Behandlingstid for byggesøknad

Hvor lang kan kommunens behandlingstid for byggesøknader være? Her vil nok mange utbyggere svare ”3 uker”, men det er ikke alltid tilfellet.

Spørsmål eller kommentar til innholdet? Legg igjen en kommentar nederst på siden.
Ønsker du bistand til din byggesøknad? Kontakt FRAM via deres hjemmeside www.framingenior.no

Behandlingstid for byggesøknad – 3 uker:

Ved utforming av en byggesøknad skal søker krysse ”JA” eller ”NEI” i følgende felt: ”Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd?” Her er det fristende å krysse av for “JA”, men vær obs på hvilke kriterier som gjelder for tre ukers behandlingstid for byggesøknader (frist for vedtak):

  • Tiltaket må være i samsvar med gjeldende regelverk og bestemmelser.
  • Det er ikke behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet eller naboer.
  • Det foreligger ikke nabomerknader eller protester til byggesøknaden (gjelder ikke for søknader etter § 20-4).
  • Det søkes om tillatelse i ett trinn , eventuelt endring av gitt rammetillatelse.
  • Byggesøknaden er levert komplett. Med komplett menes at kommunen har nok informasjon til å kunne realitetsbehandles.

Behandlingstid for byggesøknad – 12 / 16 uker:

Behandlingstiden (frist for vedtak) forlenges til 12 uker dersom:

  • det søkes om rammetillatelse
  • det søkes om dispensasjon
  • det er  behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet
  • det er behov for nabosamtykke ved plassering nærme nabogrense
  • det foreligger nabomerknader eller protester til byggesøknaden (gjelder ikke for søknader etter § 20-4)

Tips 1: Kommunen skal fatte et vedtak i saken innen 12 uker. For hver påbegynte uke kommunen overskrider denne fristen reduseres gebyret med 25 %.

Tips 2: Saksbehandlingstiden er maksimalt 12 uker. Dette betyr også at en tillatelse kan gis raskere. Få kontakt med din saksbehandler, og gjør ditt for at kommunens del av jobben blir enkel.

Obs 1: Behandlingstiden løper fra byggesøknaden er registrert komplett av kommunens saksbehandler. Med komplett menes at kommunen har nok informasjon til å kunne realitetsbehandles.

Obs 2: Fristen på 12 uker løper ikke den tid regionale og statlige sektormyndigheter (for eksempel Statens vegvesen) har saken til behandling. Det samme gjelder ikke for kommunale sektormyndigheter.

Behandlingstid for byggesøknad – søknader med krav om dispensasjon

Byggesøknader som krever dispensasjon skal behandles av kommunen innen 12 uker. Fristen løper ikke så lenge søknaden ligger til uttalelse hos statlige og regionale myndigheter.

Klikk deg rundt på nettsiden vår for å lese mer om byggesøknad