Selvbygger for arbeid på egen bolig – en mulighet, ikke en rettighet!

Spørsmål eller kommentar om rollen som selvbygger? Legg igjen en kommentar nederst på siden.

Vil du være selvbygger av egen bolig?

Flere og flere ønsker å benytte seg av muligheten til å bygge sin egen bolig, eller gjøre andre søknadspliktige arbeider på egen bolig. Lovverket åpner for personlig ansvarsrett for den som ønsker å bygge til eget bruk.

Hvem som helst kan selv søke som personlig ansvarsrett for byggearbeider på egen enebolig eller fritidseiendom, men det er kommunen som avgjør om det skal gis godkjenning. Hovedregelen er at ansvarsretter kun skal gis til foretak; loven åpner imidlertid for at du kan være selvbygger for arbeider på egen bolig eller fritidsbolig.

OBS: Forenklingene av 1. januar 2016, vedrørende erklæring om ansvarsrett, kommer ikke til sin anvendelse på rollen som selvbygger. Tildeling av personlig ansvarsrett må fortsatt behandles i form av en søknad.


Kan jeg være selvbygger?

Det er flere forhold som er avgjørende for om du kan søke om å få rollen som selvbygger:

 • Tiltaket må være innenfor tiltaksklasse 1, med andre ord må byggearbeidet være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad.
 • Det er et vilkår at det gjelder byggverk til ditt eget bruk. Enebolig (eventuelt med sekundærleilighet) omfattes, mens tomannsbolig faller utenfor. Også rekkehus faller av samme grunn utenfor.
 • Det må sannsynliggjøres at arbeidet blir utført i samsvar med plan og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift og gjeldende planbestemmelser. At du søker om personlig ansvarsrett innebærer ikke at du må utføre samtlige arbeidsoppgaver selv. Forskriften er ikke til hinder for at du henter inn kompetanse på områder du selv ikke behersker. Dette kan også være det som får en slik søknad gjennom; om du ikke innehar tilstrekkelig kompetanse bør du vise til at man innhenter kompetansen fra andre. Det er verdt å merke seg at selvbygger ikke kan være ansvarlig for uavhengig kontroll.

Rettigheter og forenklede krav

Selvbygger er unntatt fra visse krav som normalt ville vært stilt til ansvarlige foretak. Byggesaksforskiftens § 6-8 nevner ikke alle disse kravene, men de er å finne ellers i lovverket. Rollen som selvbygger kan også inkludere mer enn mange er kjent med. Vi tar med de viktigste i denne artikkelen:

 • Selvbygger kan søke om ansvarsrett for oppføring av bolig som også inneholder sekundærleilighet (utleiedel) (SAK10 § 6-8).
 • At selvbygger overfor kommunen søker om personlig ansvarsrett innenfor alle funksjoner, innebærer ikke at han må utføre arbeidsoppgaver selv (SAK10 § 6-8).
 • Kravene i SAK10 kapitlene 9 (Godkjenning av foretak), 10 (Krav til foretakenes system) og 11 (Krav til utdanning og praksis – faglige ledelse) kommer ikke til anvendelse for selvbygger (SAK10 § 6-8).
 • Selvbygger kan miste sin ansvarsrett på lik linje med ansvarlige foretak (SAK10 § 6-9). Det vil ofte være både kostnads- og tidsbesparende å la en profesjonell ansvarlig søker håndtere dialogen med kommunen.
 • Det stilles ikke krav til gjennomføringsplan i tiltak der tiltakshaver er den eneste med ansvar. Dersom tiltakshaver har rollen som ansvarlig søker og bruker andre ansvarlige foretak i tillegg, må tiltakshaver lage en enkel oversikt og gjennomføringsplan over de ansvarlige foretakenes oppgaver og arbeid, og han må innhente samsvarserklæringer fra disse foretakene før det kan utstedes ferdigattest (SAK10 § 12-1, 2, b).

Du kan spare mye på å være selvbygger!

Her kan mange momenter nevnes, men vi velger å ta med de vanligste. Merk at ikke alle momenter er reelle i alle tiltak:

 • Et foretak har gjerne egne gebyrer for å påta seg det offentligrettslige ansvaret i prosjektet. Dette bortfaller om de kun har privatrettslig ansvar som leverandør av tjenester. Tiltakshaver løper ingen risiko ved denne ordningen.
 • Registrering av foretak er gebyrbelagt av kommunen. Disse kostnadene varierer, men det er ofte snakk om mellom 300,- og 1200,- kroner per foretak som skal tildeles ansvarsrett.
 • Flere aktører er interessert i å gi sitt tilbud om de slipper dokumentasjonskravene fra ansvarlige foretak
 • Risikoen for mangler i ansvarsrettene minsker for hvert fagområde som legges til selvbygger.

Muligheten for å bli godkjent som selvbygger varierer fra kommune til kommune. Vi anbefaler at husbyggeren kontakter sin kommune og ber om en uttalelse for hvilken praksis som gjelder i den aktuelle kommunen. Vi anbefaler også å rette seg etter kommunens anvisninger og tips.

Last ned oppdatert blankett: 5184, 5187 – Søknad om ansvarsrett som selvbygger, egenerklæring

Kontakt oss gjerne for mer info om hvilke muligheter du har og hvordan vi kan bistå ditt prosjekt. FRAM har god erfaring med å utforme søknader for selvbyggere.

Les med om byggesøknad