Byggesøknad for tilbygg

Artikkelen gir informasjon om de regler som gjelder ved innsendelse av byggesøknad for tilbygg. Artikkelen er oppdatert etter forskriftsendringene av 1. mai 2021 og 1. juni 2021.

Et tilbygg er en utvidelse av et byggverk der man bygger utover – altså at man øker bygningens grunnflate (BYA). Tilbygg må ikke forveksles med «påbygg». Et påbygg, der man bygger i høyden, krever byggesøknad med ansvarsretter, men dette er ikke alltid tilfellet med et tilbygg.


Ønsker du å få profesjonell bistand fra pionerene innen byggesak? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for tilbud på bistand til din byggesøknad.


Tilbygg unntatt søknadsplikt

Etter 1. juli 2015 ble det åpnet for at tilbygg opp til 15 m2 kan oppføres uten søknad. Det kan også sette opp et tilbygg med areal større enn 15 m2 til en frittliggende bygning, forutsatt at det samlede arealet på eksisterende bygning og tilbygget ikke overskrider grensen på 50 m2,  uten at det kreves søknad og tillatelse. 

Byggesøknad for tilbygg

Endringen gjelder tilbygg som tilfredsstiller følgende krav (listen er ikke uttømmende):

 • Tiltaket må være i samsvar med plan- og bygningsloven.
 • Tiltaket må være i samsvar med gjeldende plan (kommuneplanens arealdel og/eller reguleringsplan/bebyggelsesplan), vegloven og jernbaneloven. Dersom det søkes dispensasjon, og søknaden innvilges, kreves det ikke byggesøknad.
 • Tilbyggets areal må ikke overskride 15 m2 (samlet BRA / BYA), må være understøttet og kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.
 • Tilbygget kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet, og kan ikke på annen måte føre til at det opprettes en ny boenhet.
 • Tilbygget kan ikke føre til at det godkjente formålet for bygningen blir endret. Det betyr at en bygning som kun har tilleggsdel fra før bare kan utvides med tilleggsdel. En garasje kan derfor utvides med en bod, men ikke med et soverom.
 • Tilbygget må plasseres etter avstandsbestemmelsene i plan- og bygningslovens § 29-4, og må ikke plasseres over vann- og avløpsledninger som ligger under bakken.

 

Byggesøknad for tilbygg opp til 50 m2 – uten krav til ansvarsretter.

Om tilbygget ikke oppfyller kriteriene i SAK10 § 4-1 for tilbygg som er unntatt søknadsplikt, må tilbygget omsøkes. Om tilbyggets fotavtrykk (BYA) og bruksareal (BRA) ikke overskrider 50 m2 kan dette omsøkes uten ansvarlige foretak.

Med andre ord kan altså tiltakshaver selv være ansvarlig for alle deler av prosessen – fra byggesøknad til oppføring.

Byggesøknad for tilbygg

Unntaket fra krav til ansvarsretter gjelder for ett enkelt tilbygg; søknaden kan altså ikke inkludere flere tilbygg.

Byggesøknad for tilbygg opp til 50 m2 skal ha følgende obligatoriske vedlegg:

Flere vedlegg kan være nødvendig i enkelte saker. Dette kan være (listen er ikke uttømmende):

 • Søknad om dispensasjon
 • Kart med inntegnede frisiktlinjer
 • Søknad om avkjørselstillatelse

 

Byggesøknad for tilbygg over 50 m2 – krav til ansvarsretter.

Er tilbygget over 50 m2 (BRA og/eller BYA) skal alle deler av prosjektet ivaretas av kvalifiserte foretak. Om foretakene er sentral godkjent, eller ikke, er ikke relevant. Foretak(ene) skal besørge prosjektering, byggesøknad, utførelse og eventuell uavhengig kontroll.

Aktuelle fagområder som normalt må prosjekteres:

 • Arkitektonisk utforming
 • Grunn- og terrengarbeider
 • Våtrom (kun om tilbygget skal inneholde våtrom)
 • Mur-, betong- og tømrerarbeider
 • Rørarbeid (kun om tilbygget skal inneholde våtrom)
 • Brannkonsept (brannsikring mot eventuelle tilstøtende bruksenheter)


Aktuelle fagområder innen utførelse, er:

 • Grunnarbeid
 • Tømrerarbeid
 • Mur- og betongarbeid
 • Rørarbeid (kun om tilbygget skal inneholde våtrom)
 • Våtrom (kun om tilbygget skal inneholde våtrom)

Byggesøknad for tilbygg over 50 m2 skal ha følgende obligatoriske vedlegg:


Flere vedlegg kan være nødvendig i enkelte saker. Dette kan være (listen er ikke uttømmende):

 • Søknad om dispensasjon
 • Kart med inntegnede frisiktlinjer
 • Søknad om avkjørselstillatelse


Ønsker du bistand med tegninger eller byggesøknad for tilbygg? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for et godt tilbud.

201 kommentarer om “Byggesøknad for tilbygg

 1. Byggesøknad for tilbygg opp til 50 kvm – byggesøknad uten krav til ansvarsretter. Gjelder å bygge på løfta og? Har en 35km terrasse som skal ombygges på 2 soverom. Terrassen står over deler av underetasjen.

  1. Hei og takk for Deres henvendelse. Slik Dere beskriver tiltaket, så ser dette ut som et påbygg – altså at Dere bygger i høyden fra eksisterende areal (underetasje). Et slikt tiltak kan ikke omsøkes uten ansvarsretter; ett eller flere foretak må påta seg ansvaret for prosjektering og utførelse av de aktuelle fagområdene. I dette tiltaket vil nok følgende fagområder bli aktuelle: Ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende for tømrerarbeid og ansvarlig utførende for tømrerarbeid.

   Kontakt oss gjerne for pris på byggesøknad og prosjektering.

 2. Hei. Jeg har fylt ut en byggesøknad for min fremtidge påbygg,men en «forståsegpåer» i familien hevder at dette i realiteten er et tilbygg. Jeg bygger (skal bygge) ut kun på den ene siden, og dette «kobles» til huset med en ark/kvist. Er det da tilbygg eller påbygg????

  1. Hei og takk for Dere kommentar. Vi besvarte Deres kommentar i denne artikkelen: http://byggesoknad.no/relevant-informasjon/byggesoknad-pabygg/. Vårt svar:

   I de fleste tilfeller vil dette kunne omsøkes som et tilbygg, men dette er opp til kommunen å avgjøre. I en nylig byggesak sendte vi en lignende forespørsel til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), og vi fikk et noe diffust svar tilbake:

   “Direktoratet for byggkvalitet vurderer ikke enkeltsaker eller konkrete løsninger, men kan gi generelle svar på fortolkning av regelverket. Egentlig finnes det ikke noen klare definisjon av påbygg/ tilbygg, men Kartverket har noen definisjoner. Generelt defineres utvidelsen av en bygning i høyden som et påbygg, dvs. bygningsdel bygd på eksisterende bygg. En bygningsdel som kommer på siden av eksisterende bygg, eller i dens forlengelse kalles tilbygg. Den bygningsdelen som tilbygges må vurderes i sin helhet og defineres som et tilbygg eller et påbygg“.

   Vi anbefaler å be kommunen gi en konkret vurdering av den aktuelle byggesaken.

   Administrator

 3. Hei. Jeg ønsker å bygge en liten vinter/sommerstue i tilknytting til huset.12 – 15m`.Har forstått at det er søknadsplikt på et slikt tilbygg, med kostnader dette medfører. Er det slik at man kan sette opp en frittstående bod uten å søke, men klare seg med et nabovarsel?
  Mvh. Morten

 4. Er leder i et borettslag. Vi har bygd en bod på ca 5 kvm som kommunen vil ha søknad på. Denne er bygd på endevegg på den ene rekken. Samt et tilbygg på en eksisterende utebod denne er ca 10 kvm. Også har noen beboere bygd terasse med høyde under 0,5m og alle ligger mer enn 4 meter fra nabogrense, ingen naboer ser disse i det hele tatt.. Så trenger hjelp til å få søkt om disse tingene

 5. Hei! Regnes bygging av takterasse på eksisterende (flatt) tak som et påbygg eller tilbygg? Eller er det ikke søknadspliktig i det hele tatt?

  1. Hei og takk for Deres kommentar. Pbl gir ingen føringer for i hvilken grad man kan oppholde seg på eget tak, og dette er derfor i utgangspunktet ikke søknadspliktig. Men: sikkert opphold på taket krever sannsynligvis noen byggtekniske endringer, f.eks i form av et rekkverk, og her melder søknadsplikten seg. Kommunen vil sannsynligvis kalle dette fasadeendring.

   Administrator

 6. Vi skal bygge et tilbygg på under 50m2 og ønsker selv å stå som ansvarlig. Dette tilbygget er en toroms leilighet med bad. Hvordan påvirker dette søkeprosessen og hvilken søknad er riktig for oss å bruke?

 7. Hei. Tenkte og bygge ny garasje til sommeren, garasjen blir over 50m2. Har en garasje fra før av som jeg tenkte og bygge ut så jeg slipper og blande noe foretak inn i dette, så jeg kan gjøre dette selv. Hvor mye på gammelgarasjen kan jeg rive/modifisere før det blir ett nytt «bygg»? Garasjen blir sammenbygget med boligen.

  1. Hei. Da garasjen er en del av boligen vil nok ikke kommunen anse dette for ombygging. Om bygget utvides vil det være søknadspliktig etter Pbl § 20-1 om det samlede arealet overskrider 50 kvm BYA/BRA. Om du holder deg til 50 kvm eller mindre vil du selv kunne være ansvarlig for tiltaket.

   Rådgiver

 8. Når tiltrer de nye reglene som sier at en Ikke trenger å sende inn søknad for bygg under 50 kvm?
  I avisen for ikke lenge siden sto det et de tredde i kraft «om kort tid»,men det sto ikke noe eksakt.

  1. Hei og takk for Deres kommentar. Reglene er fortsatt kun på høringsstadiet, og det er derfor fremdeles usikkert om disse blir vedtatt. Forslaget som ligger inne gjelder for tiltak som er innenfor alle nasjonale og lokale bestemmelser.

   Rådgiver

 9. Hei! Vi har hyttetomt med hytte på ca 60 kvm, med toalett og kjøkken. Vi trenger flere soverom, men ønsker ikke et tilbygg. Vi eier også nabotomten, og lurer derfor på muligheten for å sette opp en liten «hytte»/anneks med soveplasser. Ikke bad, toalett eller kjøkken, det har vi i hovedhytta på nabotomten.

  Hvordan er muligheten for dette? Må alle beboelseshytter ha eget bad/toalett/kjøkken. Kan det evt. gis dispensasjon når vi har hytten ved siden av?

