Selvbygger for arbeid på egen bolig – en mulighet, ikke en rettighet!

Spørsmål eller kommentar om rollen som selvbygger? Legg igjen en kommentar nederst på siden, og spørsmålet vil normalt besvares innen én virkedag.

Ønsker du bistand til din byggesak? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for bistand til din byggesak.

Selvbygger – Hva er det?

Om du gis ansvar som selvbygger i et søknadspliktig tiltak, betyr dette at du har fått et ansvar som i utgangspunktet skal ivaretas av kvalifiserte foretak. Dette betyr igjen at tiltaket er omsøkt med ansvarsretter etter pbl. § 20-3, og må ikke forveksles med rollen som selvbygger (se pbl. §§ 23-1 og 23-2).

Hvem som helst kan selv søke som personlig ansvarsrett for byggearbeider på egen enebolig eller fritidseiendom, eller bygninger i tilknytning til en slik bygning, men det er kommunen som avgjør om det skal gis godkjenning. Hovedregelen er at ansvarsretter kun skal gis til foretak; loven åpner imidlertid for at du kan være selvbygger for arbeider på egen bolig eller fritidsbolig.

Å være selvbygger er ikke ensbetydende med at du selv skal utføre hele eller deler av det omsøkte arbeidet. Selvbyggeransvaret kan begrense seg til et offentligrettslig ansvar for det arbeidet som utføres. Det sier seg selv at du da må være selektiv i valg av kvalifiserte foretak.

OBS: Forenklingene av 1. januar 2016, vedrørende erklæring om ansvarsrett, kommer ikke til sin anvendelse på rollen som selvbygger. Tildeling av personlig ansvarsrett må fortsatt behandles i form av en søknad.

Kan jeg være selvbygger?

Det er flere forhold som er avgjørende for om du kan søke om å få rollen som selvbygger:

 • Tiltaket må være innenfor tiltaksklasse 1, med andre ord må byggearbeidet være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad.
 • Det er et vilkår at det gjelder byggverk til ditt eget bruk. Enebolig (eventuelt med sekundærleilighet) omfattes, mens tomannsbolig faller utenfor. Også rekkehus faller av samme grunn utenfor.
 • Det må sannsynliggjøres at arbeidet blir utført i samsvar med plan og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift og gjeldende planbestemmelser. At du søker om personlig ansvarsrett innebærer ikke at du må utføre samtlige arbeidsoppgaver selv. Forskriften er ikke til hinder for at du henter inn kompetanse på områder du selv ikke behersker. Dette kan også være det som får en slik søknad gjennom; om du ikke innehar tilstrekkelig kompetanse bør du vise til at man innhenter kompetansen fra andre. Det er verdt å merke seg at selvbygger ikke kan være ansvarlig for uavhengig kontroll.

Rettigheter og forenklede krav

Selvbygger er unntatt fra visse krav som normalt ville vært stilt til ansvarlige foretak. Byggesaksforskiftens § 6-8 nevner ikke alle disse kravene, men de er å finne ellers i lovverket. Rollen som selvbygger kan også inkludere mer enn mange er kjent med. Vi tar med de viktigste i denne artikkelen: Selvbygger, kvinne

 • Selvbygger kan søke om ansvarsrett for oppføring av bolig som også inneholder sekundærleilighet (utleiedel) (SAK10 § 6-8).
 • At selvbygger overfor kommunen søker om personlig ansvarsrett innenfor alle funksjoner, innebærer ikke at han må utføre arbeidsoppgaver selv (SAK10 § 6-8).
 • Kravene i SAK10 kapitlene 9 (Godkjenning av foretak), 10 (Krav til foretakenes system) og 11 (Krav til utdanning og praksis – faglige ledelse) kommer ikke til anvendelse for selvbygger (SAK10 § 6-8).
 • Selvbygger kan miste sin ansvarsrett på lik linje med ansvarlige foretak (SAK10 § 6-9). Det vil ofte være både kostnads- og tidsbesparende å la en profesjonell ansvarlig søker håndtere dialogen med kommunen.
 • Det stilles ikke krav til gjennomføringsplan i tiltak der tiltakshaver er den eneste med ansvar. Dersom tiltakshaver har rollen som ansvarlig søker og bruker andre ansvarlige foretak i tillegg, må tiltakshaver lage en enkel oversikt og gjennomføringsplan over de ansvarlige foretakenes oppgaver og arbeid, og han må innhente samsvarserklæringer fra disse foretakene før det kan utstedes ferdigattest (SAK10 § 12-1, 2, b).

