Byggesøknad for bolig

Utforming av byggesøknad for bolig er en oppgave som i utgangspunktet skal ivaretas av kvalifiserte foretak. Ønsker du å få profesjonell bistand fra pionerene innen byggesak? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for tilbud på bistand til din byggesøknad.

Byggesøknad for bolig – veien fra undertegnet kontrakt til innflytting.

Når beliggenhet og hustype er valgt, må videre saksgang avgjøres og da har tiltakshaver to valg: Rammesøknad eller ett-trinns byggesøknad. Hvilke av disse to alternativene man velger, avhenger i stor grad av hvor langt man har kommet i prosessen med å skaffe de nødvendige aktører i tiltaket, og også kompleksiteten i tiltaket.

Alternativ 1: Rammesøknad

Ved en rammesøknad vil kommunen fatte et vedtak for om man får bygge det valgte huset på den ønskede plasseringen. Det stilles krav til færre ansvarlige aktører i denne fasen av prosjektet.

Veiledningen til SAK10 § 5-4, tredje ledd, bokstav q, sier: «For søknad om rammetillatelse er det oftest tilstrekkelig med erklæring om ansvarsrett for ansvarlig søker, men også for ansvarlig prosjekterende dersom prosjekteringsforhold avklares i rammetillatelsen». Erfaring viser at kommuner ønsker følgende ansvarsområder dekket i søknad om rammetillatelse:

 • Ansvarlig søker
 • Ansvarlig prosjekterende:
  • arkitektonisk utforming (estetikk/tegninger)
  • oppmåling (planlegging av plassering)
  • brannkonsept
  • geoteknikk (der det er grunn til å mistenke farlige/ustabile grunnforhold)

Kommunen skal også se målsatte plan-, snitt- og fasadetegninger, inntegnet situasjonskart (situasjonsplan) og eventuelt andre vedlegg som kan være nødvendig. Dette kan for eksempel være:

 • Dispensasjonssøknader
 • Kart med inntegnede frisiktlinjer
 • Tilsvar til nabomerknader.

Byggesøknad for bolig - speilVed søknad om rammetillatelse skal det sendes ut nabovarsel. Kommunen skal ha blanketten «Opplysninger gitt i nabovarsel», samt kvitteringsdelen som viser hvem som har mottatt varsel.

Når rammetillatelse er gitt, kan man senere søke om igangsetting (IG).

Ved en IG skal kommunen godkjenne de øvrige aktørene som skal ha ansvar i tiltaket. Fagområdene i en slik byggesøknad er normalt delt opp slik:

 • Ansvarlig søker (SØK)
 • Arkitektonisk utforming / tegninger (PRO)
 • Oppmåling/plassering på tomt (PRO og UTF)
 • Grunnarbeid (PRO og UTF; ansvarbelegges med fagområdet «geoteknikk» der det er grunn til å mistenke farlige/ustabile grunnforhold)
 • Radonsikring (PRO og UTF)
 • Byggeteknikk (mur, tre etc.)
  • Konstruksjonssikkerhet (PRO)
  • Bygningsfysikk (PRO)
  • Våtrom (PRO og UTF)
 • Mur- og tømrerarbeid (UTF)
 • Vann/avløp utvendig (PRO og UTF)
 • Innvendig sanitær (PRO og UTF)
 • Ventilasjon (PRO og UTF)
 • Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet

(Byggesøknad for boligbygg i størrelse fra enebolig til mindre rekkehus.)

Øvrige fagområder som kan være aktuelle, er:

 • Støyisolering (PRO og UTF)
 • Brannprosjektering (PRO; kun der det stilles krav til ytterligere brannsikring enn hva som oppnås ved oppfylte minimumsytelser i andre fag)
 • Riving og miljøsanering (PRO og UTF; kun ved riving over 100 kvm eller oppføring over 300 kvm)
 • Vannbåren varme (PRO og UTF)
 • Gassanlegg (PRO og UTF)
 • Uavhengig kontroll av øvrige fag

(PRO = prosjekterende/planleggende; UTF = utførende):

Alternativ 2: Ett-trinns byggesøknad

Ved en ett-trinns byggesøknad ber man kommunen ta stilling til hele tiltaket; plassering, estetikk og ansvarsforhold. Disse aktørene er lik som ved en rammesøknad + igangsettingssøknad.

Søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest

Om man ønsker å ta boligen i bruk før alle arbeider er ferdigstilte, kan man søke om midlertidig brukstillatelse. Når alle arbeidene er fullført kan man søke om ferdigattest. Ansvarlig søker innhenter samsvarserklæringer fra alle ansvarlige aktører og anmoder deretter kommunen om enten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for bistand til din byggesak.