  1. Hei og takk for Deres kommentar. Et slikt uthus med «rom for varig opphold» er søknadspliktig etter Plan- og bygningslovens § 20-1 (søknad med krav til ansvarlige foretak). I utgangspunktet burde dette la seg gjøre, men lokale bestemmelser kan kreve at eiendommen er bebygd før man setter opp slike bygg. En gjennomgang av planbestemmelsene vil avdekke dette.

   Rådgiver

 10. Hei. Vi skal sette opp en garasje. Skal man krysse av på annet på nabovarselskjema? hvor skal det krysses av? på arealdel av kommuneplan, Reguleringsplan eller Bebyggelsesplan, jeg finner ikke forklaringer på de forskjellige betegnelsene

  1. Hei. Hva man skal krysse av for i disse feltene avhenger av type garasje og hvilken planstatus som gjelder for det aktuelle området. Vi anbefaler Dere å be en profesjonell aktør gjennomgå byggesaken slik at dere unngår mangler.

 11. Hei
  Dere skriver:

  «Er tilbygget over 50 kvm (BRA og/eller BYA) skal alle deler av prosjektet ivaretas av kvalifiserte foretak. Foretak(ene) skal besørge prosjektering, byggesøknad og utførelse.»

  Forskrift om byggesak sier imidlertid:

  «Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, uten hensyn til kravene til ansvarlige i kapitlene 9, 10 og 11, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

  Ansvarsrett kan gis for funksjonene søker, prosjekterende og utførende for fagområder i tiltaksklasse 1.»

  Betyr ikke dette at man selv kan søke, prosjektere og gjøre en betydelig del av arbeidet selv?

  1. Hei og takk for din kommentar. Selvbygger er betegnelsen på en person som ivaretar det offentligrettslige ansvaret som et foretak normalt ville tatt hånd om. Les mer om selbygger her: http://byggesoknad.no/relevant-informasjon/selvbygger/.

   Er tilbygget over 50 kvm (BRA og/eller BYA) vil tiltaket bli behandlet etter Pbl § 20-1.
   Pbl sier: «Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak som nevnt i første ledd skal forestås av foretak med ansvarsrett i samsvar med bestemmelser gitt i kapittel 22 og 23, med mindre annet framgår av §§ 20-2 eller 20-3«.

   At man søker som selvbygger betyr ikke at tiltaket behandles etter § 20-2. Det er verdt å merke seg at det å oppnå godkjenning som selvbygger er en mulighet, og ikke en rettighet.

   Rådgiver

   1. Takk for svar. Man KAN altså få tillatelse til selv å prosjektere og selv delvis sette opp, la oss si, en 70 kvm boenhet (tilbygg) som sekundærleilighet til en enebolig, men det kommer an på kommunens vurdering av bl.a.søkerens «troverdighet» som selvbygger. Er det riktig forstått?

    1. Veiledning til SAK10 § 6-8, første ledd sier: «Det er videre et vilkår at det gjelder byggverk til selvbyggers eget bruk. Enebolig (eventuelt med sekundærleilighet) omfattes, mens tomannsbolig faller utenfor. Også rekkehus faller av samme grunn utenfor» – uthevet av oss.

     Selvbygger må sannsynliggjøre at arbeidene utføres iht gjeldende regelverk.

     SAK10 sier: «Forutsetningen er at selvbygger sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført i samsvar med plan- og bygningsloven og underliggende regelverk. Dette kan gjøres der tiltakshaver selv har kompetanse, har gode medhjelpere eller benytter kvalifisert foretak eller person » .

 12. Hei.
  Ønsker å løfte deler av taket til en «låve kvist». løftet blir på 1 meter opp og 8 meter i lengde. hva må jeg søke om og hva må jeg ha med av dokumenter? Huset er fra 1946 og laftet. snekker har ikke funnet noen hindringer.

 13. Hei,
  Jeg forstår det slik at de nye reglene for oppføring av tilbygg under 50m2 ble vedtatt den 16.juni. Stemmer dette? Vil disse kunne tre i kraft allerede fra 1. juli?
  Jeg planlegger en terrasse på ca 40m2 men den må bygges 2,5 meter fra nabogrensen. Naboen har hele tiden ønsket dette velkommen, men når han blir bedt om å underskrive naboerklæring blir det litt vanskeligere. Vil de nye reglene i så tilfelle også omfatte bygging av terrasser og gjelde for muntlige avtaler med nabo?

  1. Hei. Endringer av Pbl er ikke vedtatt. Hvordan disse endringene blir er vanskelig å si noe om på nåværende tidspunkt.

   Rådgiver

 14. Hei,
  Jeg planlegger å bygge ut en hytte. Hytten har en «L» form, og planen er å bygge ut noen meter i hver retning (dette for å holde 4m til tomtegrensen(e), høyde/møne vil ikke endres på noe område). Jeg forstår det slik at det ikke finnes noen «fasit» for tilbygg/påbygg, men: Hvis det totale BRA/BYA ikke overstiger 50m2, ikke inneholder våtrom etc, så vil det være naturlig å utforme søknad (det holder med 1?) ift «tilbygg», og da uten krav til ansvarlige foretak. Stemmer dette/forstår jeg det rett?

  1. Hei. Svaret på dette avhenger av hvilken kommunen du bor i.
   Man kan omsøke tilbygg opp til 50 kvm uten ansvarsrett. Noen kommuner har en praksis med å regne det samlede arealet av alle tilbyggene i byggesøknaden, og at man da må holde seg innenfor totalt sett (BYA og BRA). A
   ndre igjen lar deg søke flere tilbygg i samme søknad, og at hver av disse må være innenfor grensen på 50 kvm.
   Noen kommuner krever én søknad per tilbygg.

   Her er det nok kun din kommunen som kan svare for egen praksis.

   Rådgiver

 15. Hei!

  Vi ønsker å bygge ut eksisterende terasse med i underkant av 10 kvm. Fører dette til søknads plikt og i så fall hvilke søknader må vi da innhente?
  Terassen er over bakke plan ca 3 meter.

  Mvh Erik

  1. Hei. Dette er etter all sannsynlighet å regne som et tilbygg, og siden det ikke overskrider 50 kvm vil Dere kunne omsøke dette uten krav til ansvarsretter. Se artikkelen «Byggesøknad for tilbygg» for mer info om hva som kreves i slike søknader.

   Rådgiver

 16. Hei, vet at det er lov å sette opp anneks på under 15m2 uten byggesøknad, – men er det lov å sette opp 2 på samme eiendom?
  Mvh Janicke

  1. Hei. Lovverket har ikke gitt begrensninger på dette området – så lenge byggene ikke oppføres samtidig, men lokale bestemmelser kan gi mer informasjon om emnet.

   Rådgiver

 17. Hei. Tenker å sette opp 15 m2 anneks på hytta, men har problemer med å komme innenfor 4 metersgrensen. Ene veggen vil ligge ca 3 meter fra grensen. Er dette noe som normalt er vanskelig å få tillatelse til når det ikke er tomter rundt vår tomt og det er 100m til nærmeste nabohytte? Er det vits å søke, og trengs det egne skjemaer for dette?

  Mvh Tomas

  1. Hei. Mindre frittstående bygninger (ikke større enn 50 kvm) kan legges 1 meter fra eiendomsgrense, så fremt ikke lokale bestemmelser gir andre instrukser.

   Rådgiver

   1. Hei,

    Gjelder dette bare på hytte/fritidseiendom, eller ellers også? I så tilfelle er de «generelle» rådene noe missvisende (4m). Men uansett: På min hyttetomt kan jeg altså sette opp en 15m2 bod 1-1,5m fra nabogrensene (gitt at det ikke er annet som står i «vedtatte bestemmelser» etc)?

 18. Hei.
  Jeg ønsker å bygge halvtak over inngangspartiet, ca 2, 0 m langt, 1 m bredt. Må nabovarsel og byggesøknad foreligge?

 19. Hei,
  Jeg skal forlenge et halvannen etg hus over begge planene ut mot den ene siden.
  Tilsammen utgjør utbyggingen 35 m2 BRA.
  Blir dette et tilbygg eller påbygg?
  Vil denne gå under byggesøknad uten krav til ansvarsrett?

  1. Hei. Slik som du beskriver tiltaket er dette å regne som et tilbygg. Om tilbyggets BYA og samlede BRA ikke overskrider 50 kvm vil du kunne være ansvarlig for hele prosessen selv – fra byggesøknad til utførelse.

   Rådgiver

 20. Hei, jeg lurer på om det går unde kategorien tilbygg når det skal bygges et soverom under eksisterende tak men det er terrasse gulv. så to vegger må settes opp og gulvet må endres slik at det blir et innegulv.

  1. Hei Alexander. Beklager sent svar; vi har hatt problem med svarfunksjonen på vårt nettsted. Så til ditt spørsmål: Av din beskrivelse hører dette ut som et underbygg. Det vil si at de samme regler gjelder som for påbygg.

 21. Hei, vi bygger på nå og søkanden er godkjent i kommunen. Spørsmålet – i øknaden er det godkjent terrasse på eksisterende tilbygg i 1 etg (på flat tak). Byggefolka sier nå at terrrassen blir mindre fordi det er noen forskrifter som sier at rekkverket skal være 60 cm. fra kanten.
  Jeg skal ringe kommunen og sjekke, men kan det stemme?

  1. Hei Hanna. Beklager sent svar; vi har hatt problem med svarfunksjonen på vårt nettsted. Så til ditt spørsmål: Vi kan ikke finne denne regelen i plan- og bygningsloven, SAK10, TEK10 eller Grad av utnytting. Men – målereglene for gesimshøyde sier at inntrukket rekkverk ikke nødvendigvis skal måles som øverste gesimshøyde. Men da dette gjaldt første etasje regner vi med at det likevel er en gesimshøyde over denne igjen, og at dette punktet dermed ikke er reelt. Vi ville bedt om hjemmel for entreprenørens argument.

 22. Hei. Jeg har en terrasse i betong på ca 25 m2.
  Jeg vil omgjøre den i dag «åpent rom» under terrassen til et hobby rom. 2 vegger eksiterer idag; bakvegg og vegg til huset med igang til kjelleren. Det er da kun 2 vegger å bygge med dør og vinduer. Takkhøyden er kun 220 cm.

  1. Hei Eric. Da dette arealet opptas av terreng allerede, vil dette gå under fasadeendring. Det nye rommet vil også få en annen brukskode etter ombyggningen. Takhøyden kan utgjøre et problem her, da den preaksepterte løsningen er 2,4 meter. Her vil ønsket bruksformål spille inn; 2,2 meter kan aksepteres i areal som brukes midlertidig.