Du kan spare mye på å være selvbygger!

Her kan mange momenter nevnes, men vi velger å ta med de vanligste. Merk at ikke alle momenter er reelle i alle tiltak:

 • Et foretak har gjerne egne gebyrer for å påta seg det offentligrettslige ansvaret i prosjektet. Dette bortfaller om de kun har privatrettslig ansvar som leverandør av tjenester. Tiltakshaver løper ingen risiko ved denne ordningen, da leverandører har det samme ansvaret overfor kunden.
 • Registrering av foretak er normalt gebyrbelagt av kommunen. Disse kostnadene varierer, men det er ofte snakk om mellom 300,- og 1200,- kroner per foretak som skal tildeles ansvarsrett.
 • Flere aktører er interessert i å gi sitt tilbud om de slipper dokumentasjonskravene for ansvarlige foretak.
 • Risikoen for mangler i ansvarsrettene minsker for hvert fagområde som legges til selvbygger. Mangler i erklæring om ansvarsrett er en vanlig og ressurskrevende feil i byggesaker.

Muligheten for å bli godkjent som selvbygger varierer fra kommune til kommune. Vi anbefaler at husbyggeren kontakter sin kommune og ber om en uttalelse for hvilken praksis som gjelder i den aktuelle kommunen. Vi anbefaler også å rette seg etter kommunens anvisninger og tips.

Last ned oppdatert blankett: Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig + egenerklæring for selvbygger

Ønsker du bistand til din byggesak? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for bistand til din byggesak.

14 kommentarer om “Selvbygger for arbeid på egen bolig – en mulighet, ikke en rettighet!

 1. Å utforme søknader for selvbyggere. Vil gjerne få mer info om hvilke muligheter Vi har og hvordan dere kan bistå mine prosjekt

  1. Hei. Strøm / EL omfattes ikke av disse reglene, så det er noe dere må sette bort til et sertifisert foretak. Alle øvrige arbeider kan man i teorien søke om å få gjøre selv.

   Rådgiver

 2. Hva med våtrom, hva trenger vi egentlig sertifiering for?
  Gulv og vegger der det er dusj? Dersom vi ønsker malt trepanel på veggen, må vi da ha noe bak? tenker evt fliser i dusj.

 3. Hei,

  Vet dere om det finnes noe «styringsverktøy» som kan være til hjelp i å holde kontroll med alle kostnader, oversikt over hvilke fagområder(snekker,el,vvs,etc) som skal inn når i byggeperioden, samt maler på kontrakter med disse?

 4. Hei.
  Hvordan kan man gjøre det om man har tomannsbolig? Må man da ha ansvarlige foretak på alle tiltakene? Hva skal til for at et selskap blir godkjent som et ansvarlig foretak?

  1. Hei Stanglioni. Muligheten for å være ansvarlig som selvbygger begrenser seg til arbeid på enebolig. Tomannsbolig faller dermed utenfor. For at et foretak skal kunne gis ansvarsrett må det inneha tilstrekkelig kompetanse til det aktuelle fagområde. Det er ikke nødvendigvis krav til formell utdanning, men det er en klar fordel.

   1. Hei og takk for svar.
    Er det mulig å søke om dispensasjon slik at det kan gjelde for tomannsbolig også? Hvis arbeidene ikke vil ha noen innvirkning på den andre delen av tomannsboligen?

    1. Hei igjen, Stanglioni. Det er nok mulig, men jeg vil tro dette er vanskelig å få igjennom. Om det gis dispensasjon én gang fra denne forskriften vil den miste sin kraft. Da skal jo i teorien alle få den samme muligheten.

 5. Hei,
  Boligen min er registrert som tomannsbolig, men vi eier hele bygget. Vil heller ikke dette ha noen påvirkning på kravet om ansvarlig foretak? Takk for svar

Kommentarfeltet er stengt.