Erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring

Fram Ingeniørkontor AS bistår kvalifiserte foretak som skal erklære ansvarsretter i byggesaker. Trenger du bistand til utfylling av blanketter? Besøk oss på vår nettside www.framingenior.no

TIPS: Du som leser denne artikkelen vil ha nytte av å først laste ned Erklæring om ansvarsrett og Samsvarserklæring.

 

Erklæring om ansvarsrett – Hva det innebærer

Ved å signere og sende inn Erklæring om ansvarsrett påtar det ansvarlige foretaket seg et ansvar overfor det offentlige for at kravene i lov, forskrift og tillatelser er oppfylt. Foretaket er da innforstått med at manglende eller feil gjennomføring av sine oppgaver kan følges opp med pålegg og sanksjoner.

Oppgaven som foretaket påtar seg skal være entydig beskrevet i erklæringen om ansvarsrett. Oppgavene kan normalt ikke bare beskrives med overordnede fagområder (for eksempel «arkitekturprosjektering» og «bygningsfysikk»), og spesielt ikke om flere aktører har oppgaver innen samme fagområde.

Foretaket er selv ansvarlig for å koordinere grensesnitt mot andre foretak i tiltaket (byggeprosjektet). Der det er flere ansvarlige foretak innen samme fag (for eksempel konstruksjonssikkerhet) må foretakene derfor forsikre seg om at sin erklæring om ansvarsrett ikke medtar mer ansvar enn foretaket faktisk skal ha. Det kan for eksempel være at ett foretak skal ha ansvar for trekonstruksjoner, mens et annet foretak skal ha ansvaret for mur- og betongkonstruksjoner.

Erklæring om ansvarsrett skal foreslå tiltaksklasse for de ulike ansvarsoppgavene som foretaket påtar seg. Ansvarlig søker foreslår tiltaksklasse overfor kommunen basert på blant annet forslag fra de ansvarlige for de ulike ansvarsoppgavene.

 

Har foretaket nødvendig utdanning og praksis?

Foretak som skal kunne erklære ansvarsrett i byggesaker må tilfredsstille forskriftens krav til både relevant utdanning og relevant praksis. Dette innebærer at foretakets formelle kompetanse (enten kompetansen er ansatt eller innleid) benyttes i det konkrete byggetiltaket.

Krav til utdanning og praksis i tiltaksklasse 1*:

Funksjon Utdanningsnivå Relevant praksis (år)
SØK Mestrebrev, e.l.  4
PRO Mestrebrev, e.l.  4
UTF Fag- eller svennebrev, e.l. 2
Kontroll Mestrebrev, e.l.  4


Krav til utdanning og praksis i tiltaksklasse 2:

Funksjon Utdanningsnivå Relevant praksis (år)
SØK Mestrebrev, e.l.  6
PRO Fagskolegrad med 120 SP, e.l. 10
Bachelorgrad med 180 sp, e.l. 6
UTF Mestrebrev, e.l.  3
Kontroll Bachelorgrad med 180 sp, e.l.  6


Krav til utdanning og praksis i tiltaksklasse 3:

Funksjon Utdanningsnivå Relevant praksis (år)
SØK Mastergrad med 300 SP, e.l. 8
PRO Mastergrad med 300 SP, e.l. 8
UTF Fagskolegrad med 120 SP, e.l. 8
Bachelorgrad med 180 sp, e.l. 5
Kontroll Mastergrad med 300 SP, e.l. 8


*For tiltaksklasse 1 kan kommunen i noen tilfeller godkjenne at kravet til både utdanning og praksis reduseres.
Kravene til relevant utdanning og praksis er i utgangspunktet å lese som minstekrav. Med «relevant» menes det at formell utdanning og oppdatert praksis må være relevant i forhold til de oppgaver foretaket skal påta seg ansvarsrett for. 

– – UTDANNING: For funksjonene SØK, PRO og UTF kan kommunen godkjenne at krav til utdanning reduseres ved relevant praksis av lengre varighet.

– – PRAKSIS: For funksjonene SØK og PRO kan kravet til praksis reduseres ved relevant utdanning av lengre varighet eller høyere grad enn hva tabellen viser. 

 

Hvordan fyller man ut blanketten «Erklæring om ansvarsrett»?

Byggeblankett 5181 må fylles ut korrekt for å kunne brukes i byggesøknaden. Blanketten bør sendes til ansvarlig søker, og ikke direkte til kommunen, da dette vanskeliggjør ansvarlig søkers samordningsansvar.

De fleste rubrikker i erklæringen gjelder opplysninger om eiendomsinformasjon, bedriftens kontaktinformasjon og opplysninger om eventuell sentral godkjenning. Opplysningene gir seg selv, og er sjelden årsak til feil i byggesaken. Like ukomplisert oppleves vanligvis ikke rubrikkene under «Ansvarsområde», og disse rubrikkene er det flere som har utfordringer med. Vi skal her ta for oss de ulike rubrikkene:

FUNKSJON: Her skal det enten stå SØK, PRO, UTF eller Kontroll, alt etter hva den aktuelle linjen på erklæringen skal beskrive. 

