Unntatt søknadsplikt – bygg under 15 m²

Spørsmål eller kommentar til innholdet? Legg igjen en kommentar nederst på siden.
 

OBS: ARTIKKELEN ER UTDATERT SOM FØLGE AV FORSKRIFTSENDRING

Tiltak som er unntatt søknadsplikt: Bygg under 15 m²

Før man går til innkjøp av mindre redskapsboder, lysthus og lignende bør man undersøke om dette kan settes opp uten godkjent byggesøknad. 9 av 10 utsalg vil nok opplyse at et bygg under 15 m² ikke er søknadspliktig. Faktum er at dette er søknadspliktig i 9 av 10 tilfeller. Denne artikkelen gir en forenklet huskeliste for de som vurderer et mindre tiltak.

Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd, er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling dersom:

 • Det er en mindre frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse.
 • Mønehøyden er maksimum 3,0 m og gesimshøyde 2,5 m
 • Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m2
 • Avstand til annen bygning på eiendommen ikke er mindre enn 1,0m
 • Regelen om 4 meters avstand til nabogrense overholdes.

Eiendommen er bebygd fra før.
Det er ikke tilstrekkelig at eiendommen etter arealplan er utlagt til byggeområde. Det kreves at eiendommen rent faktisk er bebygd. Det er en forutsetning for unntak fra søknadsplikt at tiltaket er i samsvar med gjeldende planer og bestemmelser for området. Dersom vilkåret ikke er oppfylt, og det ikke foreligger dispensasjon fra plan, må det søkes om dispensasjon fra gjeldende planbestemmelser. Dersom dispensasjon innvilges, vil tiltaket for øvrig kunne gå etter unntaksbestemmelsen. Tiltakshaver er ansvarlig for å kontrollere om bygget er i samsvar med lokale bestemmelser. Tiltak unntatt fra søknadsbehandling må være i samsvar med de materielle regler i plan- og bygningsloven. Følgende mindre tiltak utendørs:

 • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Veggen kan være frittstående eller forbundet med bygning
 •  Innhegning mot veg med inntil 1,5 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei
 • Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 2,0 m, eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei
 • Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 2,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei
 • Lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd
 • Intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom.

Selv om en ikke trenger å søke om byggetillatelse, må en huske på å overholde forbud og krav i arealplaner for området, og i lov eller forskrift. Kommunen kan føre tilsyn med tiltak unntatt fra søknad og tillatelse, på lik linje med søknadspliktige tiltak. Kommunen vil dessuten ha hjemmel for å fjerne tiltak dersom tiltaket likevel skulle medføre fare eller være ulovlig. Bestemmelsen omfatter eksempelvis bod, veksthus, søppelskur, sykkelskur, garasje, carport, vedbod, og dukkehus. Bestemmelsen er ikke ment å være til hinder for at små bygg opp til 15 m² brukes som for eksempel hobbyverksted, lysthus eller lignende. Ulovlige tiltak kan medføre ileggelse av overtredelsesgebyr.

 

Fram Ingeniørkontor AS