Byggesøknad for tilbygg

Artikkelen gir informasjon om de regler som gjelder ved innsendelse av byggesøknad for tilbygg.

Et tilbygg er en utvidelse av et byggverk der man bygger utover – altså at man øker bygningens grunnflate (BYA). Tilbygg må ikke forveksles med «påbygg». Et påbygg, der man bygger i høyden, krever byggesøknad med ansvarsretter, men dette er ikke alltid tilfellet med et tilbygg.

Spørsmål eller kommentar til innholdet? Legg igjen en kommentar nederst på siden.
Ønsker du bistand med tegninger eller byggesøknad for tilbygg? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for et uforpliktende tilbud.

Byggesøknad for tilbygg – unntatt søknadsplikt

Etter 1. juli 2015 ble det åpnet for at tilbygg opp til 15 m2 kan oppføres uten søknad. Endringen gjelder tilbygg som tilfredsstiller følgende krav (listen er ikke uttømmende):

 • Tiltaket må være i samsvar med plan- og bygningsloven.
 • Tiltaket må være i samsvar med gjeldende plan (kommuneplanens arealdel og/eller reguleringsplan/bebyggelsesplan), vegloven og jernbaneloven. Dersom tiltakshaver nøyer seg med å søke om dispensasjon, og søknaden innvilges, kreves det ikke byggesøknad.
 • Tilbygget kan ikke inneholde rom til varig opphold eller beboelse (kjøkken, stue, soverom, våtrom eller andre rom som inngår i husets hoveddel, slik som entré, gang, isolert vinterhage med videre).
 • Tilbyggets areal må ikke overskride 15 m2 (samlet BRA / BYA).
 • Tilbygget må være understøttet.
 • Avstand til nabogrense må være minimum 4 meter, dersom ikke reguleringsplanen åpner for annen plassering.
 • Tiltaket må ikke plasseres over vann- og avløpsledninger som ligger under bakken.

Byggesøknad for tilbygg opp til 50 m2 – uten krav til ansvarsretter.

Om tilbyggets fotavtrykk (BYA) og bruksareal (BRA) ikke overskrider 50 m2Byggesøknad for tilbygg kan dette omsøkes uten ansvarlige foretak. Med andre ord kan altså tiltakshaver selv være ansvarlig for alle deler av prosessen – fra byggesøknad til oppføring. Unntaket fra krav til ansvarsretter gjelder for ett enkelt tilbygg; søknaden kan ikke gjelde for flere tilbygg.

Byggesøknad for tilbygg opp til 50 m2 skal ha følgende obligatoriske vedlegg:

Flere vedlegg kan være nødvendig i enkelte saker. Dette kan være (listen er ikke uttømmende):

 • Søknad om dispensasjon
 • Kart med inntegnede frisiktlinjer
 • Søknad om avkjørselstillatelse

Byggesøknad for tilbygg over 50 m2 – krav til ansvarsretter.

Er tilbygget over 50 m2 (BRA og/eller BYA) skal alle deler av prosjektet Byggesøknad for tilbyggivaretas av kvalifiserte foretak. Om foretakene er sentral godkjent, eller ikke, er ikke relevant. Foretak(ene) skal besørge prosjektering, byggesøknad, utførelse og eventuell kontroll.

Aktuelle fagområder som normalt må prosjekteres:

 • Arkitektonisk utforming (estetikk/tegninger og romløsning)
 • Geoteknikk (grunnarbeid; fagområdet kan legges under ”konstruksjonssikkerhet»)
 • Tømrerarbeid (konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk (radon))
 • Våtrom (kun om tilbygget skal inneholde våtrom)
 • Mur- og betongarbeid (konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk)
 • Rørarbeid (kun om tilbygget skal inneholde våtrom)
 • Brannkonsept (brannsikring mot eventuelle tilstøtende bruksenheter)

Aktuelle fagområder innen utførelse, er:

 • Grunnarbeid
 • Tømrerarbeid
 • Mur- og betongarbeid
 • Rørarbeid (kun om tilbygget skal inneholde våtrom)
 • Våtrom (kun om tilbygget skal inneholde våtrom)

Byggesøknad for tilbygg over 50 m2 skal ha følgende obligatoriske vedlegg:

Flere vedlegg kan være nødvendig i enkelte saker. Dette kan være (listen er ikke uttømmende):

 • Søknad om dispensasjon
 • Kart med inntegnede frisiktlinjer
 • Søknad om avkjørselstillatelse

Ønsker du bistand med tegninger eller byggesøknad for tilbygg? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for et godt tilbud.