Byggesøknad for bolig

Spørsmål eller kommentar til innholdet? Legg igjen en kommentar nederst på siden.
 

Byggesøknad for bolig – veien fra undertegnet kontrakt til innflytting.

Når beliggenhet og hustype er valgt, må videre saksgang avgjøres. Ved byggesøknad for bolig har husleverandøren eller tiltakshaver to valg: Rammesøknad eller ett-trinns byggesøknad. Hvilke av disse to alternativene man velger, avhenger i stor grad av hvor langt man har kommet i prosessen med å skaffe de nødvendige aktører i tiltaket.

Alternativ 1: Rammesøknad

Ved en rammesøknad vil kommunen fatte et vedtak for om man får bygge det valgte huset på den ønskede plasseringen. Det stilles krav til færre ansvarlige aktører i denne fasen av prosjektet.

Veiledningen til SAK10 § 5-4, tredje ledd, bokstav q, sier: «For søknad om rammetillatelse er det oftest tilstrekkelig med erklæring om ansvarsrett for ansvarlig søker, men også for ansvarlig prosjekterende dersom prosjekteringsforhold avklares i rammetillatelsen». Fram Ingeniørkontor AS erfarer at kommuner ønsker følgende ansvarsområder dekket i søknad om rammetillatelse:

Kommunen skal også se målsatte plan-, snitt- og fasadetegninger, inntegnet situasjonskart og eventuelt andre vedlegg som kan være nødvendig. Dette kan for eksempel være:

 • Dispensasjonssøknader
 • Kart med inntegnede frisiktlinjer
 • Tilsvar til nabomerknader.

Ved søknad om rammetillatelse skal det sendes ut nabovarsel. Kommunen skal ha blanketten «Gjenpart av nabovarsel», samt kvitteringsdelen som viser hvem som har mottatt varsel.

Når rammetillatelse er gitt, kan man senere søke om igangsetting (IG).

Ved en IG skal kommunen godkjenne de øvrige aktørene som skal ha ansvar i tiltaket. Fagområdene i en slik byggesøknad er normalt delt opp slik:

 • Ansvarlig søker (SØK)
 • Arkitektonisk utforming / tegninger (PRO)
 • Oppmåling/plassering på tomt (PRO og UTF)
 • Grunnarbeid/geoteknikk (PRO og UTF)
 • Radonfare (PRO og UTF)
 • Byggeteknikk (mur, tre etc.)
  • Konstruksjonssikkerhet (PRO)
  • Bygningsfysikk (PRO)
  • Våtrom (PRO og UTF)
 • Mur- og tømrerarbeid (UTF)
 • Vann/avløp utvendig (PRO og UTF)
 • Innvendig sanitær (PRO og UTF)
 • Ventilasjon (PRO og UTF)
 • Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet

(Byggesøknad for boligbygg i størrelse fra enebolig til mindre rekkehus.)

Øvrige fagområder som kan være aktuelle, er:

 • Støyisolering (PRO og UTF)
 • Brannprosjektering (PRO; kun der det stilles krav til brannsikring)
 • Riving og miljøsanering (PRO og UTF; kun ved riving over 100 kvm eller bygging over 300 kvm)
 • Vannbåren varme (PRO og UTF)
 • Gassanlegg (PRO og UTF)
 • Uavhengig kontroll av øvrige fag

(PRO = prosjekterende/planleggende; UTF = utførende):

Alternativ 2: Ett-trinns byggesøknad

Ved en ett-trinns byggesøknad ber man kommunen ta stilling til hele tiltaket; plassering, estetikk og ansvarsforhold. Disse aktørene er lik som ved en rammesøknad + igangsettingssøknad.

Felles saksgang ved byggesøknad for bolig:

 1. Kunde sender følgende til oss når vi er ansvarlig søker:
  1. Bestillingsskjema, med oversikt over hvem som er ansvarlig for de enkelte fagområdene
 2. FRAM kontakter de ulike prosjekterende for å få nødvendig dokumentasjon, for eksempel inntegnet situasjonskart og plan-, snitt- og fasadetegninger med inntegnede terrenglinjer
 3. FRAM utformer komplett byggesøknad for bolig, herunder:
  1. Søknad om tillatelse til tiltak (trykk på link for å laste ned blankettene)
  2. Opplysninger om tiltakets ytre rammer (trykk på link for å laste ned blankettene)
  3. Eventuelle dispensasjonssøknader
  4. Nabovarslingsdokumenter (trykk på link for å laste ned blankettene)
  5. Erklæring om ansvarsrett for alle ansvarsbelagte i tiltaket.
 4. FRAM sender ut nabovarsler og erklæringer om ansvarsrett for signering
 5. To uker etter varslingsfrist kan byggesøknaden sendes til kommunen for behandling
 6. Dersom det ikke foreligger dispensasjonssøknader, eller at det ikke må innhentes uttalelse fra øvrige myndigheter (for eksempel kulturminnemyndighet), vil en byggesøknad ha 3 ukers behandlingstid. OBS: Kommunen kan forlenge saksbehandlingstiden dersom de finner dette nødvendig. Det må ofte påregnes lengre saksbehandlingstid enn 3 uker i de fleste kommuner
 7. FRAM informerer tiltakshaver og alle aktører om kommunens vedtak
 8. FRAM arkiverer søknadsdokumentasjonen i 5 år.

Byggesøknad for bolig – søknad om ferdigattest


Når alle arbeidene er fullført kan man søke om ferdigattest. FRAM innhenter samsvarserklæringer fra de ansvarlige aktørene og anmoder deretter kommunen om ferdigattest.

Byggesøknad for bolig: Ønsker du hjelp til utfylling av en komplett byggesøknad for bolig? Kontakt oss gjerne via vår hjemmeside for et uforpliktende tilbud.