 23. Hei. Jeg har to spørsmål:

  1. Vi har et frittliggende garasje/ lagerbygg på 64 kvadrat som gjerne skulle vært gjort større med et tilbygg. Kan vi gjøre det selv opp til 50 kvadrat? Hva kreves eventuelt?
  2. Vi har også vurdert å innrede et rom for overnattingsgjester. Det vil kun være aktuelt noen få dager i året. Spørsmålet er da hva som regnes som «varig opphold»?

  1. Hei Gradal. Om det samlet BRA og BYA på tilbygget ikke overskrider 50 kvm, kan dette omsøkes uten krav til ansvarlige foretak.

   Areal som ikke er godkjent for varig opphold kan ikke benyttes for overnatting. Det må først søkes om bruksendring.

   Plan- og bygningsloven § 2-1, bokstav a, sier:

   “Bruksendring er søknadspliktig dersom byggverk, eller del av byggverk, tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk.”

   Veiledningen sier videre:

   “En må søke om tillatelse til bruksendring når et byggverk skal tas i bruk til noe annet enn det byggverket opprinnelig var
   godkjent for eller lovlig brukt til. … Grunnen til dette er at ny bruk kan medføre nye krav til byggverket eller bruken av byggverket, for eksempel knyttet til brannsikkerhet eller påvirkning på omgivelsene.

   Av § 2-1 bokstav a er det bruksendring når byggverk eller del av det tas i bruk til eller blir tilrettelagt for en annen bruk enn det formålet som tidligere er godkjent eller ellers er lovlig etablert. Hva som er lovlig bruk før endring skjer vurderes ut fra de bestemmelser og de forutsetninger som gjaldt den gang nåværende bruk ble lovlig etablert, herunder eventuelle vilkår i tillatelsen som ble gitt. Ny ønsket bruk må vurderes opp mot gjeldende plan- og bygningslovgivning for å se om nye krav kan komme inn i forhold til den nye bruken. Det kan ikke legges til grunn at en bygning skal brukes til naust, dersom naustet er innredet til og fremstår som en hytte, og det ikke er lagt til rette for plassering av båt, fiskeredskap eller annet som hører til et naust, eller at det omsøkte eller opplyste ikke skal utgjøre den primære bruken. Tilsvarende ved innredning av kjellere til rom for varig opphold. Dersom det for eksempel er store vinduer, peis og/eller annen tilrettelegging for annet enn bodbruk i et rom som er angitt som bod, skal det legges til grunn hva rommet åpenbart framstår som, og ikke hva som er angitt i søknaden eller som lovlig bruk.

 24. Hei! Er det lov å tilbygge 270 kvadrat, alså BYA 90kvadrat med 2 etasje of full kjeller til vårt eksisterende hus 150 kvadrat, BYA 60 kvadrat med 2 etasje og full kjeller?

 25. Hei
  Jeg skal bygge på mitt hus med 9 x 3 m og det vil bli to etasjer kan jeg gjøre jobben selv?
  etter at jeg har søkt, skal tegne alt selv vi skal bygge på vaskerom, bad og kjøkken det vil være krypkjeller under noe vi skal bruke rørlegger på det som er hans jobb og elektriker på det som er hans men snekker jobben håper jeg og gjøre selv.

  1. Hei Ove. Dette er et prosjekt du i utgangspunktet ikke kan være ansvarlig for selv. Byggets totale bruksareal (BRA) overskrider 50 kvm (felles for begge etasjer), og er dermed søknadspliktig etter pbl. 20-1.
   Bygget vil også bli underlagt krav til uavhengig kontroll av våtrom. Se egen artikkel om dette på vår nettside.

   Om tilbygget er på egen enebolig vil du kunne søke som selvbygger. Du finner en egen artikkel om dette på vår nettside.

 26. Hei, jeg ønsker å bygge på terasseleilighet med fullisolert/boligstandard glassveranda 7 x 2 meter. Vanlig isolert yttertak (ikke glasstak), med 1 eller 2 Velux vinduer i tak. I terrassehuset er det i dag 4 stk. som har gjort tilsvarende på sine terasser de siste 2 – 12 årene, men de er mer som uisolerte sommerstuer.
  Hva må være på plass her før søknad sendes til kommunen?
  Hva må jeg gjøre ovenfor naboer i samme terasshus, naboer i eneboliger rundt oss?
  Må det vektberegnes (jerndragere som reisverk og betong huldekkelementer) ?
  Kan jeg tegne og være ansvarlig selv? Så brukes det glassmester og elektriker som fagfolk.
  Noe hensyn jeg må ta i forhold til kondens/isolasjon (det blir en åpen løsning inn til kjøkken/stue.

  1. Hei Morten. Av teksten vil jeg tro dette dreier seg om en «påbygg», og ikke et «tilbygg». Det kan nok også bli aktuelt å bruke ordet «fasadeendring».

   Kommunen skal i utgangspunktet ikke vurdere prosjekteringsdokumentasjonen til tiltaket. Men denne skal foreligge. Plan-, snitt- og fasadetegninger, utvetydig oversikt over valgte tekniske løsninger, er noe som ansvarlig prosjekterende skal ha i sin prosjektmappe.
   Angående nabovarsling så skal tilstøtende naboer og gjenboere varsles. Veilederen til byggesaksforskriftens § 5-2, sier:

   «Der nabo er et sameie eller borettslag med styre, er det tilstrekkelig at styret varsles.»

   Ved henvendelse til kommunen vil Dere få utlevert naboliste som viser hvilke naboer og gjenboere som bør varsles.

 27. Hei, vi ønsker å bygge på vårt rekkehus som er 113 kvm.vi har endeseskjon som er 7 m i lengden, og ønsker å «dra» ut enden med ca 3 meter både oppe og nede . Vi lurer på flere ting:
  -vil dette regnes som påbygg eller tilbygg?
  -hvor, hvem og hva må vi søke om?
  -vår andel har hage som strekker seg ca 5 meter, kan vi bygge ut til enden av dette?
  -hva vil være den raskeste løsningen for å få startet byggeprosessen?

  Takk for svar!

  1. Hei Sara. Dette er å regne som et tilbygg, da bygningens BYA (fotavtrykk) økes. Her må man innhente tillatelse fra kommunene, og Dere kan selv være ansvarlig for hele prosessen – fra tegning til utførelse. Hvor «langt ut» det kan bygges er vanskelig å si på nåværende tidspunkt. Her må man vurdere tiltaket ut ifra de reglene som gjelder for det området dere bor i. Det mange velger å gjøre er å sette bort både tegne- og søknadarbeid til noen som kan dette, og som også vil kunne bistå i planleggingsprosessen slik at huset blir så stort som Dere ønsker.

   Send oss en melding via vårt kontaktskjema, så gir vi Dere en pris på dette arbeidet.

 28. Vi ønsker å bygge garasje under terassen som kontor, og kan brukes som gjesterom.
  Dette har vi vel lov til å gjøre ute å søke?

 29. Jeg ønsker å bygge en 2,5×5 m carport inntil huset mitt. Det er 4 m fra huset til grensen nå, og det blir da bare 1,5 m fra carport til tomtegrensen etter bygging. Er det lov uten å søke?

  Det bor ingen på nabotomten, men det står et lite pumpehus der som tidligere var brukt som sentral for vannbåren varme i nabolaget.

 30. Hei
  Jeg ønsker å bygge ut stua 12kvm i andre etage på eksisterende høy terrasse med ca 1m til nabogrense.
  Vil også bygge 2 arker, 1 på hver side av taket høyde på ark ca 1m.
  Kan jeg søke uten ansvarsrett?
  Mvh

  Lasse

 31. Vi har et prosjekt der det vil bli et tilbygg under 50kvm på en enebolig. tilbygget er inkludert kjelleren, men alt i alt blir dette under 50kvm. itillegg skal vi også endre vinkelen på taket.

  spørsmålet er nå om dette vil bli en byggesøknad under 50kvm eller over

  1. Hei Umair. Om dette omsøkes i ett tiltak, vil det stilles krav til ansvarlige foretak. Om dere derimot omsøker tilbygget som et eget tiltak, så vil dette være uten krav til ansvarlige foretak. Endring av takkonstruksjonen vil da gå som et eget tiltak med krav til ansvarsretter.
   Jeg vil tro det er mer å hente på å omsøke alt som ett tiltak.

 32. Hei, er det krav til radon tiltak i garasje? Garasjen blir bygd helt inntil husveggen med branndør imellom. INgen varig opphold i denne garasjen.

  1. Hei Tnuis. Der er ikke krav til radonsikring i garasjer. Kravene gjelder kun arealer med «rom for varig opphold». For enkelt menn er riktignok garasjen i høyeste grad et oppholdsrom, men vi rammes heldigvis ikke av denne regelen 😉

 33. Hei, vi ønsker å bygge en pergola over terrassen. Denne skal gå ut fra terassedør i fasaden og blir på cirka 9 meter ut fra huset og 4,5 meter bredde. Vi ønsker 2 tette vegger og evnt. glass eller tett tak. Må dette søkes om?

  1. Hei Arne. Dette er søknadspliktig. Uten å vite mer om tiltaket er det usikkert om dette dreier seg om et påbygg eller et tilbygg. Dersom du bygger på eksisterende bebygd areal (altså i høyden) vil det være påbygg, og er dermed søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 (krav til ansvarlige foretak).

 34. Hei, takk for at siden deres eksisterer 🙂 Tenker på å bygge ut min del av en tomannsbolig,
  Det er her snakk om en dobbelgarasje med overliggende rom i 2. etasje (skal brukes som oppholdsrom, muligens soverom. grunnflaten blir under 50kvm. er dette noe jeg kan bygge selv, og er det spesielle krav siden det er garasje under?

  Mvh. Ole Kristian Solli

  1. Hei OleKFS. Det er det samlede arealet som avgjør om du selv kan være ansvarlig for tilbygget. Slik du beskriver tilbygget er det kanskje mulig at samlet bruksareal overskrider 50 kvm?

   1. Hei og takk for svar, tilbygget vil være på ca. 7x5m, så det vil overstige 50kvm. om jeg skulle bygget en høy garasje for så å omgjøre rommet over ved en senere anledning. Ville dette være en mulighet?

 35. Flott side 🙂 Ønsker å bygge et anneks på 15 m2 som skal brukes til boligformål, med strøm, men ikke bad og kjøkken, bare seng. Blir liggende 1 meter fra tomte grensa, 2,7m fra mitt hus og 5 meter fra nabo huset. Er det noe jeg kan bygge selv, med byggesøknad uten krav til ansvarsretter. ( forusatt at naboen går med på dette, og tenker litt på brannforskrifter )

  Mvh Kjell Tommy Nilsen

  1. Hei Kjell Tommy Nilsen. En boenhet må inneholde både kjøkken og bad, så slik du nå beskriver tiltaket så kvalifiserer det ikke til å benyttes til boligformål. Et anneks uten boligformål på 15 kvm kan oppføres av tiltakshaver selv.