BESKRIV ARBEIDET FORETAKET SKAL HA ANSVAR FOR: Denne beskrivelsen skal gi en kortfattet og entydig beskrivelse av det fagområde som foretaket skal påta seg ansvaret for, og som beskrives på den aktuelle linjen. Rubrikken er ikke ment for navn på overordnede fagområder (for eksempel «arkitekturprosjektering» og «bygningsfysikk»). Har foretaket ansvar for mur- og betongkonstruksjoner, skal ikke «konstruksjonssikkerhet» føres opp i denne rubrikken. I stedet kan foretaket for eksempel skrive «Dimensjonering (bæreevne, stabilitet, forankring) av mur- og betongkonstruksjoner, fundamentering», eller lignende.

TILTAKSKLASSE: Foretaket skal her gi sitt forslag til tiltaksklasse for det aktuelle ansvarsområdet på den aktuelle linjen på erklæringen. Forslaget bør normalt gjenspeile kriteriene i SAK10 § 13-5.

VÅRE SAMSVARSERKLÆRINGER/KONTROLLERKLÆRINGER VIL FORELIGGE VED: Her skal foretaket krysse av for når samsvarserklæringer for helt eller delvis avsluttet arbeid skal foreligge. Dette er ikke rubrikken for å vise hvilket stadium byggesaken er i. Om det skal søkes om igangsettingstillatelse, så betyr altså ikke dette at utførende foretak kan krysse av i rubrikken «Søknad om igangsettingstillatelse», da dette ville betydd at utførelsen var ferdig allerede på tidspunktet for søknad om igangsetting.

OBS: Foretaket kan sette flere kryss for når samsvarserklæring skal avgis for ett og samme ansvarsområde.

 

Hva betyr det å avgi samsvarserklæring

Ved å avgi samsvarserklæring bekrefter foretaket at de helt eller delvis har utført sine oppgaver innenfor sitt ansvarsområde i overensstemmelse med lov, forskrift, tillatelser og produksjonsunderlag.

Samsvarserklæring kan avgis etappevis i prosjektet. Dette betyr at foretakene kan avgi samsvarserklæring som bekrefter at foretaket kun delvis er ferdige med sine oppgaver. For prosjekterende betyr dette normalt at samsvarserklæringer kan avgis ved alle stadier i søknadsprosessen – altså ved søknad om rammetillatelse, IG, brukstillatelse og ferdigattest. Utførende kan avgi samsvarserklæring både ved søknad(er) om brukstillatelse og ved ferdigattest.

 

Hvordan fyller man ut blanketten «Samsvarserklæring»?

Samsvarserklæringen skal avgis for ett eller flere av de ansvarsområdene som foretaket har ansvaret for i byggesaken. Det er særdeles viktig at det ikke avgis samsvarserklæring for mer enn hva som faktisk er tilstrekkelig ferdig innenfor ansvarsområdet.

ARBEIDET INNEN ANSVARSOMRÅDET ER AVSLUTTET: Er foretaket helt ferdig med alle oppgaver som beskrives på samsvarserklæringen? I så fall kan det krysses av for «Ja» i denne rubrikken. Hvis det derimot gjenstår omså mindre arbeider innen ansvarsområdet, må det krysses av for «Nei».

OBS: Om det krysses av for «Ja» i denne rubrikken, så innebærer det at foretaket ikke skal avgi flere samsvarserklæringer for akkurat dette ansvarsområdet. Det skal derfor krysses av for at det «ikke (er) avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi: Ferdigattest» (gjelder for PRO) og/eller «Ferdigattest – Det er ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest» (gjelder for UTF) – uavhengig av hvilket stadium byggesaken er i.

ANSVARSOMRÅDE – FUNKSJON: Foretaket skal her skrive om den aktuelle samsvarserklæringen gjelder PRO og/eller UTF. At foretaket har både prosjekterings- og utførelsesansvar i prosjektet, er ikke ensbetydende med at det må skrives både PRO og UTF i denne rubrikken. Hva som skriver i rubrikken, avhenger av hvilken funksjon samsvarserklæringen faktisk gjelder. Samsvarserklæringen kan kun gjelde deler av det totale ansvaret som foretaket har påtatt seg.

ANSVARSOMRÅDE – BESKRIVELSE: Foretaket skal her beskrive det ansvarsområdet som den aktuelle samsvarserklæringen gjelder. Én og samme samsvarserklæring kan beskrive flere ansvarsområder.

OBS: Beskrivelsen som benyttes i denne rubrikken skal være lik ordlyden som i sin tid ble brukt i erklæring om ansvarsrett. 

ANSVARLIG FOR PROSJEKTERING: Om den aktuelle samsvarserklæringen inkluderer prosjektering, skal denne rubrikken fylles ut. Rubrikken viser i hvilken grad de aktuelle prosjekteringsoppgavene er fullførte.

ANSVARLIG FOR UTFØRELSE: Om den aktuelle samsvarserklæringen inkluderer utførelse, skal denne rubrikken fylles ut. Rubrikken viser i hvilken grad den aktuelle utførelsen er fullført. 

Last ned instruksen: Hvordan fylle ut samsvarserklæring

Fram Ingeniørkontor AS bistår kvalifiserte foretak som skal erklære ansvarsretter i byggesaker. Trenger du bistand til utfylling av blanketter? Besøk oss på vår nettside www.framingenior.no