Brannprosjektering – sikring av verdier

Fram Ingeniørkontor AS utfører brannteknisk prosjektering / brannkonsept etter kravene i plan- og bygningsloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Vi har sentral godkjenning for brannprosjektering.

Spørsmål eller kommentar til innholdet? Legg igjen en kommentar nederst på siden. Vær oppmerksom på at brannprosjektering (brannkonsept) er et komplekst fagområde, og spørsmål i kommentarfeltet om branntekniske løsninger vil ikke besvares. Spørsmål vedrørende krav gitt i SAK10 vil besvares. 

Brannprosjektering / brannkonsept – Hvorfor viktig?

Oversatt til norsk: Loven sier at bygninger må sikres med hensyn til brann. Det stilles naturligvis forskjellige krav til forskjellige typer bygg. For eksempel må et hotell brannsikres bedre enn en liten garasje. Hvilke krav som stilles, og hvordan dette kan løses – det kaller vi brannprosjektering. Fagområdet er gitt navnet brannkonsept.
Det er mange grunner til å brannprosjektere. Den viktigste grunnen er sikkerheten til personer som oppholder seg i eller rundt bygningen. I tillegg vil vi nevne at brannprosjektering vil kunne begrense verditap som en følge av brann.

Brannprosjektering / brannkonsept – Valg av løsning

Brannprosjektering / Brannkonsept

Brannprosjektering / Brannkonsept

Brannprosjektering i samsvar med preaksepterte ytelser – forhåndsgodkjente eller forhåndsaksepterte løsninger gitt i forskriftsform.

For å benytte slike preaksepterte løsninger må man dokumentere ved skriftlig brannkonsept hvilke ytelser, forutsetninger og inngangsparametre som er lagt til grunn i byggesaken. Valg av løsninger og materialer bestemmes av prosjekteringsforutsetningene samt angitte ytelser.

Brannprosjektering i samsvar med ytelser verifisert ved analyse

På bakgrunn av analyser og beregninger velges det prinsippløsninger og ytelser, som sammen danner et skriftlig brannkonsept (brannteknisk notat). For at slike analyser og beregninger skal være korrekte er det viktig at det benyttes rett metode, at man benytter gode analyseverktøy, samt at inngangsparametre og akseptkriterier er riktige. Dersom det finnes relevante preaksepterte ytelser må disse brukes som sammenligningsgrunnlag for å bestemme analysebaserte ytelser.

Brannprosjektering ved hjelp av teknisk bytte (delanalyse)

Denne metoden er den vanligste og legger til grunn preaksepterte ytelser så langt det passer, og analyse for de deler av tiltaket der det gjøres fravik fra disse (derav delanalyse). Reduksjoner i forskriftenes ytelsesnivåer krever kompenserende tiltak for å opprettholde ytelsesnivået som følger av forskriften. Behovet for dokumentasjon (beskrevet i brannkonsept) avhenger her av avvikene som gjøres, og hvilke kompenserende tiltak som er forutsatt for å opprettholde sikkerhetsnivået.

Økonomisk gevinst

Det er mye penger å spare på å komme i gang med brannprosjektering på et tidlig stadium av byggeprosjektet. Ved å brannprosjektere på et tidlig stadium kan de branntekniske løsningene implementeres i den øvrige prosjekteringen av bygningen, og dermed unngår man fordyrende skreddersydde løsninger på tampen av prosjektet.

Det er tre forskjellige nivåer med tanke på brannprosjektering:

  1. Overordnet brannstrategi – Fastsetting av rammevilkår og krav til funksjoner for måloppnåelse
  2. Ytelsesnivå – Fastsette verdikrav til bygningsdeler og byggevarer
  3. Detaljnivå – Valg av tekniske løsninger som forutsetning for utførelse

Fram Ingeniørkontor AS kan tilby:

  1. Utarbeidelse av brannkonsept – I mange søknadspliktige byggeprosjekter stilles det krav til brannprosjektering – en ytelsesbeskrivelse av hvordan brannsikkerheten skal ivaretas i prosjektet, og som beskrives i et brannteknisk notat (brannkonsept)
  2. Brannteknisk prosjektering – Verdisatte krav til bygningsdeler og byggevarer
  3. Branntekniske detaljer – Valg av teknisk løsninger, herunder branntegninger, brannteknisk rådgivning, utarbeidelse av branntekniske statusrapporter (brannkonsept)

Vår oppgave er å finne de enkle og gode løsningene som ivaretar både myndighetenes krav og dine forventninger til kvaliteten i det ferdige bygget.

Klikk deg rundt på nettsiden vår for å lese mer om byggesøknad