   1. Kommunen er ikke helt enig se svaret, selv om jeg bare skal ha seng og ikke bad kjøkken: Hei! Søknad om oppføring bygning med beboelsesrom kan ikke forestås av tiltakshaver selv, jf. byggesaksforskriften § 3-1 b). (De nye forenklingene innebærer ikke noen endringer av dette).
    Du må derfor engasjere et ansvarlig foretak for søknad, prosjektering og utførelse.

    1. Hei igjen. Her kan definisjon av begreper være nyttig for å komme til bunns i spørsmålet.

     Der tre begreper som er viktige her:

     * Boenhet: Dette er definisjonen på et areal som inneholder alle nødvendige funksjoner for å tilfredsstille kravet til selvstendig boenhet (bad, kjøkken soverom etc).

     * Boligformål: Formålet med en hel bygning, og ikke definisjon på enkeltrom.

     * Beboelsesrom: Med dette menes rom som kjøkken, stue, soverom og våtrom.

     Vi velger å lime inn vårt tidligere svar, og så føye til en mer fullstendig tekst:

     Hei Kjell Tommy Nilsen. En boenhet må inneholde både kjøkken og bad, så slik du nå beskriver tiltaket så kvalifiserer det ikke til å benyttes til boligformål. Et anneks uten boligformål på 15 kvm kan oppføres av tiltakshaver selv.

     Dersom bygget derimot inneholder et beboelsesrom faller det inn under en annen søknadskategori: Søknad med krav til ansvarlige foretak (plan- og bygningslovnes § 20-1). Selv om det i utgangspunktet er krav til ansvarlige foretak er det ikke noe i veien for at du selv kan omsøke tiltaket som selvbygger, da dette bygget ikke vil være en ny boenhet, men kun ha rom definert som beboelsesrom. Du kan altså søke om å være ansvarlig for søknad, prosjektering og utførelse. Merk at rollen som selvbygger er en mulighet, og ikke en rettighet.

     Håper dette var oppklarende.

 36. Hei. Jeg skal utvide altan i 2.etg på mitt bolighus. Altanen idag er en Luftealtan og dekker ca halve frontfasaden av huset. På den siden som altanen er, finnes ikke hus. Bare en kommunal veg som går forbi. Nedenfor der er havet. Arealet som skal bygges ut skal utvides med 20 kvm og dekke hele fasaden av huset so,m er 14 meter. Vi nærmer oss ikke noen naboer med denne utvidelsen, ingenting av naboens utsikt blir heller forringet. Skal dette byggemeldes til kommunen. Har snakket med nabo som bor nærmest altanen, men han har ingen insigelser til vår utbedring.

 37. Ønsker å bygge en garasje på 42 kvadrat. Hva regnes som antatt arbeidstimer for trekonstruksjonen,( ferdig bygg )?

 38. Hei!

  Fantastisk side 🙂

  1. Jeg har en 1.etg hytte på 45 kvm, hvor jeg ønsker å forlenge to av veggene med rundt 1m. Dette vil utgjøre en økning på tilsammen 10-15kvm. Den ene veggen er i tilknytning til rommet jeg har planer om å bygge bad i (det er idag ingen bad eller avløpsrør i hytten). Vil planen/hensikten med dette rommet slik det står idag (tomt uten avløp) ha innvirkninger på ansvarsretten?

  2. Jeg ønsker også å bygge et tilbygg på ca 10kvm som vil fungere som gang/entre. Og et tilbygg på ca 20kvm som vil fungere som soverom.

  Alt er på bakkenivå. Er 1. og 2. noe jeg kan søke om uten ansvarsrett så lenge det ikke overstiger 50kvm tot.? Og bør jeg søke om alt i en søknad, eller dele dem over flere søknader?

  Videre ønsker jeg å endre takkonstruksjonen, noe jeg da forstår at det er nødvendig med fagfolk og søknad med ansvarsrett?

  Beklager at det ble mange spørsmål. Føler meg litt fortapt i søknadjungelen..

  På forhånd takk 🙂

  1. Hei Mikael. Ja, dette er en jungel, men vi er jo «Tarzan».

   Det er det samlede arealet av tilbyggene som utgjør grunnlaget for om dette kan omsøkes uten ansvarsretter. Merk at både BRA og BYA må være innenfor 50 kvm.

   Angående takkonstruksjonen så er dette søknadspliktig med krav til ansvarsretter i alle ledd. Men merk deg at man kan søke som selvbygger, om dette gjelder en fritidsbolig med kun én boenhet. Du finner en egen artikkel om dette på vår nettside.
   Om alle tiltak omsøkes i én søknad vil hele prosjektet bli ansvarsbelagt. Det bør likevel kunne omsøkes med deg som selvbygger for alle funksjoner (SØK, PRO og UTF).

 39. Hei!
  Vi skal få bygget en terrasse på ca 55kvm…. Hvordan er det i forholdt til byggesøknad dersom vi velger å bygge den på pilarer istedenfor å feste den til huset?
  Vi skal ha et overbygg på ca 10kvm av terrassen, men her vil 2 sider stå åpne, og 2 sider med vegger (da er den ene veggen husveggen)… Det bygges altså en vegg utifra husveggen… Dette overbygget blir jo festet i husveggen, så søker vi om alt dette sammen? Fikk fortalt at dersom vi velger å bygge terrassen på pilarer istedenfor å feste til huset, så er det andre søknader som gjelder?

  1. Hei Stine Mari. Så lenge terrassen er over 50 cm fra planert bakkenivå vil dette være søknadspliktig. Merk at det kun er de bygningsdelene som stikker høyere opp av bakken enn 50 cm som inngår i BYA (bebygd areal/fotavtrykk). Så lenge det er en forbindelse mellom huset og terrassen vil dette måtte omsøkes av et ansvarlig foretak, da tilbygget er større enn 50 kvm. Om tilbygget er i tilknytning til en enebolig vil Dere kunne omsøke dette som selvbyggere.

   Altså 1: om ikke terrassen er høyere enn 50 cm er den ikke søknadspliktig (OBS: lokale bestemmelser kan inneholde detaljer om dette).

   Altså 2: er terrassen for høy til å kunne unntas søknadsplikt, men størrelsen reduseres slik at den samlet ikke er over 50 kvm, vil den kunne omsøkes uten krav til ansvarlige foretak.

   Lykke til, og god sommer med ny terrasse 🙂

 40. Vi har et gammelt hus på et småbruk hvor vi ikke får skille fra tomt. Vi ønsker da å bygge på det gamle huset med ca 180 kvadratmeter. I resliteten ønsker vi å sette et nytt hus ved siden av og binde disse sammen med mellombygg. Defineres dette som tilbygg og kan søkes der etter?

  1. Hei Frank Kålås. Dette er i teorien et tilbygg, men grunnet tiltakets størrelse er det ikke usannsynlig at dette vil bli definert som en hovedombygging, og da vil dagens tekniske krav tre inn på hele bygget – også det eksisterende. Dere bør først avklare dette med kommunen.
   Om dere kan omsøke dette som «kun» et tilbygg, er det helt klart det beste for dere, da kostnadene med å oppgradere eksisterende bygg til dagens standard er kostbart. Vårt tips er å unngå ordet «ombygging» i deres dialog med kommuen.

   Vi ønsker lykke til videre.

 41. Hei! Kort spm innledningsvis. Er tidlig i planleggingen. MEN er det slik at TEK10 slår inn for hele bygget om jeg bygger på en etasje?

  1. Hei Lars Jensen. Om hele byggets karakter endres, noe man kan si det gjør ved påbygg ovr en hel etasje, vil mange kommunen kalle dette en hovedombygging. Ved denne type ombygging vil TEK10 gjelde for hele bygget.

   1. Skjønner. Derfor det da kanskje lønner seg å rive hele kåken. Virker jo ikke helt hensiktsmessig spør du meg. Er det måter å omgå dette på? Heve taket i omganger?

 42. Hei, vi har planer om å bygge på hytta. Per i dag er det et overbygd inngangsparti på ca 5 kvm som vi har planer om å bygge inn. Dette nye arealet skal brukes som gang/garderobe, i tillegg skal vi lage et enkelt/lite overbygg der hvor inngangsdøren blir satt inn. Er dette søknadspliktig etter de nye reglene fra 01.07.2015?

 43. Hei, vi har planer om noen endringer på hytta. Det vi har tenkt å gjøre er å bygge inn et åpent inngangsparti på 5 kvm slik at vi når får en gang/garderobe. Slik det er i dag kommer vi rett inn i stua når vi går inn ytterdøren. I tillegg tenker vi å lage et nytt enkelt/lite overbygg over der hvor den nye ytterdøren skal stå. Er dette søknadspliktig etter de nye reglene fra 01.07.2015

 44. Hei, kjempe side:)
  Vi ønsker å bygge ut vår del av vert delt tomannsbolig på alle 3 sider:
  Et nytt inngangsparti på 15Kvm,
  bygge ut kjeller under veranda på ca 15 kvm
  og hele galvveggen med 3m 1 og 2 etasje slik at eksisterende tak blir forlenget, dette vil bli på rett rundt 50kvm.
  Kan det lønne seg å søke om de to små tilbyggene først slik at alt begge søknader havner under 50kvm?

  Huset er rundt 4,7m bredt, hvis vi bygger ut med 3m kan det hende at dette blir å se på som en hovedombyggning? og vi det evt være en fordel å ha de 2 småp tilbyggene på plass først slik at det siste øker i mindre prosent?

  1. Hei Øivind Sævareid. Om Dere vil unngå at tiltaket må planlegges, omsøkes og utføres av ansvarlige foretak, så må dette omsøkes i to ulike byggesøknader. Merk at å bygge under en veranda alltid er søknadspliktig med krav til ansvarlige foretak (underbygg).

 45. Hei!
  Vi ønsker å bygge et tilbygg på vår hytte. Hytta er 45 m2 og tilbygget 20m2, alt i en etasje. Pga kronglete tomt, og for å slippe sprengning av fjell, ønsker vi å koble tilbygget til hytta via et åpent inngangsparti, slik at man må gå ut av hytta for så å gå inn i tilbygget. Kan det da fortsatt regnes som et tilbygg? Er løsningen å evt lage et tett innngangsparti? Hytta ligger i ytre strandsone.
  Mvh Ragnhild

  1. Hei Ragnhild Andersen. Så lenge det er forbindelse mellom tilbygget og eksisterende bygg vil dette gå under betegnelsen tilbygg.

