt: ”Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd?” Her er det fristende å krysse av for “JA”, men vær obs på hvilke kriterier som gjelder for tre ukers behandlingstid for byggesøknader:

  • Tiltaket må være i samsvar med gjeldende regelverk og bestemmelser.
  • Det er ikke behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet.
  • Det foreligger ikke nabomerknader eller protester til byggesøknaden (gjelder ikke for søknader etter § 20-4).
  • Det søkes om tillatelse i ett trinn , eventuelt endring av gitt rammetillatelse.
  • Byggesøknaden er levert komplett.

OBS 1: Kommunen kan avdekke mangler med den nye byggesøknaden, og da vil man på nytt få 12 ukers behandlingstid.

Tips 1: Om man innhenter tillatelser/samtykke/uttalelse før innsendelse, vil man lettere kunne oppnå 3 ukers behandlingstid.

Behandlingstid for byggesøknad – 12 / 16 uker:

Behandlingstiden kan forlenges til 12 uker dersom:

  • det søkes om rammetillatelse
  • det søkes om dispensasjon
  • det er  behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet.
  • det foreligger nabomerknader eller protester til byggesøknaden (gjelder ikke for søknader etter § 20-4)

Tips 1: Så fremt det ikke foreligger dispensasjonssøknader skal kommunen fatte et vedtak i saken innen 12 uker. For hver uke kommunen overskrider denne fristen reduseres gebyret med 25 %.

Tips 2: Saksbehandlingstiden er maksimalt 12 uker; dette betyr også at en tillatelse kan gis raskere. Få raskt kontakt med din saksbehandler. Gjør ditt for at kommunens del av jobben blir enkel.

Obs 1: Behandlingstiden løper fra byggesøknaden er registrert komplett av kommunens saksbehandler. Med komplett menes at kommunen har nok informasjon til å kunne realitetbehandles.

Obs 2: Fristen på 12 uker løper ikke den tid regionale og statlige sektormyndigheter (for eksempel Statens vegvesen) har saken til behandling.

Behandlingstid for byggesøknad – søknader med krav om dispensasjon

Byggesøknader som krever dispensasjon skal behandles av kommunen innen 12 uker. Fristen løper ikke så lenge søknaden ligger til uttalelse hos statlige og regionale myndigheter.

Klikk deg rundt på nettsiden vår for å lese mer om byggesøknad