7 kommentarer om “Byggesøknad for bolig

 1. Vi skal lage 5 rekkehus. Jeg lurte på om det er mulig å lage parkeringer i kjelleren. Hvis parkering er i kjeller, må vi da regne parkering inn i BYA eller ikke? (spørsmålet er redigert av byggesoknad.no)

  1. Hei Designogestetikk. Svaret på dette ligger i reguleringsbestemmelsene for det området Dere ønsker å bygge i. Noen kommuner krever at det settes av parkering på terreng. Om parkering løses inne i bygget vil ikke dette berøre BYA.

 2. Hei, takk for informativt innlegg.

  Jeg er arkitekt, men jobber i utlandet og finner ikke helt ut av de norske forskriftene. Jeg skal sende inn søknad på et hyttetilbygg (55 m2) og en enebolig.

  Jeg har foretak og kan stå som ansvarlig søker.
  Må jeg finne et foretak som tar på seg ansvaret i alle disse områdene:

  Oppmåling/plassering (PRO og UTF)
  Grunnarbeid/geoteknikk (PRO og UTF)
  Radonfare (PRO og UTF)
  Byggeteknikk (mur, tre etc.)

  Konstruksjonssikkerhet (PRO og UTF)
  Bygningsfysikk (PRO og UTF)
  Våtrom (PRO og UTF)

  Vann/avløp utvendig (PRO og UTF)
  Innvendig sanitær (PRO og UTF)
  Ventilasjon (PRO og UTF)
  Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet – prosjektering og utførelse

  før jeg sender inn en ett-trinns søknad?

  Noen håndverkere kommer vi jo ikke til å finne før søknaden er godkjent. Først da tar vi en diskusjon med dem.

  Har sett gjennom SAK10, men finner ikke noen tabell der det står hvilke ansvarsområder som må være dekket ved forskjellige tiltak. Hvor kan jeg finne denne informasjonen?

  1. Hei Eirik K. Så langt det er mulig benytter vi fagområdene beskrevet i veiledningen til byggesaksforskriftens (SAK10) § 13-5. Enkelt forklart så må alle oppgaver i prosjektet, både planlegging (prosjektering) og utførelse, ansvarsbelegges, så fremt de er beskrevet i plan- og bygningsloven med forskrifter.

   1. Hei og takk for svar.
    Veiledningen hjelper meg et godt steg videre.

    her står det:

    Arkitekturprosjektering, tiltaksklasse 1

    Arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak
    med liten vanskelighetsgrad eller kompleksitet. Gjelder bygninger inntil
    500 m2 BRA, og større industri eller lagerbygg med enkel
    planløsning. Godkjenningsområdet omfatter også endringer i eksisterende
    byggverk der byggverket i seg selv ikke representerer stor arkitektonisk
    verdi.

    Godkjenningsområdet omfatter enkel prosjektering innen følgende fagområder etter byggteknisk forskrift:

    arkitektonisk utforming,
    konstruksjonssikkerhet,
    sikkerhet ved brann,
    planløsning,
    miljø og helse,
    bygningsfysikk, energi og lydforhold.

    Vil det si at en arktitekt er godkjent til å prosjektere innenfor disse områdene og en trenger ikke ekstra fagfolk til det?

    1. Hei igjen. 180 relevante studiepoeng fra høgskole, sammen med oppnådd minimumspraksis (jevnfør veiledningen til SAK10 § 11-3, første ledd), gjør en kvalifisert til å erklære ansvarsrett for alle prosjekteringsområder. Fagområdet «arkitektur» er det fagområdet som rommer flest oppgaver.
     Vi har ikke tilstrekkelig kjennskap til fagplanen i arkitektstudiet til å kunne vurdere om denne utdanningen er relevant nok til å kunne påta seg ansvar for konstruksjon, brann etc. Vi opplever at verken kommuner eller staten har en streng og konsekvent praksis rundt dette; det kan for eksempel nevnes at selv en byggmester kan erklære ansvarsrett for prosjektering av både konstruksjonssikkerhet og brannkonsept, selv om fagplanen i mesterutdanningen ikke medtar nevneverdig innhold av prosjektering. Vår erfaring er at du som arkitekt kan være ansvarlig for all utførelse og prosjektering

     1. Hei, og takk igjen for svar.

      Som nevnt syntes jeg det var vanskelig å finne denne informasjonen i byggesaksforskriften, og setter stor pris på å høre deres erfaring!
      Jeg har Mastergrad arkitektur og mange års arbeidserfaring, så det burde jo være i orden.
      Takk for hjelpen.

Kommentarfeltet er stengt.