 46. Hei
  Vi har idag 2 terrasser på ialt 53m2 som vi ønsker at bygge sammen.
  For at gøre dette skal vi bygge 37 kvadratmeter 1m over bakken.
  Terrassen vil når den er færdig være på 90 kvadratmeter.
  De 70 m2 er 1m over bakken.
  De 20 m2 er på bakken.
  Der er ingen problemer fra naboen som eier det jord som grenser op til huset.
  Er det forenklet byggesøg
  Mvh freddy

  1. Hei Freddy Christensen. Dersom de eksisterende terrassene er omsøkes tidligere, vil dette være en søknad uten krav til ansvarsretter. Forenklet byggemelding forsvant for 5 år siden.

   Lykke til med ny terrasse.

 47. Hei.
  Jeg har en hytte med terrasse i den ene enden.
  Terrassen er over en garasje med 6 påler i betong.
  Bakvegg og en sidevegg er lukket med laca
  Hvor taket/terrassegulvet er 10-15 cm betong.
  To av veggene er allerede kledd inn, den ene med noen vinduer.
  Det er et enkelt plast tak festet på hytteveggen på tvers av lengderetningen til hovedtaket.
  Jeg ønsker å føre hovedtaket videre over terrassen, kle igjen alle veggene fore opp og isolere gulvet slik at dette kan bli utvidelse av stuen. Som igjen gjør at jeg kan lage et par soverom i eksisterende hytte del. Hvordan går jeg frem med dette?

  1. Hei Svein Arild Helgestad. Dette er i grenseland i forhold til søknadstype. Noen kommuner vil kalle det fasadeendring, og andre igjen vil kalle det påbygg. Her vil vi anbefale en forhåndskonferanse med kommunen, for ved å avdekke veien videre.

 48. Hei.
  Jeg har kjøpt et naust, byggeår 1962, som naturlig nok ligger innenfor strandsonen.
  Jeg bor ikke i nærheten av naustet, så jeg camper eller leier meg inn på nærtliggende rorbu når jeg bruker naustet.
  Naustets bruksareal er pr i dag 38m2.
  Jeg ønsker å utvide naustet i bakkant med 15m2 isolert tilbygg, som «varmestue» innimellom turer på fjorden, og for plassering av fryser og kjøleskap slik at jeg kan ta vare på fisken jeg får når naustet er i bruk.
  Tomten jeg eier er på 191m2, og bak naustet er det i dag et gressområde på ca 5 meter, og avslutningen på en grusvei, denne går videre over i en sti.
  Det totale bruksarealet på eksisterende naust og isolert tilbygg vil bli 50m2. Tilbygget vil være en forlengelse av det eksisterende naustet, med samme høyde og bredde, og siden naustet ligger i en svak skråning vil høyden være innenfor det som er tillatt uten å søke.
  Slik jeg har forstått det foreligger en lov om at naust ikke kan bygges med større bruksareal enn 40m2.
  Jeg har forsøkt å kontakte kommunen naustet ligger i for å høre om jeg må søke eller ikke, men de sier de ikke kan svare for om de svarer starter de en behandling av saken. Altså ingen hjelp å få der.
  Hva overstyrer hva – er det loven om maksstørrelse på naust i 100-meter-sonen som blir gjeldende, eller kan jeg skjele til loven om at man kan utvide til maks bruksareal på 50m2 på egen eiendom? Med andre ord, finnes det noen måte jeg kan «omgå» loven om de 40m2 på, eller må jeg gi opp tanken på tilbygg? Naustet ligger litt for nært sjøen som det er, det har fått juling i stormer de siste årene og den siste gangen blitt fylt opp med stein, så å etablere fryser og kjøleskap og «varmestue» inne i det eksisterende naustet frister ikke så veldig.
  Naustet ligger relativt fritt til, med to andre naust som nærmeste naboer (veldig nære, 1 meter fra mitt naust), disse to naustene er på ca 60m2 og 70m2. Altså vil ikke mitt naust bli dominerende i området ved en eventuell utvidelse i bakkant, og det vil heller ikke gå så langt bakover at det kommer i konflikt med grusveien og stien som går forbi. Det vil kun redusere gress-engen bak naustet med 3 meter, og denne «engen» brukes ikke av andre enn biene.
  Litt useriøs forespørsel dette, jeg ble litt oppgitt etter forsøksvis kontakt med kommunen i dag, men problemstillingen er reell – hva kan jeg gjøre?

  1. Hei Anne. Dette er ikke er useriøst spørsmål, og vi vil tro flere vil ha nytte av dette svaret.

   Innledningsvis må vi avsløre at vi ikke har hørt om ”grensen på 40 kvm”, og vi regner derfor med (med fare for å dumme oss ut) at dette er en lokal arealbegrensning. Vi kan ikke si så mye om hva arealplanen, som omfatter din eiendom, åpner for, men dersom planen (les: reguleringsplan og/eller kommuneplan) legger føringer vedrørende størrelsen på naust, så skal disse føringene følges. Dersom planen ikke gir føringer for størrelse, er ikke dette et reelt moment i denne byggesaken.

   Men…

   Bygging i strandsonen (100-metersbeltet) er strengt regulert i de fleste arealplaner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppfordrer gjevnlig kommunene til en streng praksis ved behandling av plansaker i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag. Et tilbygg i strandsonen er i utgangspunktet avhengig av dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 (“forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag”), uavhengig av størrelsen på tilbygget.

   Blant de retningslinjer som er gitt av departementet, kan vi nevne bestemmelsene vedrørende den reelle bruken av naust. I din forespørsel nevner du at tilbygget skal romme en “varmestue”. En “varmestue” betegnes som “rom for varig opphold”, og strider dermed mot den lovlige bruken av naust. Naust legges i samme kategori som garasjer og uthus – altså kun beregnet for oppbevaring. Friluftsloven er relevant i dette tilfellet:

   “Allmenta må respektere ei ”privatsone” rundt ein bustad/fritidsbustad, mens uthus ikkje har ei slik sone” – friluftsloven (understreket av oss).

   Personer som ferdes i strandsonen skal ikke trenge å ta hensyn til “privatsone” rundt “varmestuen” i et naust.

   Vedrørende isolering av naustet så er ikke dette noe som kommunen kan legge føringer mot (jf. Planjuss 01.07.2007, side 12 og 13).

   For å avdekke hva som er lov til å oppføre i den strandsonen som ditt naust ligger i, må tiltaket vurderes opp mot gjeldende arealplan.

 49. Hei 🙂 Eg har et spørsmål om det er noen begrensing på kor stor et tilbygg kan være i forhold til det eksisterende byggets areal? Er det sånn at en må søke om nybygg i tilfeller der tilbygget er større enn det eksisterende?
  Jytte

 50. Hei 🙂
  fantastisk side.
  Vi vurderer å bygge igjen en carport og gjøre denne delen om til bolig areal med kjøkken/stue, i dette huset er 2 etasje allerede over carport slik at vi har et større areal i 2 etg enn i 1 etg. Med å gjøre dette øker vi BRA med 21,2 m2.

  er dette noe dere har hørt om før og evt hvilken søknad som må til for å få dette igjennom?
  Ettersom dette er et rekkehus oppført i 2005 regner jeg nesten med kommunen kan være litt strengere når det kommer til fasade endringer enn om vi hadde hatt en enebolig. vil ikke påstå at fasadeendringen blir så stor ved å sette inn vinduer kontra enn garasjeport.

  1. Hei Henriette. Carport regnes normalt med i beregning av bruksareal (BRA). Veilederen «Grad av utnytting» sier:

   Bruksareal for åpent overbygd areal er areal under utkragede bygningsdeler og takoverbygg. Åpent overbygd areal kan være åpent overbygd areal, f.eks. carport som mangler vegger eller deler av vegger.

   Det som blir aktuelt for Dere her er altså søknad om fasadeendring, og bruksendring av det som i dag er godkjent som «Tilleggsdel». Fasadeendring er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-3, med krav til ansvarlige foretak. Søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel er søknadspliktig etter pbl § 20-4; en søknad dere selv kan være ansvarlig for.

   Hvordan det estetiske vurderes lar vi være opp til kommunen å avgjøre. Lykke til med arbeidet.

 51. Hei Tordis Bakkevold. Så lenge både BYA (fotavtrykket) og BRA (samlet areal innen for yttervegger) ikke overskrider 50 kvm, så kan dette omsøkes uten krav til ansvarlige foretak.
  Spørsmålet er om dette kan gå som kun et tilbygg, eller om en utvidelse på over 200 % vil gå under begrepet «hovedombygging». Her vil vi anbefale et møte med kommunen.

 52. Hei. Vi bor i et sameie med syv rekkehus. Vi har fått løyve til å sette opp vinterhage som vil berøre veggen til naboen. dvs at vi må frese ut et stykke av den stående kledningen midt på veggen. Hvordan er loven i forhold til dette?

  1. Hei Jane Helen Sjøen. Plan- og bygningsloven gir ikke nærmere føringer for dette, da problemstillingen er av privatrettslig karakter. Her vil nok granneloven være gjeldende, men dette er en lov vi ikke har kompetanse på.

   Ps: det meste bør kunne løses over en kopp kaffe…

 53. Hei, når det snakkes om «samlet BRA» i forbindelse med vurdering om tilbygg kan søkes uten ansvar rett, regnes P-ROM i alle etasjer med ? MAO, hvis man bygger et tilbygg på f.eks. 30kvm i hver av to etasjer, er dette 30 kvm BRA eller 60 KVM BRA ?

  1. Hei Marius Bratrein. P-Rom er et megler-uttrykk, og er ikke benyttet i plan- og bygningsloven, eller i tilhørende forskrifter.
   Det er det samlede bruksarealet som skal legges til grunn for beregningen. Er det 30 kvm BRA i to etasjer, vil samlet BRA utgjøre 60 kvm.

   Verken BYA (fotavtrykk) eller samlet BRA (samlet måleverdig areal innenfor yttervegger) kan overskride 50 kvm.
   Merk at lokale bestemmelser kan gi andre opplysninger.

 54. Hei. Jeg vil gjerne bygge på et soverom på 12M2 og bad på 6m2 på hytta mi. Hvilke lover og regler er det ang dette?

 55. Hei, og takk for en fantastisk side. Jeg og samboeren vurderer å kjøpe en bolig på 46 kvm, noe som er ganske så lite, så en av grunnene til at vi vurderer huset er muligheten til å bygge på det. Hvor mye kan vi bygge ut uten at det regnes som en ombygging? Kan vi bygge ut 45 kvm uten å måtte søke om det siden det er mindre enn hovedbygget?

  1. Hei Raymond Larsen. Rundskriv H-1/10 sier:

   «Med hovedombygging menes, som etter tidligere rett, byggetiltak som etter kommunens skjønn er så omfattende at hele byggverket i det vesentlige blir fornyet».

   Det er altså opp til den enkelte kommune hva de legger i begrepet hovedombygging. For vår del ville vi omsøkt en slik endring som et tilbygg.

