Byggesøknad for bolig

Spørsmål eller kommentar til innholdet? Legg igjen en kommentar nederst på siden.
 
Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for bistand til din byggesak.
 

Byggesøknad for bolig – veien fra undertegnet kontrakt til innflytting.

Når beliggenhet og hustype er valgt, må videre saksgang avgjøres og da har tiltakshaver to valg: Rammesøknad eller ett-trinns byggesøknad. Hvilke av disse to alternativene man velger, avhenger i stor grad av hvor langt man har kommet i prosessen med å skaffe de nødvendige aktører i tiltaket, og også kompleksiteten i tiltaket.

Alternativ 1: Rammesøknad

Ved en rammesøknad vil kommunen fatte et vedtak for om man får bygge det valgte huset på den ønskede plasseringen. Det stilles krav til færre ansvarlige aktører i denne fasen av prosjektet.

Veiledningen til SAK10 § 5-4, tredje ledd, bokstav q, sier: «For søknad om rammetillatelse er det oftest tilstrekkelig med erklæring om ansvarsrett for ansvarlig søker, men også for ansvarlig prosjekterende dersom prosjekteringsforhold avklares i rammetillatelsen». Erfaring viser at kommuner ønsker følgende ansvarsområder dekket i søknad om rammetillatelse:

 • Ansvarlig søker
 • Ansvarlig prosjekterende:
  • arkitektonisk utforming (estetikk/tegninger)
  • oppmåling (plassering)
  • brannkonsept
  • geoteknikk (der det er grunn til å mistenke farlige/ustabile grunnforhold)

Kommunen skal også se målsatte plan-, snitt- og fasadetegninger, inntegnet situasjonskart (situasjonsplan) og eventuelt andre vedlegg som kan være nødvendig. Dette kan for eksempel være:

 • Dispensasjonssøknader
 • Kart med inntegnede frisiktlinjer
 • Tilsvar til nabomerknader.

Byggesøknad for bolig - speilVed søknad om rammetillatelse skal det sendes ut nabovarsel. Kommunen skal ha blanketten «Opplysninger gitt i nabovarsel», samt kvitteringsdelen som viser hvem som har mottatt varsel.

Når rammetillatelse er gitt, kan man senere søke om igangsetting (IG).

Ved en IG skal kommunen godkjenne de øvrige aktørene som skal ha ansvar i tiltaket. Fagområdene i en slik byggesøknad er normalt delt opp slik:

 • Ansvarlig søker (SØK)
 • Arkitektonisk utforming / tegninger (PRO)
 • Oppmåling/plassering på tomt (PRO og UTF)
 • Grunnarbeid (PRO og UTF; ansvarbelegges med fagområdet «geoteknikk» der det er grunn til å mistenke farlige/ustabile grunnforhold)
 • Radonsikring (PRO og UTF)
 • Byggeteknikk (mur, tre etc.)
  • Konstruksjonssikkerhet (PRO)
  • Bygningsfysikk (PRO)
  • Våtrom (PRO og UTF)
 • Mur- og tømrerarbeid (UTF)
 • Vann/avløp utvendig (PRO og UTF)
 • Innvendig sanitær (PRO og UTF)
 • Ventilasjon (PRO og UTF)
 • Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet

(Byggesøknad for boligbygg i størrelse fra enebolig til mindre rekkehus.)

Øvrige fagområder som kan være aktuelle, er:

 • Støyisolering (PRO og UTF)
 • Brannprosjektering (PRO; kun der det stilles krav til ytterligere brannsikring enn hva som oppnås ved oppfylte minimumsytelser i andre fag)
 • Riving og miljøsanering (PRO og UTF; kun ved riving over 100 kvm eller oppføring over 300 kvm)
 • Vannbåren varme (PRO og UTF)
 • Gassanlegg (PRO og UTF)
 • Uavhengig kontroll av øvrige fag

(PRO = prosjekterende/planleggende; UTF = utførende):

Alternativ 2: Ett-trinns byggesøknad

Ved en ett-trinns byggesøknad ber man kommunen ta stilling til hele tiltaket; plassering, estetikk og ansvarsforhold. Disse aktørene er lik som ved en rammesøknad + igangsettingssøknad.

Søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest

Om man ønsker å ta boligen i bruk før alle arbeider er ferdigstilte, kan man søke om midlertidig brukstillatelse. Når alle arbeidene er fullført kan man søke om ferdigattest. Ansvarlig søker innhenter samsvarserklæringer fra alle ansvarlige aktører og anmoder deretter kommunen om enten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for bistand til din byggesak.