 56. Hei!

  vi vurderer tilbygg på et hus vi har kjøpt, muligens 50-60 kvm

  må vi søke om dette fra kommunen? og hvor lang tid tar det før vi får svar på søknaden vi sender?

 57. Hei, jeg tenker å bygge veranda. Det er maks 15m2 uten å søke, når høyden er over 0,5m.
  Om jeg bygger inntil 15m, mer en 4 meter fra grensa og deretter ferdigmelder,
  kan jeg da bygge inntil 15 nye kvadrat senere (fortsatt mer en 4 meter ifra grense)?

  1. Hei Vidar. Morsom sak du nevner der. Dette kan gjerne kalles et smutthull i loven, men ja – det er slik du nevner. Merk at det er mange kriterier som skal tilfredsstilles for at et tiltak skal være unntatt søknadsplikt.
   Les mer under første overskrift i denne artikkelen. Merk spesielt at tiltaket ikke må gå ut over tillatt utnyttelse på eiendommen, eller være i strid med vegloven. Disse to punktene er den vanligste grunnen til at de fleste tiltak ikke kan benytte seg av unntaksregelen: http://byggesoknad.no/relevant-informasjon/byggesoknad-tilbygg/

 58. Hei, jeg har en bolig som jeg vil flytte den ene yterveggen 1.3 meter ut. Boligen er I 2 etg. Og det er veggen I 1.etg jeg vil flytte ut, slik at den vil flykte likt med vegen I andre etg. Pr. I dag er det terrasse på utsiden av veggen, hvor andre etg. Går 1.3 meter lenger ut en 1.etg. og fungerer som ett tak Pr. I dag. Og jeg vil da bygge ut under tak. Ca. 12 kvm. Må man søke om slikt? Hilsen Glenn

  1. Hei Glenn Pedersen, og takk for din kommentar. Dette er søknadspliktig. Vår erfaring er at kommuner vurderer søknadsformen noe ulikt; vi har opplevd at ulike kommuner har betegnet tilsvarende tiltak som tilbygg, underbygg og fasadeendring. De to sistnevnte er søknadspliktig med krav til ansvarlige foretak i alle ledd, mens tilbygg av denne størrelsen er noe du selv kan være ansvarlig for. Det er nok mest nærliggende at kommunen vil anse dette som underbygg eller fasadeendring.

 59. Hei! Jeg har en gammel fjellhytte på 40 kvm uten vei, vann eller strøm. Etter hvert har behovet for mer plass meldt seg og jeg lurer på å bygge på eksisterende hytte med ca 25kvm. I en jungel av forum, blogger og tidsskrift håper jeg at dere kan gi meg svar på følgende spørsmål:
  -Må jeg bygge etter dagens krav ihht TEK10, eller er det tilstrekkelig med 4″/10cm isolasjon i vegger- som forøvrig den gamle hytta er bygget med?

  Hilsen Vidar

  1. Hei Vidar. Først skal du roses for at du bruker tid på å undersøke dette.

   Forskriften for fritidsboliger er nettopp endret. Tidligere forskrift ville stilt energikrav til fritidsboligen, siden fritidsboligen din ville blitt større enn 50 m², som var den tidligere grensen for krav til energi. Tidligere TEK10 § 14-5 (jf. tidligere TEK10 § 1-2, bokstav f) sa at yttervegger på fritidsboliger opp til 150 m² skulle tilfredsstille en u-verdi (w/(m2K)) på 0,22 eller bedre. Dette var et minimumskrav, og man kunne derfor ikke benytte seg av omfordeling (f.eks kompensere med bedre vinduer). Normalt sett ville dette bety minimum 200 mm isolasjon.

   Nå er altså kravene endret. Ny TEK10 § 14-5, annet ledd, sier:

   «For fritidsbolig til og med 70 m² oppvarmet BRA gjelder ikke kravene i kapittel 14 (energi i bygninger)» – parentes er satt inn av oss.

   BRA er oppvarmet bruksareal innenfor yttervegger, inklusive innervegger.

   Vi vil nok anbefale mer isolasjon enn 100 mm, men her er det altså ikke lengre noen formelle krav. Vi ønsker lykke til med byggingen 🙂

 60. Hei.driver å planlegger et påbygg.har i dag en enebolig med 86 kvadrat grunnflate. Perr dags,så er vindfang på hele 0.8 kvadrat.(1963 mod) skal ha et større vindfang/entre på ca 10 kvadrat og skal gå inn på existetende tak i form av ark.Åssen er regelen her?

  1. Hei Jon Guttorm Larsen. Vi regner med du mener tilbygg. Søknadspliktige tilbygg opp til 50 m2 er et tiltak som du selv kan være ansvarlig for som tiltakshaver. Hva byggesøknaden skal inneholde er beskrevet i denne artikkelen.

 61. Heisann.

  Jeg vurderer å bygge på huset mitt. Huset er kun på 37 m2 og jeg vil bygge ut ca 9 m2. Har stor tomt på nesten 2 mål og et godt stykke ute i skogen. Det er også et uregulert område, men fikk en bekreftelse gjennom megler ved kjøp at tilbygg og eventuelt nybygg var greit men utskilling av tomta ikke var mulig. Hva trenger jeg å gjøre før jeg starter å bygge? Med tanke på søking ol på tilbygget?

 62. Hei vi planlegger og bygge en veranda som blir over 0.5m over bakkenivå og en meter ifra nabogrense. Men naboen har en bod stående intil grensen. Så avstanden mellom veranda og naboens bod blir da en meter. Utløser dette noen ekstra krav hva gjelder brann ?

 63. Hei, bare lurer på om det går ann å bygge en vinterhage mellom hovedhus og anneks med mulighet å bruke vinterhagen som en gang i mellom de to husene? Takk for svar

 64. Hei og takk for en fin side. Kjempekjekt med et faglig fora, ikke alltid like lett å tolke byggereglene på egenhånd.

  1. Jeg tenker å bygge en platting på bakkenivå. Totalt ca 90kvm. Nærmeste hjørnet til nabo er ca 1.5m. Ikke søknadspliktig?

  2. Jeg har en utebod idag (12kvm) som jeg bygger plattingen inntil. Denne står ca 2m fra nabotomt idag. Som byggetrinn 2 på plattingen ønsker jeg å trekke dette taket ut over deler av den nye plattingen. Det nye taket blir da ca 15kvm (+12eksisterende kvm) avsluttes da i det samme hjørnet mot nabo, ca 1.5m. Søknadspliktig?

  3. Vurderer også å bygge på en bod inntil min eksistrende garasje. Garasjen er i dag over 50kvm . Kan jeg bygge denne inntil 15kvm uten å søke?

  På Forhånd takk for svar!

  1. Hei Gunnar Martinsen. Terrasser, som tilbygg eller frittstående, er normalt ikke søknadspliktig når den bygges langs bakken (les: ikke høyere enn 50 cm fra gjennomsnittlig terrengnivå).

   Vedrørende utebod, og også tilbygg til garasje, så kan ikke søknadsplikt vurderes før man har satt seg inn i gjeldende planer.

 65. Hei

  Vi planlegger et tilbygg på vårt hus, for å utvide inngangsparti og gang.
  Tilbygget vil være på ca. 15 kvm. Tilbygget vil være plassert ca. 2 meter fra nabogrense, noe han ikke har noe problem med.

  Hva trenger vi å søke om i dette tilfellet?

  1. Hei Sindre Olsen, og takk for Deres spørsmål. Dette er søknadspliktig, men uten krav til ansvarlige foretak. I artikkelen ligger dette under overskriften: «Byggesøknad for tilbygg opp til 50 kvm – byggesøknad uten krav til ansvarsretter.»

   1. Takk for raskt svar.
    I forbindelse med avstand til nabogrense, holder at nabo samtykker til tiltaket – eller må det søkes om disp i tillegg?

    1. Det holder at nabo samtykker. Merk at avstanden mellom tiltaket og bygg på naboeiendom skal være minimum 8 meter. Ved plassering nærmere enn 8 meter vil man måtte brannsikre tiltaket.

   2. Dette gjelder ikke tomannsbolig iflg vår kommune. Søknaden vår om tilbygg av entré og utvidelse av eksisterende bad ble avslått pga dette. D er en horisontaldelt tomannsbolig fra 1954 og tilbygget skulle være tot ca 7 kvm. Det blir en dyr affære å bygge på når man må ha prosjekterende ansvarlig kun for en entré. Der gjelder jo selv uten bad!

    1. Hei Rune Johansen. Byggesøknad for tilbygg under 50 kvm kan omsøkes uten krav til ansvarsretter. Om et tiltak er så komplekst og vanskelig at kommunen mener at tiltakshaver ikke bør være ansvarlig selv, så kan kommunen be om at fagområder ansvarsbelegges (ivaretas av ansvarlige foretak). Vi har aldri opplevd at en kommunen har gjort dette, og det er høyst uvanlig. I ditt tilfelle ville jeg bedt en fagkyndig vurdere kommunens vedtak opp mot plan- og bygningsloven.

     1. Takk. Saksbehandler i kommunen sa hun var i ferd med å godkjenne søknaden vår, da hun oppdaget det var en tomannsbolig (2 leil). Da var det andre regler dvs. Med ansvarlig prosjekteringen og ansvarlig søker, vår søknad var forenklet søknad uten absvars rett, hva er det som gjelder?

     2. Regelen er at et tilbygg på inntil 50 kvm (BRA/BYA) kan omsøkes uten krav til ansvarlige foretak. Her ville vi bedt kommunen om en hjemmel for sitt vedtak. Vær obs på at tilbygget ikke kan romme egen boenhet.

 66. Tidligere eier bygget på huset slik at %-BYA ble oversteget. Nå ønsker vi å sette opp en garasje på en av de allerede medregnet 18m2 oppstillingsplassene. Må vi nå søke om disp for dette? Vet vi må søke disp fra avstand til vei. Men må utvidet BYA også søkes om? Tidligere eier søkte vel disp den gangen for påbygget?

  1. Hei Vibeke Aas Børsum. Svaret på dette er å lese i plangrunnlaget for din eiendom. Enkelte planer åpner for at garasjer kan erstatte åpent areal som er reservert for parkering. Vi anbefaler deg å spørre kommunen. Det er også gratis…

 67. Hei! Så glad for å finne denne siden! Jeg ønsker meg en vakker pergola på terrassen og håper veldig på at jeg ikke må gjennom en papirmølle først. Kan ikke finne god nok info om pergolaer noe sted via kommunens byggesider. Terrassen er på bakkenivå inntil huset. Pergolaen skal bygges med feste i husveggen og vil måle ca 3x4meter, halvparten av terrassen ca. Huset er på en etasje så den blir på maks høyde ca 2.40 og på det laveste 1.90. Avstand til tomtegrense ved det ytterste punktet på pergolaen er minst 2.5 meter. En pergola har jo ikke noe tak annet enn reisverket, men jeg leser jo at har et hvilket som helst overbygg tak blir saken en helt annen. Forstår derfor at jeg må søke kommunen uansett dersom jeg på noe tidspunkt ønsker å feste et fast tak til pergolaen. Men foreløpig ikke, så jeg krysser alt, er dette unntatt fra søknadsplikt? Takk for svar! Mvh Eva 🙂

  1. Hei Eva! Utgangspunktet er at konstruksjoner som ligger 0,5 meter over bakkenivå er søknadspliktige. Når det skal bygges et tak over terrassen, så vil dette etter all sannsynlighet utløse søknadsplikt. Tiltaket er å regne som et tilbygg, og innen denne kategorien er det svært få tiltak som unngår søknadsplikt – uavhengig av hva man leser i avisene. Når det er sagt så er det kun kommunen selv som kan gi et utvetydig svar på ditt spørsmål, så tipset er å avlegge bygningsmyndigheten et besøk.

 68. Hei! Jobber med å bygge en terrasse/veranda på søyler som jeg har beregnet til å bli lavere enn 0,5m. Har noen spørsmål i den forbindelse:

  A: Slik jeg forstår det omfattes ikke tiltaket da regelverk om avstand til fylkesvei?
  B: Om jeg fester terrassen til huset, er tiltaket fortsatt unntatt søkeplikt, uavhengig av areal?
  C: Det er noen utfordringer med å feste terrassen i grunnmur, men om jeg fester i kledning på huset havner høyden i grenseland 0,4-0,7m. avhenging av hvor man måler høyden fra. Hvordan vet jeg med sikkerhet at jeg er innenfor kravet? Over 0,5m utløser en rekke usikkerhetsmomenter, bla. avstand til fylkesvei (ca. 6m).
  D: Jeg regner med at høyden regnes til terrassebordenes overflate, om jeg setter på rekkverk – påvirker vel ikke det høyden i sammenheng med krav om byggesøknad?

  Finner lite eller tvetydig informasjon om dette og håper dere kan bistå!

 69. Heisann ! Vi vurdere å kjøpe er enebolig som er i er lnf regulert område i Bergen . Hva er reglene angående tilbygg ? Tenker på å bygge ut allerede garasje til anneks, bygge på eksisterende bolig osv mvh Annette Tiege

  1. Hei «frokenzosa». Det er et veldig generelt spørsmål du stiller, og svaret er omfattende. Alle dagens forskrifter gjelder ved oppføring av tilbygg. Relevant lovverk er plan- og bygningsloven, TEK10, SAK10, vegloven, og gjeldende lokale bestemmelser.

 70. Hei. Vi har ca. 38,42m2 area mellom carport og nabogrense og ønsker å ha et tilbygg som garasje, men i midten finnes et kumlokk som tilhører til oss og nabo. Kan vi bygge det? Dette tilbygget skal ikke ha dører og vegger slik at det blir fritt tilgang til kumlokket. Mvh Dagmara

  1. Hei Dagmara Horanin. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har uttalt av dersom et tiltak omfattes av tiltaksbegrepet i bygningsdelen av plan- og bygningsloven, vil krav til avstand i pbl. § 29-4 gjelde for disse tiltakene, også nede i grunnen. Noen kommuner vurderer det slik at dette også gjelder private stikkledninger, og da inkluderer dette kummer.

   Problemet er at det ikke er lett å finne en konkret bestemmelse eller lov som gir klare retningslinjer rundt dette. Det benyttes ordlyd som «bør», og det er ikke lett å forholde seg til. Vi anbefaler deg å spørre kommunen om hvordan lovverket praktiseres i din kommune.

 71. Hei
  Vi eier en del av en tomannsbolig. På vår side ønsker vi å sette opp en bod. Et tilbygg som vil stå inntil husveggen. Nærmeste nabo er en offentlig vei. Hvordan er reglene her? Må tilbygget stå 4 meter fra veien? Hvor er grensen til veien i så fall? Med asfaltkanten?

  1. Hei Rune Wilhelmsen. Dette er et viktig spørsmål, og et moment som få tenker over når de velger å sette opp et tilbygg. I utgangspunktet gjelder veglovens § 29, som sier at det fra vegmidte skal være 15 meter fra kommunal veg, og 50 meter fra fylkes- og riksveg. Merk at lokale byggegrenser kan overstyre dette, enten positivt eller negativt for Deres del. Byggegrenser er normalt tegnet inn som stiplet linje på reguleringsplankartet, og vil normalt sett gå parallelt i jevn avstand til vegen. Merk at for innregulerte byggegrenser gjelder nærmeste bygningsdel, inkludert eventuelle takutstikk.

 72. Heisann.
  Jeg har en terrasse som befinner seg under husets tak. Av denne terrassen ønsker jeg å ta i bruk ca 6 kvm til kjøkken. Sagt på en annen måte så skal jeg flytte en 2,4 meter lang vegg 2,4 meter. Dette innebærer ikke noen endring av husets tak, og det blir heller ikke noe utstikk fra huset.
  Spørsmålet er om dette er å regne som et tilbygg..? Etter hva jeg forstår, så er det et avgjørende spørsmål mtp hvor mye kommunen skal ha i betaling. Hadde vært supert med en uttalelse fra dere om dette.

  1. Hei Alf Røyøy. Slik vi leser dette så skal endringen skje i et areal som allerede inngår i eksisterende bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA). Man kan derfor ikke regne det som et tilbygg, men hva det defineres som varierer noe fra kommune til kommune. De fleste kommuner vil nok tenke på dette som fasadeendring (om dette gir en vesentlig endring av fasaden) og bruksendring; med bruksendring menes at du endrer fra terrasse (tilleggsdel) til kjøkken (hoveddel). Vi ville spurt kommunen om hvordan de vil definere dette, og så bedt om en hjemmel for det de mener.

 73. Hei.
  Jeg har en eksisterende veranda på den ene siden av huset i 2
  etg. Ca 2.5m over bakken. Denne er såppas liten at det ikke går ann å
  bruke den. Jeg tenkte å utvide denne med 2-2.5m. Utvidelsen blir ca
  30-35kvm. Er dette noe jeg må søke om for å få lov til å gjøre?

  1. Hei Ole Morten Andestad Elstad. Dette er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-4, bokstav a. Tiltaket kan omsøkes, planlegges og bygges uten krav til ansvarlige foretak. Det vil si at du selv kan være ansvarlig for alle deler av prosessen – uavhengig av hva kommunen sier 🙂

 74. Hei. Vi har bygget en veranda på under 15m2. Er det søknadspliktig å sette inn en verandadør der det nå er et vindu i forbindelse med den?

  1. Hei Madeleine, og takk for Deres spørsmål. Det som avgjør om dette er søknadspliktig er om fasadens estetiske karakter endres. Det skal en del til å endre karakter på en hel fasade kun med innsetting av en dør, så svaret er trolig nei. Dette er en skjønnsmessig vurdering, og det er også en vurdering av i første omgang er satt til Dere som skal utføre jobben. En kommune vil som regel si at et slikt tiltak er søknadspliktig, og vi vil derfor fraråde å gjøre det. Kommunen må vise til en hjemmel for å avslå en fremtidig søknad om denne endringen, så vi vil si risikoen er noe lav. Men igjen; dette er en vurdering som kun Dere kan ta.

 75. Hei hvilke regler gjelder for nabovarsel når 14 dager er gått?mister man retten sin til å legge inn merknader. Må man da vente til vedtak er fattet og klage. Finnes det en paragraf for dette?

  1. Hei Toskjer, og takk for Deres spørsmål. Byggesaksforskriftens § 5-2 gir god informasjon om nabovarsling, og hvilke regler som gjelder. Det presiseres der at 2 uker er en minstefrist, og forskriften sier at denne fristen gjelder for hvor tidlig søker kan sende inn byggesaken, og ikke nødvendigvis hvor lang tid naboer har på seg til å komme med merknader. Merknader som sendes etter 2 uker bør sendes direkte til kommunen.

 76. Hei, Jeg har en bolig med underetasje som i dag brukes som tvrom-kino sannsynligvis ikke godkjent som oppholdsrom. Vi ønsker å utvide kjelleren ut mot terrassen slik at nytt rom blir liggende under terrassen denne er på ca 20m2 vi vet ikke hvordan grunnforholdene er under denne terrassen, vi antar at det er fjell/ blandede masser det er fjell i dagen ca to meter fra terrassen og ellers så er det en bergtomt. Det er veldig sannsynlig at det er fjell her. er det mulig å sprenge (forsiktig sprenging) under denne terrassen? Eller må terrassen demonteres? Hvor kostbar vil et slik arbeid være med antakelse om fjell?

  1. Hei Martina Doble, og takk for Deres henvendelse. Vi kan nok kun svare på spørsmål om byggesøknad, så vi må henvise deg videre til noen som driver med utførelse av sprengningsarbeid.

 77. Hva med tilbygg på et eksisterende uthus? Ser man kan oppføre uthus uten å søke. Kan man også oppføre tilbygg under 50kvm på eksisterende uthus uten å søke?

  1. Hei Geir Johansen. Det er de færreste som kan føre opp et tilbygg uten å søke. Vi anbefaler at kommunen kontaktes før man går til det skritt å føre opp et bygg, da konsekvensen av å gjøre feil kan være stor.

   Forskriftsendringen åpner for at tilbygg inntil 15 kvm kan omsøkes uten krav til søknad, mens tilbygg over 15 kvm – som i ditt tilfelle – alltid er søknadspliktig.

 78. Har et uthus på 35 kvm som er 1 m fra nabogrense. Er det da søknadsplikt om jeg setter opp et tilbygg på 15 kvm på dette? Dette blir jo da også 1 m fra nabogrense.

  1. Hei Vidar Andersen. De aller fleste tilbygg er søknadspliktig, og man bør sjekke eventuelt fritak grundig før man iverksetter et arbeid uten godkjenning. Det er kun en gjennomgang av lokale bestemmelser som kan gi et klart svar på dette. Vi anbefaler at du tar deg en uforpliktende prat med kommunen.

 79. Hei! Vi bor i rekkehus med sameie, og vi ønsker å bygge plattinggulv istedetfor skiferhellene som ligger i hagen nå. Hagen er på ca 35- 40 m2 og vi skal fjerne busker og blomsterbed for heller å ha tregulv over det hele. Vi ønsker å ha gjerde rundt på ca 75 cm høyde. Må dette søkes om når vi kun bygger på eksisterende areal og ikke utvider?

 80. Har et stort hus og tenkte i sokkel lage to leiligheter i sokkel full høyde i forkant over bakken.. Jeg har inngang i midten av huset og leilighetene vil bli liggende på hver side. Forrige eier har hatt utleie på ene siden uten at det er godkjent for det. Jeg har tenkt å lage nytt bad i en av de tre boder. Vil dette utløse en byggesøknad og vil man måtte følge de nye byggeforeskriftene? Eller kan man bare få godkjent rommene som hoveddelsrom? Er det vanskelig å få dette godkjent. Er egen inngang på ene siden mens på andre siden må lages en ny inngang. Huset er fra 1984

 81. Hei. Vi bor i et rekkehus på 4 enheter og lurer på å bygge en frittstående carport (2 spilevegger og to åpne) Denne blir helt inntil grensen men over en eksisterende parkeringsplass. Er dette mulig og hva må søkes om?

 82. Hei. planlegger tilbygg på en 30 år gammel tømmerkasse. Hytta er ca 64 kvm og Tilbygget (soverom og gang) 16 kvm. Vil TEK10 slå inn på tilbygget?

 83. Hei,

  Vi bor innenfor 100m sonen i bergen (hus bygget på 1980 tallet rett ved sjøen og eldre naust og bryggeområdet i forbindelse med huset og tomten. Hele tomten og området rundt naustet er opparbeidet som hage og det er ingen tilkomst til sjøen uten å gå direkte gjennom hagen 2-3 m fra huset. Jeg vet at alle tiltak er avhengig av disp fra pbl 1-8 untatt ikke-vesentlige fasade endringer så vi har noen spørsmål rundt innvilgning av disp.

  1) Vi har 2 plasser på huset som er overbygget som vi ønsker å innlemme i i huset som rom for varig opphold. Hvordan skal man angripe en slik søknad? (det vil ikke føre til økt bebygd areal og fotavtrykket vil ikke endre seg)

  2) hvordan vil det være å få disp til å bygge et tilbygg (slags sommerstue/uthus i tilknytning til stuen) det vil være landvendt (ikke mot sjø) og plassen det vil okkupere er allerede opparbeidet med hekk/høyt gjerde terasse etc.

  3) hvor går grensen for vesentlig fasade endring? Jeg vet det er snakk om endring av byggets karakter eller ikke, men det er subjektivt og vanskelig å forstå hvor listen ligger uten å ha noen referanser. Huset er idag malt brunt og med betongtakstein. Dersom vi skifter kledning til ubehandlet grånende kebony og bytter taket til båntekke vil det jo på sett og vis endre husets karakter men er det søknadspliktig?

  Pheew det ble et langt innlegg, håper dere har god tolmodighet.

  På forhånd takk for svar,

  Kim

  1. Hei Kim. Når det kommer til muligheten for å få disp for enten tilbygg eller fasadeendringer i 100-metersbeltet er dette noe som kommunen bør svare på. Omsøker du dette på landsbygda i nord-norge vil det hete «fjæra», og ingen vil bygge der, mens det lengre sør i landet praktiseres langt strengere. Dette styres med andre ord etter lokale forhold.
   Avgjørelsen av om endring av fasaden vil kalles «fasadeendring», og dermed stille krav til byggesøknad med ansvarsretter, tas i første omgang av tiltakshaver selv. Også her vil kommunens praksis spille inn. Når det er sagt så vet vi av tidligere byggesaker at kledningsendring normalt blir ansett som fasadeendring.

 84. Hei
  Vi bor litt utenfor Tromsø og har ett naust på ca 70 kvadratmeter og ønsker bruksendring til rorbu. Hvordan er mulighetene for en slik bruksendring.

  1. Hei Trond Korslund. Muligheten for godkjenning avhenger av hva lokale bestemmelser sier om denne type bruksendring. Vi kan ikke vurdere dette uten først å ha gjennomgått disse bestemmelsene.

 85. Hei, har planer om å skifte kledning på huset i sommer/høst. I den forbindelse vil eg gjerne endre taket ovet stovedelen på huset. Det er mønt tak i dag, men skal forander det til eit skrå tak. Målene på taket er 2,1 m x 5,3 m, altså under 15 m2. Og det blir ikkje noko forandring innendørs, kun fasade endring. Er dette søknadspliktig.
  Har og planer om å lage eit overbygg over eksisterende terrasse, som er under 15 m2, kan eg gjøre 2 slike endinger/tiltak i løpet av året?

  1. Hei Hallgeir Bleie. Endring av tak er søknadspliktig, og her blir du rammet av et lite gjennomtenkt lovverk:

   Alternativ 1: Om du velger å endre kun takkonstruksjonen så vil det stilles krav til byggesøknad med ansvarsretter for alle fag, noe som i utgangspunktet innebærer at kvalifiserte foretak må ta seg av hele prosessen.

   Alternativ 2: Om du velger å rive hele bygget på 15 kvm, for deretter å bygge det opp igjen med ny og endret takkonstruksjon, vil du kunne omsøke og oppføre dette alene som tiltakshaver, uten krav til bistand fra kvalifiserte foretak.

   Vedrørende overbygg (påbygg) på eksisterende terrasse så er dette alltid søknadspliktig, og med krav til ansvarsretter. River du terrassen på 15 kvm, for deretter å bygge den opp med tak, vil du slippe ansvarsretter. Forstå det den som kan…

 86. Heihei!

  Bor i Bærum kommune og hos oss ligger maks utnyttelsesgrad på 20. Vi ønsker å ha et lite tilbygg på entreen vår. Men dette vil gjøre at vi går litt over 20%. Vet man kan søke om dispensasjon, eller hva det heter. Men er det reelt at kommunene kan godkjenne små tilbygg over maks BYA, eller er dette håpløst å prøve på dette..?

  1. Hei Linda Bræin. Om dere bor i en del av kommunen som ligger innenfor en nyere reguleringsplan vil dispensasjon fra utnyttelse kunne bli et problem. Om dere derimot må søke disp fra bestemmelser i en eldre plan vil sjansen være større.

 87. Jeg har ett murhus med eksisterende støpt terrasse på ca. 18 m2 hvor det er bod under med lukkede murvegger. Terrassen er flislagt uten membran og lekker ned i bod, dermed har jeg lagt ny tre-terrasse over med til-tak plater for å beskytte eksisterende terrasse. Tilgang til terrassen er i 2.etg som er i samme høyde som parkeringsplassen. Jeg ønsker å lage en liten trapp ned til parkeringsplassen for å få tilkomst fra parkeringen utenfra. Det vil da være nødvendig å utvide terrassen 1,5-2 kvm med en trapp som går 1m ned fra terrasse til parkering (1m høydedifferanse fra terrasse til parkering). Blir nok sikkert 4 trinn. Er dette søknadspliktig?

 88. Hei, har fjernet et stort blomsterbed på terrassen. Har tenkt å sette opp en bod på deler av det gjenvinne arealet. Terrassen ligger over en carport, vil dette være søknadspliktig?

 89. Hei, jeg skal rive et vindfang og bygge/gjøre om til en innvendig entre ca 5 m2. Må ha en liten ringmur/grunnmur som må støpes på den eksisterende muren på vindfanget.
  Er dette søknadspliktig?
  Mvh
  Vegar

  1. Hei «Fire and steel». Du er så langt ranket på topp med det kuleste brukernavnet her på forumet 🙂 Det tiltaket du nevner er søknadspliktig (paradoksalt nok). Du kan selv være ansvarlig for både tegninger, byggesøknad og bygging. Send oss en e-post om du trenger bistand.

 90. Hei

  Jeg har en carport på siden av huset, med veranda over.
  Denne er kledd igjen på alle sider, ene siden er kledningen på huset.

  Er det søknadspliktig og sette på en garasjeport? bruksendring evt?

  1. Hei Ståle Eriksen. Slik du beskriver bygget så høres dette ut som du har en carport, og ikke en garasje. Sintef Byggforsk definerer carport slik: «En carport er i denne sammenhengen en overdekket biloppstillingsplass for høyst to biler, hvor minst halvparten av veggflatene mangler».

   Å sette inn en port vil være søknadspliktig om enten du eller kommunen mener dette endrer bygningens karakter. Byggesaksforskriften (SAK) sier: «Pbl. § 20-5 første ledd bokstav f gjør unntak for fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt der fasaden skal føres tilbake til tidligere dokumentert utførelse. Alminnelig forståelse av hva som menes med «bygningens karakter» er ofte knyttet til stilarter. Bygninger som i seg selv ikke representerer en egenverdi bør kunne gjennomgå mindre fasadeendringer uten at bygningens karakter anses å være endret. Derimot vil mindre endringer på bygninger tilknyttet en bestemt tidsepoke/stilart ha vesentlig betydning for bygningenes eksteriørkarakter. Like tiltak, for eksempel innsetting av vinduer, kan være søknadspliktig eller unntatt søknadsplikt avhengig av hvilken type bygning som berøres av tiltaket.»

   Med det ovennevnte i tankene overlates det altså først til deg som huseier å avgjøre om endringen gjør at bygningens karakter endres. Kan vi gjette på at svaret blir «nei» ? 🙂

   1. Takk for kjapt svar 🙂

    Jeg ser carport blir beskrevet slik
    «En carport er i denne sammenhengen en overdekket biloppstillingsplass for høyst to biler, hvor minst halvparten av veggflatene mangler»

    I mitt tilfelle har carporten vegger på begge langsidene og kort siden bak. Vil den da allerede betegnes som en garasje?
    Huset er 1år gammelt så det er godkjent slik det er nå.

    Så hvis den er godkjent slik den er nå så er vell betegnelsen «garasje» allerede idag? Kan vell virke som det da ikke er søknadspliktig?

    Ståle

    1. Hei igjen. Om den er godkjent som garasje eller carport er ikke relevant i forhold til søknadsplikt. Merk at det kan være begrensninger i lokale planer mot å ha lukket garasje, og at dette kanskje er grunnen til at huset ble godkjent og bygget uten port.

     1. Okei.

      Takk for gode innspill, ikke alltid lett og sette seg inn i alle variablene som man må ta hensyn til 🙂

      Ha en fin kveld!

 91. Hei!

  Ref det som står over:
  Er tilbygget over 50 m2 (BRA og/eller BYA) skal alle deler av prosjektet ivaretas av kvalifiserte foretak. Foretak(ene) skal besørge prosjektering, byggesøknad, utførelse og eventuell kontroll.
  Tolker jeg rett ar at det da vil si at en som ufaglært privatperson ikke kan byggesøke tilbygg over 50m2? Vi skal bygge tilbygg på bolig som da blir over dette, og hadde tenkt å sette i gang med søking o.l. selv om vi ikke har valgt hvem som skal utføre jobben. Utgraving skal vi selv stå for, og et firma skal stå for betong og et for snekkerarbeid, så vet ikke hvem som da blir «ansvarshavende» søker for det hele..? Mvh. Bente

Kommentarfeltet er stengt.